Skip to content

Est Properties
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-20 14:44:18
JSON

NIPT: M02319019P
Administrator: Kledi Frakulla
Objekti i Veprimtarisë: Krijim, zhvillim, zyra ndermjetesimi per pasurite e paluajtshme nepermjet nenshkrimit te nje kontrate te vecante Franchising, aktivitet ndermjetesimi per pasurite e paluajtshme, agjensi immobiliare. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin. Gjithashtu, brenda kufijve te percaktuar nga ligji mund te leshoje garanci, letra demshperblimi dhe cdo garanci tjeter reale. Ofrimin e sherbimeve te konsulences ne lidhje me tatimet/ taksat, konsulence per transaksione fmanciare, konsulence per menaxhimin e biznesit, analize dhe kontrolle financiar, vleresime dhe sherbime konsulence per biznesin, auditime ligjore te pasqyrave fmanciare, konsulence per transaksione qe kane te bejne me pasuri te luajtshme e te paluajtshme. Konsulence ne lidhje me detyrimet ligjore ne fushen e parandalimit te pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit, duke perfshire edhe auditime te funksionimit te sistemeve te brendshme per parandalimin e pastrimit te parave. Mbajtje kontabiliteti, trajnim praktik te programeve te kontabilitetit te informatizuar, te pergatitjes praktikoteorike per financiered e rinj, si dhe cdo aktivitet tregtare industrial, financiar etj. ECOMERCE, shitje sherbime interneti, ndermjetesim. Prodhimin e programeve kompjuterike aplikative (software). Makina me qera, Rent Car.Agjensi udhetimesh.Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomik.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.11.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 240 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Margarita Tutulani", Zona Kadastrale 8270, Pasuria Nr.5/326-N7, Volum 36, Faqe 34

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 20.11.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani