Skip to content

GREEN RO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-14 15:03:26
JSON

NIPT: M03724601T
Administrator: Ornela Çami
Objekti i Veprimtarisë: Seleksionim të mbetjeve urbane dhe riciklim,përpunim të mbetjeve të riciklueshme,kompostim të mbetjeve organike.Projektim objektesh ekonomike,civile,industriale, etj.Ndërtime dhe rikonstruksione të objekteve civile,industriale,tregtare,turistike shëndetsore,kulturore,sportive, vepra kullimi për vaditje, infrastrukturë,shërbime komunale dhe urbane,ndërtime rrugore dhe hekurudhore, projektime të objekteve të sipër treguar ,blerje dhe shitje trojesh, ndërtesa dhe pasuri të paluajtshme. Prodhim transmetim., shpërndarjen dhe shitjen e energjisë elektrike.Transport udhëtaresh me taksi si dhe çdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji.Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi sipas kategorive A: 1,2,3 etj.Vlerësimi i pasurive të paluatjshme.Hartimi i raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis,për të kryer auditim mjedisor,për hartimin e ekspertizave për problem mjedisor.Veprimtari në fushën e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji, hartimi i akteve të ekspertizës të zjarreve të rena,zjarrit të ndërtesve të çdo lloji, hartimi i akteve të ekspertizës për zjarret e rëna.Shërbim konsulence , studime urbane,shërbime në planifikim urban,transporti,topografike gjeologjike hidrogjeologjike. Infrastrukturë ambjentale,projektim objektesh civile,arsimore, sportive, industriale, bujqësore, ushtarake, infrastrukture.Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh.Import-eksport të mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, materiale ndërtimi, materiale druri të përpunuara e të papërpunuara,grumbullimin e përpunim të bimëve mjeksore,tregtim mallrash të çdo lloji me shumicë e pakicë,transport nacional e ndërkombëtar të mallrave dhe pasagjerëve ,komisioner,agjent tregtare e doganore,tregtim import- eksport të mallrave me shumicë dhe pakicë, elektrike,elektronike, sanitare.Grumbullim transportim i ujrave të ndotura.Si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: GREEN RO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.01.2020
Rrethi: Pogradec
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Pogradec, Buçimas, rruga "Banush Zhudi", godina nr 7

Adresa Email:
greenro2020@gmail.com

Telefoni:
0699466501

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 14.02.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani