Skip to content
Zbatimi i Kontratës së Koncesionit/Partneritetit Publik Privat për Paketën e Shërbimeve të Kontrollit Mjeksor Bazë për Grupmoshat 40-65 vjeç.

3P Life Logistic
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08

NIPT: L42409015I
Administrator: Altin Fani
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i Kontratës së Koncesionit/Partneritetit Publik Privat për Paketën e Shërbimeve të Kontrollit Mjekësor Bazë për Grup moshat 40-65 vjeç.
Emërtime të tjera Tregtare: 3P Life Logistic
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Shoqëri për qëllime të vecanta)
Viti i Themelimit: 05.12.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 146 875 553,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Kashar KASHAR TR 7471 U Tirane Kashar KASHAR AA 382 LY Tirane Kashar KASHAR AA 314 LI Tirane Kashar KASHAR AA 947 LA Tirane Kashar KASHAR AA524 LG Tirane Kashar KASHAR AA 719 MB Tirane Kashar KASHAR TR 3412 S Tirane Kashar KASHAR AA 463 LA Tirane Kashar KASHAR AA 706 AI Tirane Kashar KASHAR AA 380 LY Tirane Kashar KASHAR AA 685 LD Tirane Kashar KASHAR AA 768 LU Tirane Kashar KASHAR AA 677 LD Tirane Kashar KASHAR AA 941 LA Tirane Kashar KASHAR TR 2027 F Tirane Kashar KASHAR TR 7463 U Tirane Kashar KASHAR Volkswagen Caddy Maxi Van me targe AA 356 NS Tirane Kashar KASHAR AA 724 MB Tirane Kashar KASHAR AA 945 LA Tirane Kashar KASHAR AA 694 LA Tirane Kashar KASHAR AA 984 LG Tirane Kashar KASHAR AA 976 AH Tirane Kashar KASHAR Volkswagen Caddy Maxi Van me targe AA 357 NS Tirane Kashar KASHAR AA 376 LY Tirane Kashar KASHAR TR 1736 M Tirane Kashar KASHAR AA 382 LP Tirane Kashar KASHAR Volkswagen Caddy me targe TR 2317 U Tirane Kashar KASHAR AA 902 AH Tirane Kashar KASHAR TR 4759 T Tirane Kashar KASHAR TR 6147 R Tirane Kashar KASHAR AA 986 LG Tirane Kashar KASHAR AA 235 LP Tirane Kashar KASHAR AA 678 LD Tirane Kashar KASHAR AA 684 LD Tirane Kashar KASHAR AA 084 AZ Tirane Kashar KASHAR TR 6217 L Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Ford me Targë AA 295 KS Tirane Kashar KASHAR AA 946 LA Tirane Kashar KASHAR AA 789 LO Tirane Kashar KASHAR AA 312 LP Tirane Kashar KASHAR AA 942 LA Tirane Kashar KASHAR AA 751 MB Tirane Kashar KASHAR AA 982 LG Tirane Kashar KASHAR AA 821 LO Tirane Kashar KASHAR TR 6228 T Tirane Kashar KASHAR AA 943 LA Tirane Kashar KASHAR AA 846 LO Tirane Kashar KASHAR 3 Volkswagen Caddy AA 126 MF Tirane Kashar KASHAR AA 378 LY Tirane Kashar KASHAR AA 721 MB Tirane Kashar KASHAR AA 984 AH Tirane Kashar KASHAR Automjeti Tip Ford me Targë AA 294 KS Tirane Kashar KASHAR AA 381 LY Tirane Kashar KASHAR Volkswagen Caddy me targe TR 2325 U Tirane Kashar KASHAR AA 764 LU Tirane Kashar KASHAR TR 5309 K Tirane Kashar KASHAR TR 1735 M Tirane Kashar KASHAR AA 648 LD Tirane Kashar KASHAR TR 7306 T Tirane Kashar KASHAR AA 523 LG Tirane Kashar KASHAR TR 5310 K Tirane Kashar KASHAR AA 723 MB Tirane Kashar KASHAR AA 985 LG Tirane Kashar KASHAR AA 379 LY Tirane Kashar KASHAR AA 983 LG Tirane Kashar KASHAR AA 718 MB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Kohëzgjatja(vjet): 10
Vlera e Investimit(Lekë): 13 833 000 000
Shënime: Shoqëria 3P Life Logistic një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar midis Ministrisë Shëndetësisë dhe ortakeve TRIMED dhe Marketing & Distribution.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KASHAR Autostrada Tirane - Durres, Km.9, Rruga Dytesore, Nr.Pasurie 148/46, Zona Kadastrale 2119, vol 11, fq.59

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.10, rruga e Durresit, sheshi Karl Topia, kulla 3, kati 1 Tirane Kashar KASHAR Lagjja Kashar, Autostrada Tirane - Durres, km10, Godine 3 kateshe, Zona Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 85/11, Durres Nikel RINAS Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Zona Kadastrale 1669, pasuria nr.91/9.

Telefoni:
692089544

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Akti themelimit te shoqerise 3P Life Logistic
Akti per shpallje fituesi per koncesionin
Statuti i Shoqerise Koncensionare 3P life Logistic
Dokumenta Financiare: Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2015
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar
Ftesa për ofertë për Paketën e Shërbimit të Kontrollit Mjekësor
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 56 143 733,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:575 020 130,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015

Konçesionare të tjera