Skip to content
Shërbimi i Hemodializës

DiaVita
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-17 10:17:52

NIPT: L52305009L
Administrator: Klodian Shehi, Augustin-Viorel Simion, Hans Carl-Anders Abrahamsson
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i kontratës së konçesionit/partneritetit publik privat "Për Shërbimin e Hemodializës pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe Elbasan". Shoqëria e zhvillon aktivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Shoqëria mund të krijoje filiale brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në përputhje edhe me legjislacionin e vendit përkatës.
Emërtime të tjera Tregtare: DiaVita
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 15.10.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 157 294 851,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 03.08.2015
Data e Pranimit: 01.10.2015
Data e Nënshkrimit: 10.02.2016
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Shëndetësi
Vlera e Investimit(Lekë): 8500000 euro
Kosto Konçesionare: Projektet në shëndetësi janë përjashtuar nga tarifa e konçesionit.
Çmimi i Shërbimit: 11203 lekë
Shënime: Konçesionari do të sigurojë të gjitha mjetet, paisjet dhe materialet mjekësore dhe jo mjekësore për ofrimin e shërbimeve të mëposhtme:

i. Ofrimin e shërbimit të Hemodializës pranë spitaleve rajonale Shkodër, Lezhë, Korçë, Elbasan, Vlorë.

ii. Rehabilitimin e hapësirave ekzistuese në Shkodër, Vlorë dhe Elbasan rehabilitimi i ambienteve dhe ndërtimi i hapësirave të reja në Korçë dhe Lezhë.

iii. Paisja me postë për kryerjen e hemodializës në të 5 qendrat e sipërpërmendura si dhe paisje laboratorike për testet mujore laboratorike.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shëndetësisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Kajo Karafili", Godina Bimbashi, Hyrja 1, Kati 2, Nr.3

Adresa:
1) Elbasan, Spitali Rajonal Elbasan, godina e pediatrisë, kati 5, Lagjja Haxhijas
2) Shkodër, Rruga Kole Heqimi 11, brenda ambienteve të Spitalit Rajonal Shkodër, kati i tretë
3) Lezhë, Rruga e Spitalit Lezhe 4501, Spitali Rajonal Lezhë, Kati II (Dytë)
4) Vlorë, Rruga Mitaq Sallata, brenda ambienteve të Spitalit Rajonal Vlorë, kati i parë
5) Korçë, Spitali Rajonal Korçe, Blv Fan Noli, nr 98.

Adresa Email:
klodishehi@diavita.al

Telefoni:
+355672078870

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesioni (datë 10.02.2016)
Kontrata e shitjes së kotave të kompanisë Evita
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.11.2019
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 31.07.2019
Marreveshje e transferimit te kuotave 30.09.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Akt Themelimi i shoqërisë Evita
Akt Themelimi i shoqërisë konçesionare DiaVita
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i Shpalljes së Konçesionit të Hemodializës
Njoftimi i Nënshkrimit të Kontratës së Konçesionit të Hemodializës
Formulari njoftimit të fituesit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 47 260 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 76 892 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 60 257 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -53 242,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:643 298 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:560 766 165,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:147 745 164,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018

Konçesionare të tjera


PRELL ENERGY
Dibër
GAVRAN ENERGY
Elbasan
ECO CLEANING
Tiranë
HEC LASHKIZA
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala