Skip to content
Dhënia me konçesion e ndërtimit e administrimit të impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhim energjie

Integrated Technology Waste Treatment Fier
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08

NIPT: L62205045F
Administrator: Loran Dusha
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, shitja dhe eksportimi i energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontratë Koncesioni si dhe çdo veprimtari tjetër tregtare e cila ka lidhje dhe ushtrohet në ndihme të objektit të Kontratës Koncesionare apo projektit në tërësi. Përveç veprimtarisë tregtare që ushtrohen në kuadër të kësaj kontratë, shoqërisë nuk i lejohet të kryeje asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare, përveç rasteve kur kjo shoqëri merr miratimin e shkruar nga Autoriteti Kontraktues.
Emërtime të tjera Tregtare: Integrated Technology Waste Treatment Fier
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Viti i Themelimit: 03.10.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 24.10.2016
Kohëzgjatja(vjet): 6
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 27359534Euro
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë Konçesionare prej 3% të të ardhurave vjetore nga aktiviteti ekonomik.
Shënime: Shoqeria Integrated Technology Waste Treatment Fier e themeluar për zbatimin e marrveshjes konëesionare midis Ministrisë së Mjedisit dhe ortakët Integrated Technology Services dhe Energy 2 s.r.l me datë 24.10.2016.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia bashkiake nr 5, rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 13, zyra 132

Telefoni:
693748928

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Akti themelimit te shoqerise Integrated Technology Waste Treatment Fier
Kontratë Konçesionare
Draft Kontrata
Dokumenta Financiare: Transferim kuotash kapitali
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2016
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -7 265 076,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:104 551 420,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016

Konçesionare të tjera