Skip to content
Ndërtimi i Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimi e venddepozimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimi i energjisë elektrike.

Integrated Energy BV SPV
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-25 10:48:44

NIPT: L72031013B
Administrator: Giuseppe Ciaffaglione
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve në Tiranë dhe prodhimi i energjisë për autoritetin kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në punë, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, shitjen dhe eksportin e energjisë elektrike në ketë kontrate koncesioni si dhe çdo lloj tjetër aktiviteti tregtar që lidhet dhe ushtrohet sipas kësaj kontrate, gjithashtu dhe çdo aktivitet tjetër që kontribuon në zhvillimin dhe administrimin e projektit.
Emërtime të tjera Tregtare: Integrated Energy BV SPV
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 30.08.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 12.06.2017
Data e Pranimit: 17.08.2017
Data e Nënshkrimit: 31.08.2017
Kohëzgjatja(vjet): 30
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 128.248.330 euro
Kosto Konçesionare: Tarifa konçesionare do të përbëhet nga sasia e barabartë me 2.1% të sasisë së prodhuar nga konçesionari të energjisë elektrike nga Impianti i Përpunimit të Mbetjeve.
Çmimi i Shërbimit: Çmimi për ton për mbetje urbane është i barabartë me 29 euro/ton mbetje pa TVSH, çmim i cili do të paguhet mbi baza mujore nga njësitë vendore të qarkut Tiranë në favor të konçesionarit. Çmimi do të jetë subjekt rishikimi çdo 12 muaj. Në çdo rast, çmimi/ton mbetje, pavarësisht inflacionit nuk do të jetë poshtë shifrës 29 euro/ton mbetje urbane.
Shënime: Integrated Energy BV SPV është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës së konçesionit të formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të Kontratës së Konçesionit), datë 31.08.2017, ndërmjet shoqërisë Integrated Energy BV dhe Ministrisë së Mjedisit, për financimin, projektimin, rehabilitimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, operimin, dhe mirëmbajtjen e veprave plotësuese për mbetjet e qarkut Tiranë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike për periudhën e konçesionit, si dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek autoriteti kontraktues. Zona e propozuar për ndërtimin e impiantit të ri të MNU-ve dhe venddepozitimit do të shtrihet në jug dhe lindje të zonës së venddepozitimit ekzistues të qytetit të Tiranës.

Më datë 7 dhjetor 2016, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 25, të ligjit nr.125/2013, “Për konçesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave vendosi miratimin e bonusit prej 8 (tetë) % të pikëve, që i jepet shoqërisë “Integrated Energy B.V.”, sh.p.k., për rezultatin teknik dhe financiar në proçedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me konçesion të ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese të Tiranës.

Më datë 20.04.2017 është bërë shpallja e njoftimit për dhënien me konçesion të ndërtimit të Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese Tiranë. Më datë 12.06.2017 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

Shoqëria ""Integrated Energy B.V."" Vlera 128 248 330 (njëqind e njëzetë e tetë milion e dyqind e dyzetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë) Euro pa T.V.Sh, ose 17 139 106 821 (shtatëmbëdhjetë milliard e njëqind e tridhjetë e nëntë milion e njëqind e gjashtë mijë e tetëqind e njëzetë e një) lekë pa T.V.Sh

Më datë 17.08.2017, Ministria e Mjedisit ka njoftuar shpalljen e fituesit të konçesionit duke lajmëruar se oferta e paraqitur më datë 12.06.2017 nga shoqëria ""Integrated Energy B.V."" për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe Rehabilitimi i Venddepozitimeve Ekzistuese Tiranë është pranuar.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative Nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.48

Adresa:
Tiranë, Vaqarr, SHARRE, Fshati Sharrë, Zone Kadastrale Nr.3321, Indeks Harte K-34-100 (25-C)

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Akti i themelimit
Kontratë konçesionare Nr. 6021 Rep. Nr. 2894 Kol. datë 31.08.2017
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (24.01.2019)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi I koncesionit
Dokumentat standarte te koncesionit per ndertimin e landfillit dhe Inceneratorit(Njoftimi)
Studimi I fizibilitetit - Zona e trajtimit te mbetjeve Tirane (Njoftimi)
VKM per bonus ndaj Integrated Energy BV SPV (Njoftimi)
Njoftimi I fituesit
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 185 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:107 328 631,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala