Skip to content
Krijimi dhe funksionimi i sistemit të kontrollit të pullave fiskale.

SICPA Security Solutions Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-21 13:02:43

NIPT: L02120032R
Administrator: Samir Shqarri
Objekti i Veprimtarisë: Krijimin dhe mirëmbajtjen e një qendre prodhimi të përqëndruar në ambientet që do të jepen nga autoriteti kontraktor, siç përcaktohet në marrëveshjen e konçesionit. Dizenjimi, zhvillimi, krijimi, prodhimi, testimi, operimi dhe mirëmbajtja e sistemeve si dhe pajisjeve kompjuterike dhe pajisjet me këto shërbime të nevojshme për zbatimin në përputhje me marrëveshjen e konçesionit. Printimi, prodhimi edhe furnizimi (përfshirë personalizimin dhe kodifikimin) e pullave fiskale dhe pajisjeve kompjuterike për autoritetin kontraktor dhe entitete të tjera shtetërorë në përputhje me marrëveshjen e konçesionit. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e veprimtarisë, në përputhje me kushtet dhe termat e marrëveshjes së konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: SICPA Security Solutions Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.08.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicër
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 800 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 15.02.2010
Data e Pranimit: 21.06.2010
Data e Nënshkrimit: 24.02.2011
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll fiskal
Kosto Konçesionare: 0.02
Çmimi i Shërbimit: Çmimet e pullës për mijë (në euro, e përjashtuar nga TVSH dhe taksa të tjera):

Duhan - Pullë e Sigurisë - 20.00 euro
Alkol - Pullë e Sigurisë - 32.00 euro
Birra - Kodi i Sigurisë - 22.00 euro
Farmaceutika Pulle e Sigurisë - 14.43 euro
Shënime: I. Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 922, datë 02.09.2009, është miratuar bonusi prej 5% të pikëve, për rezultatin teknik e financiar, në proçedurën konkurruese përzgjedhëse, që i jepet “Sicpa Security Solutions” s.a.

II. Autoriteti i ka dërguar Konçesionarit në 21 Qershor 2010 një njoftim caktimi/dhënie (Dokumenti Nr. 246913 datë 21 Qershor 2010 “Njoftimi i Dhënies”). Kjo Kontratë parashtron kushtet dhe afatet sipas të cilave Autoriteti është I përgatitur të japë me Koncesion Konçesionarit dhe secila Palë pranon këto kushte dhe afate.

III. Shoqëria SICPA Security Solutions Albania është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e krijuar për zbatimin e kontratës koncesionare të nënshkruar në 24.02.2011, midis Ministrisë së Financave dhe shoqërisë SICPA Security Solutions S.A. Më datë 08.03.2017 është ndryshuar ortaku i shoqërisë pas bashkimit të shoqërisë SICPA Security Solutions S.A me shoqërinë Sicpa S.A, ku kjo e fundit mbetet ortaku i vetëm i shoqërisë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Rruga Gryka e Kacanikut, Autostrada Tiranë - Durrës, km.5, SH2, Tiranë 1051

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 24.02.2011
Anekset pullat fiskale
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2020
Vendim I asamblese se pergjithshme (2017)
Vendim I ortakut te vetem (2018)
Vendim I ortakut te vetem (2014)
Te dhenat e ortakut SICPA SA, date 21.10.2020
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 24.09.2019
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 09.09.2020
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise SICPA Security Solutions Albania
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Bilanci 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 206 745 863,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 151 992 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 135 427 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 87 619 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -28 851 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -67 092 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -91 337 180,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -72 951 321,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -188 661 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:930 168 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:859 869 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:976 521 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:823 518 474,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:879 042 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 892 497 677,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 996 017 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 860 356 830,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala