Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 383

Mbi 1000000 Fitim 2015

RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN

J62904264O
(Ndërmarje ndërtimi për vete dhe për llogari të të tretëve në kryerjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, ndërtime hidroteknike, diga, damba, tunele, ura, rruge të çdo kategori)

Elbasan 12517732 ALL

START-UP VENTURES

M01817018K
(Aktivitete tregtare të ndryshme, artikuj ushqimore dhe industrial, shitje me pakicë/shumicë, import/eksport, aktivitet shpërndarje, dhënie shërbimesh të ndryshme, aktivitet në lidhje me pasuri të palua)

Tiranë ALL

ADI GAZ 2020

M01502502Q
(Tregtimi me shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve dhe derivateve të tyre. Ndërtimi, marrja me qira e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etj. Tran)

Durrës ALL

SALUS TIRANA

K82311006T
(Ofrimi i sherbimeve mjeksore spitalore jo publike; menaxhimin dhe ndertimin e shtepive te perkujdesjes ne territorin e Republikes se Shqiperise per pritjen e te semureve nepermjet ambulatoreve te vet te special)

Tiranë -99042341 ALL

International Hospital (Ish HYGEIA HOSPITAL - TIRANA)

K71822007C
(Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukturave diagnostikuese dhe kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise; konsulence ne ke te fushe; organizimi i qendrave te trainimit)

Tiranë -542367549 ALL

NOVARIC

M02111033E
(Rregullimi i emetimit të tokenëve digjitalë dhe/ose të monedhave virtuale, i licencimit, monitorimit dhe mbikëqyrjes së subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e shpërndarjes, tregtimit e ruajtjes së toke)

Tiranë ALL

GOLD FORTUNE

M02122036O
(Ofrimin e sherbimeve financiare te shoqerise komisionere dhe/ose te agjentit te tokenit digjital (TD) pas marrjes te licencave perkatese nga autoritetet shteterore ne perputhje me ligjin "Per Tregjet e Kapitali)

Tiranë ALL

LIP - LEZHA INDUSTRIAL PARK

M08328501I
(Zhvillimi dhe administrimi i veprimtarive ekonomike ne shtetin shqiptar, si ne favor te organeve publike dhe kompanive private, ne kontekstin e marredhenieve te vazhdueshme me institucionet qendrore dhe lokale,)

Lezhë ALL

Rubicon

M02129014T
(Ofrimi i zgjidhjeve financiaro-teknologjike (fintech). Ushtrimin e aktivitetit te administrimit dhe drejtimit te shoqerive te treta, te planifikimit te aktiviteteve te marketingut, planifikimit financiar, konta)

Tiranë ALL

Platforma Virtuale Farm and Market

M02704001T
(Lista e sherbimeve qe do te ofrohen nga shoqeria jane: Informacion per potencialin e zones. Informacion per produktet qe priten. Nderveprim me platformen GIS te bashkise. Pershkrim per secilin produkt. Menaxhim)

Ura Vajgurore ALL

IRA PETROL 2020

M04607003F
(1- Aktivitet ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te karburanteve(Nafte,benzine,gaz, vajrave , bitum,) etj: 2- Aktivitet ne fushen e magazinimit, tregetimit te materialeve te ndertimit,tekstile, 3- Aktiv)

Korçë ALL

F&M INGEGNERIA SPA

02916640275
(Aktivitet ne studimet inxhinierike (Te dhenat e marra nga https://www.reportaziende.it/fm_ingegneria_spa))

Venecia ALL

WTO ALBANIA

M02209501N
(Grumbullim, transport, riciklim e shpërbërje të mbetjeve të gomuara nëpërmjet pirolizës. Shitje me shumicë e pakicë si dhe eksport i produkteve të përfituara nga shpërbërja e gomave, si vaj i rafin)

Shijak ALL

"ALBA FULL"

M04613402F
(Import-eksport transport, tregtim me shumice te hidrokarbureve per karburant si diesel, benzin, gaz natyror, gaz i lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine , benzine avionash, gazoil, vajgur)

Lushnjë ALL

Albanian Gas Service Company

L82407006D
(Shoqeria eshte krijuar si nje shoqeri plotesisht operative e cila eshte pergjegjese per kryerjen e veprimtarise, mirembajtjes dhe sherbimeve teknike per Trans Adriatic Pipeline AG sipas Marreveshjes per Miremba)

Tiranë ALL

TIRANA DC

M02303027S
(Projektim, ndertim, rindertim, zbatim, kolaudim te ndertimeve te te gjitha llojeve, duke perfshire ketu, por pa u kufizuar ne ndertime me qellim banimi, rindertimin, ndertime me karakter social, kulturor, indus)

Tiranë ALL

BEST GAZ TIRANA

M02415014E
(Shitje me shumice dhe pakice e gazit dhe nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transporti kombetar e nderkombetar i tyre, prodhim dhe perpunim te nenprodukteve te gazit, amballazhimin e tyre me shumice e)

Kamëz ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SOL S.p.A.

04127270157
(Prodhimi, kërkimi i aplikuar dhe tregtimi i gazrave industriale të pastër (teknike) dhe mjekesorë (Burimi: http://www.sol.it/en))

Monza 56057000 ALL

LOVERS ROMANIA

9720439
(Prodhim vjeshjesh dhe aksesoresh (Burimi: https://www.risco.ro/it/verifica-firma/lovers-romania-cui-9720439))

SUCEAVA 274971 ALL

SERVIZI ITALIA

08531760158
(Shërbimet pastrimit dhe sterilizimit per sektorin shendetesor (Burimi: https://www.marketscreener.com/quote/stock/SERVIZI-ITALIA-S-P-A-248330/company/))

Parma ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni