Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 383

Mbi 1000000 Fitim 2015

FUFARMA

J61825037N
(Tregtim, import, eksport me shumice dhe pakice, grumbullim, shpërndarje, përpunim medikamente, material, bime, lende të para, artikuj gjysme të përpunuar, aparatura, pajisje laboratorike farmaceutike, mjek)

Tiranë 20367268 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KAPPA - OIL

J91402501L
(Tregtimin me shumicë të mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, konfeksione, pajisjeve elektroshtepiake, hidrosanitare, elektrike, inerte. Ndërtimi i pajisjeve dhe makinerive industriale të pjesëve t)

Durrës 37584116 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP

K12201002T
(Objekti i Shoqërisë është kryerja e veprimtarive të sigurimit dhe risigurimit të jo-jetës në përputhje me legjislacionin shqiptar për veprimtarinë e sigurimit. Shoqëria mund të kryeje çdo veprimt)

Tiranë 74500040 ALL

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP

J91329003O
(Sigurimi ndaj dëmeve dhe risigurime.)

Tiranë -10586597 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOP-OIL

K16604717F
(Tregti, import-eksport, me shumice e pakice të karburanteve vajrave lubrifikante, të naftës e derivateve të saj, prodhimin dhe përpunimin tyre, pjese këmbimi për automjete dhe shërbimi i riparimit të t)

Dibër 9240604 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA

J91809007H
(Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në përputhje me ligjin “Për veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” si dhe çdo objekt tjetër të lejuar nga )

Tiranë 358608563 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A&T

L32320008H
(Hidrokarbure, nafte dhe gaz I Import-eksport i karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si nafte, benzine, karburantet e aviacionit, vajra, lubrifikante, solar, etj; Tregtim me shumice dhe pakice të karb)

Tiranë 14507130 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ABISSNET

K01417001C
("Kryerja e shërbimeve te internetit me ADSL, Fibër Optike (Dark Fibër, FTTH, Epon/Gepon, Aktive Ethernet). Ofrimin e shërbimit IPTV, OTT (HLS, VoD, CatchupTV). Ofrimin e shërbimit Transmetim te Dhënash (L)

Tiranë 15522283 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

B O L V - O I L SHA

K32528408H
(1-Tregti me shumice te naftës dhe nënprodukteve te saj. Operacione te ndryshme portuale. Investime kapitale ne fushën e ndërtimit. Ndërtimin e rrugëve, kanalizimeve dhe objekteve civile dhe industriale (v)

Fier 631160753 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ecs Eco CliMate Solution

L22218013G
(Në Fushën ndërtimit: ndërtime dhe projektime objektesh civile, industriale dhe turistike, bujqësore etj. Me përmasa të ndryshme, ndërtim rrugësh dhe urash, digash e galerish, vepra kullimi, impiante va)

Tiranë 24631458 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AFT

L21627015I
(Tregtimin me shumicë, transportimin, importimin dhe eksportimin e hidrokarbureve, si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me këto aktivitete. Tregtimi i pjesëve të këmbimit të makinave dhe kryerja e shë)

Tiranë 56324901 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KORÇA GAS

K63813001E
(Prodhimi, importimi, eksportimi dhe tregtim i të gjitha llojeve të bombolave të gazit. Prodhimi, importimi, eksportimi dhe tregtimi i ngrohësve, i kaldajave, kaloriferëve, fuçive, bombolave, sistemime t)

Korce 5741023 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EROIL

L32230076S
(Tregtimi karburanteve të ndryshëm me shumicë, si vajrave lubrifikante, të gazit të lëngshëm për ngrohje, pajisje ngrohëse gazi etj. Blerjen, importimin shitjen e naftës dhe vajrave minerale të papër)

Tiranë 2301061 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PASTRIMI DETAR

J61805509H
()

Durrës 27847596 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONTINENTAL GROUP

K01611001B
(Import dhe tregtim me shumicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tjera, stacione të shitjes me shumicë dhe pakicë të karburanteve, lëndës djegëse për ngrohje, rafineri e prodhimit të naftës b)

Vorë 16357649 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RESULI - ER

L12510413V
(Tregtim me shumicë e pakicë i naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, gazit të lëngshëm, vajrave lubrifikante dhe artikuj të ndryshëm. Importi dhe eksporti i naftës, gazit dhe nënprodukteve të t)

Fier 23745886 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB - SIGURACION

K42108801C
(Sigurime për dëme.)

Tiranë 136924988 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

B&A-02

K21720007H
(Tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme ushqimore dhe industriale, metale çeliku, hekuri, bronxi, bakri, alumini. Pllaka e pajisje hidrosanitare, elektroda, artikuj kancelarie, makineri e pajis)

Tiranë 4615948 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Remonti Elektrik

J62903394N
(Riparimet dhe remontet e mesme dhe kapitale të makinave elektrike rrotulluese të çdo tipi, fuqie e tensioni. Shërbim dhe remont kapital të transformatorëve të fuqisë, furrave elektrike, rrotulluese reak)

Elbasan 100774056 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB-IMPEX

K13513401O
(Tregtim import eksport me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante, të gazit, benzine, vajguri. Në fushën e ndërtimit për zbatim; punime dheu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh)

Fier 20932114 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni