Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 8200

"ESENRE"Sh.p.k.

L38717301B
(Prodhim dhe tregtim buke dhe produkte të tjera nga përpunimi i miellit, prodhim dhe tregtim produkte nga përpunimi i drithërave, transport mallrash dhe udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit: Agjenci transp)

Pukë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TE ELECTRONICS

L41307020G
(Shitblerje me shumicë e pakicë e fotokopjeve, printerëve, kompjuterëve, makina shkrimi të çfarëdo lloji, kondicionerë, elektro - shtëpiake, etj. të këtij lloji si dhe pjesëve të tyre të këmbimit,)

Tiranë 1165879 ALL

Red Technology Solution (RTS)

L41512005R
(Ushtrimin e tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave dhe produkteve të fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Prodhim, projektim, implementim, mirëmbajtje dhe konsulencë për produk)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

2A TRADE & ENGINEERING

L41602016I
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e tregtimit, import - eksportit, me shumicë dhe pakicë të materialeve e pajisjeve elektrike, industriale e elektro - shtëpiake, pajisjeve e sistemeve/impianteve të kond)

Tiranë 8598680 ALL

MAREN BUSS

L41720501P
(Aktivitet në fushën e transportit, transportit të udhëtarëve (transportit urban brenda dhe jashtë Shqipërisë), në fushën e tregtisë, eksport- import, shitje-blerje të ndryshme të mjeteve (mjete aut)

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

JEHONA SOFTWARE

L42202028V
(1. Analizimi i informacionit dhe proceseve të punës, shqyrtimi i nevojave në fushën e TIK si dhe projektimi i zgjidhjeve kompjuterike në fushën e TIK (hardware, networking, programe kompjuterike "software)

Tiranë 3786101 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SOLID GROUP

L42206505K
(Import-eksport, tregtim të artikujve të ndryshëm ushqimore e detergjente, prodhim detergjentesh e paketim etj.)

Durrës 1596174 ALL

MMT

L42221010A
(Tregtim import eksport të artikujve të ndryshëm industrial. mokete, tapete, linoleum, parkete melamin dhe materiale te tjera që përdoren për veshje banesash, elektro-shtëpiake, elektronike ushqimore, me)

Tiranë ALL

AlbKalustyan

L42222506G
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është si vijon: Eksport, import, me shumicë e pakicë, kultivim, grumbullim përpunim, prodhimin e esencave, paketimin dhe eksportin të bimëve medicinale dhe nënpro)

Durrës -86758292 ALL

AE GRUP

L42230012O
(Import dhe eksport lëndë plasëse për përdorim civil, në funksion të objektit të veprimtarisë së shoqërisë apo në aktivitetin e shpërndarjes dhe të përdorimit të shërbimeve të ndryshme, në fa)

Tiranë 895743 ALL

ÇERÇIZ TOPULLI

L42509601I
(Transport i udhëtarëve me autobus brenda rrethit)

Gjirokastër ALL

MOENA AL 66

L43004402M
(Ndërtime civile, turistike, industriale, bujqësore. Rikonstruksione, ndërtime banesash shumëkatëshe, ndërtime rrugësh, punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rruge, ura dhe vepra arti, rikonstruks)

Fier ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SULOVA NDERTIM PRODHIM

L43027201P
(Ndërmarrje ndërtimi për vetë dhe për të tretë në kryerjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike, dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike, etj. që )

Elbasan 6841600 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PAJO - OIL

L43226001E
(Tregti me pakicë të karburanteve. Tregti me pakicë të gazit të lëngshëm. Auto-Gaz. Impiant për mbushje bombola GLN)

Berat 2750366 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

bd MINO

L43409603A
(Import-eksport të të gjitha mallrave. Tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Tregti me shumicë dhe me pakicë të mallrave të ndryshëm, industrial, lëndëve të ndërtimit, pajisje )

Gjirokastër 1811811.95 ALL

ERMIAL-TRUCKS

L44010402V
(Import-eksport, tregtim automjetesh të ndryshme dhe ndryshim funksion konstruksioni i tyre si dhe tregti pjesë të ndryshme këmbimi automjetesh)

Fier ALL

ZAHARIA-B

L44116802J
(Studimi dhe projektimi i objekteve civile, industriale, studim fizibiliteti, studime urbanistike e tjera të kësaj natyre. Rikonstruksioni dhe ndërtimi i objekteve civile dhe industriale, ujësjellës kanaliz)

Sarandë 729069 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SMO VATAKSI

L47022001J
(Në projektim: Kat. 1/e - planvendosje objektesh te veçanta. Kat. 3/a - projektim i strukturave te zakonshme prej murature tulle, guri, betoni, b/armeje dhe metalike. Kat .6 - a, c. Kat. 7/a - projektim vepra )

Shkodër 4689599 ALL

"ALIAJ-79" SHPK

L47521901E
(Ndërtim e zbatim të punimeve në fushën e ndërtimeve civile, industriale, turistike, punime dheu, muraturë, punime restaurimi, transport, import-eksport mallra industriale, materiale ndërtimi dhe artikuj )

Dibër 806964 ALL

MBIKQYRJE KOLAUDIM LAMI shpk

L48611901F
(Supervizim dhe kolaudim. Ndërtim dhe rikonstruksion i ndërtesave, veprave të artit, rrugëve, urave. Ndërtim ujësjellës dhe kanalizime etj. Mirëmbajtje dhe rikonstruksion godinash civile dhe industriale.)

Dibër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni