Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 8195

GBK

L71620007K
(Ndermjetimi & marketing kombetar dhe nderkombetar i shoqerise ne lidhje me qarkullimin e mallrave te ndryshme pa kufizim ndermjet paleve te treta, per pasuri te luajshme dhe te paluajshme si dhe cdo gje tjeter )

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LARTI - SHPK

J94316024A
(Import eksport dhe tregtim te artikujve te ndryshem. Transport te mallrave te te gjitha llojeve. Punime druri, zdrukthtarie, mobilje, orendi,ndertim te objekteve te ndryshme bujqesore,industriale e godina banim)

Korce 71447854 ALL

HILI COMPANY LIMITED

C62988
(Në vitin 2012, Kompania Hili u ristrukturua, duke e zhvendosur atë në biznese të caktuara me qëllim që të theksojë fokusin strategjik në rritjen e terminaleve te porteve dhe operacioneve te logjistikë)

Saint Julian's ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CMA CGM ALBANIA

L42326503F
(Prokurimin e sherbimeve te agjencise ne fushen tregtare dhe ate te transportit detar ndaj shoqerive dhe linjave te transportit detar, kryerjen e veprimtarive multimodale (si psh., transport ne toke) dhe/ose vep)

Durres 102393683 ALL

KLAJDI CONSTRUCTION

L07913501R
(Ndertime dhe restaurime te objekteve Civile-IndustrialeTuristike.Ndertim rrugesh te te gjitha kategorive te veprave arti,ujsjellesa e kanalizime etj,Projektim te veprave te ndryshme.Punime germimi dhe transport)

Lezhe -68723 ALL

HYDRO-ALB STUDIO

L72105006G
(Studime, projektime dhe konsulence ne fushen Gjeologjise, Hidrogjeologjise, Hidrologjise, Gjeologjise Inxhinierike, Gjeofizikes, Hidroteknikes, Topografise, Mjedisit per pergatitjen e Raporteve te Vleresimit Nd)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ArchiMED S.P.S.

L12227027U
(Projektim, ndertim, supervision ne fushen e arkitektures,konstruksionit,instalime mekanike,instalime elektrike,mbojtje njga zjarri,hidraulike,termoteknike,gazra dhe ene presioni,te objekteve social kulturore dh)

Tiranë 6682563 ALL

Pfizer Export BV

66254302
(Aktivitetet e Pfizer Export BV zhvillohen (ndër të tjera) në sektorin: Shitja me shumicë e produkteve farmaceutike. Kjo degë ka kategorinë kryesore në nënndarjen SBI të përdorur nga Dhoma e Tregtisë:)

Capelle aan den IJssel ALL

IMI PHARMA Albania

L81617504C
(Shoqeria ka per objekt dhe qellim te saj aktivitete tregtare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, me qellim: (I) prodhimi i ilaceve dhe suplementa ushqimore qe kane si qellim njerezit por edhe kafshet; (ii) )

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FRIGO ALBA

K51725005T
(Import - eksport.tregeti me pakice e shumice e produkteve te mishit, artikujve te ndryshem industrial, agjensi turistike e agjensi transport kombetar e nderkombetar te mallrave e udhetareve, sherbime ne fushen )

Tirane 55392620 ALL

P.C.S.COMPANY

K91527021J
(Ne fushen e ndertimit: Ndertim, projektim, supervizion, kolaudim, punime ndertimore, gjeodezike. Studime dhe Vleresime gjeologoinxhinjerike dhe gjeoteknike. Vleresime te ndikimit ne mjedis. Vleresime te pasuriv)

Tiranë ALL

AGFA

J62903348K
(Punime ndertimi, punime te germimit ne toke, restaurime, ndertime civile, vepra arti, punime ne metal, dru, xham, plastike, punime bojatisje, punime karpienterie metelike, shtrim rrugesh.Ndertim dhe zbatim puni)

Elbasan 373530 ALL

ISM GAS

L82209036F
(Ndertimi i tubacioneve per transmetimin dhe shperndarjen e gazit natyror, instalimeve te gazit te lengshem natyror (GLN), linjave direkt, si dhe lidhja me sistemin shperndares te gazit natyror. Montimin, bashki)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"IGLI-SAND" (Ish MEDEA)

J94625209A
(Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport të artikujve te ndryshëm industrial, të veshjeve, konfeksioneve, elektro - shtepiake, bujqësore, blegtorale, ushqimore, materiale ndërtimi, lëndë drusore dhe)

Durrës 2527020 ALL

EKLIPS 1

L87606901F
(Pastrim i siperfaqeve urbane. Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, bujqesore, materialeve te ndertimit, elektroshtepiake, hapjen e agjensive te perfaqesimit, bare, r)

Diber ALL

TEMPO

J64103422D
(Objekt veprimtarie transport udhetaresh me autobus dhe servis te autobusave te shoqerise. Transport nderkombetar i udhetareve dhe agjenci turistike.)

Lushnje 198742 ALL

Midea Albania (Ish TEKNOLOGJIA BASHKEKOHORE KLIMATEKNIKA)

K01510004R
(Tregetim me shumice dhe pakice, import-export ipaisjeve te klimatizimit HVAC, (paisje te brendshme e te jashtme), rooftop, ahu, chiller, fan coil, vrf, aspirator , rekuperator etj. Projektim, insatlim dhe mirem)

Tiranë 0 ALL

BASHKIMI/L

J64103475Q
(Ne fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të veprave m)

Lushnje -8008460 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ADR TRANS

L31304034G
(Transport të mallrave të çdo lloji si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, edhe për llogari të të tretëve; Importin dhe eksportin me shumicë dhe pakicë të artikujtve industrialë të çdo lloji; Treg)

Tiranë 19634099 ALL

Gallo Albania (Ish GALLO Antifortunictica & Abbigliamento da lavoro)

L71705010E
()

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni