Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 88

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË

K31608802W
(Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare. Qiratë financiare. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kar)

Tiranë 62601000 ALL

STRELCA ENERGY

K82104002P
(Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimi i hidrocentraleve te Strelca 1, Strelca 2, Strelca 3 tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (sipas kontratës së koncesionit të lidhur ndë)

Tiranë ALL

EURON Energy Group

K97519201C
(Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në punë, Operimi, administrimi, tregtimi i energjisë, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Orgjost i Ri", "Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe Transferimin e tyre në)

Kukës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERALD ENERGJETIK

K98402201I
(Projektimi, ndërtimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shemri" dhe "Mgulle" me vendndodhje në lumin e leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontrak)

Kukës 3060709.4 ALL

GEOALBANIA UNO

L02212002F
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Progonat-Lekdush" dhe "Bënçë e Sipërme" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmet)

Tiranë 0 ALL

MP ENERGY

L22404005U
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Lefter 1”, “Lefter 2A”, “Lefter 2B”, “Lefter 3” dhe transferimin e tyre në përfundim të)

Tiranë -539305 ALL

"SUHA K"

L83921003U
(Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi, në funksion të Konçensionit/partneritetit publik privat për ndërtimin e hidrocentralit "Suha e S)

Korçë ALL

NALTO DANI

L97711202A
(Bar-Kafe. Restorant)

Kukës ALL

Amant Josifi

L41306082N
(Bar-kafe)

Tiranë ALL

MAKRI STEEL

L81308047Q
(Import - Eksport dhe tregti me shumice te mallrave te ndryshem si edhe çdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh)

Vorë ALL

ERIS Consulting

L81323015I
(Shoqeria ka per objekt paresor te saj ofrimin e konsulences, kryesisht ligjore, nepermjet keshillimit ligjor per çeshtje te ndryshme, pergatitjes se kerkese padive ose te kerkesave gjate procedimit civil, dhe )

Tiranë ALL

Vilma Kadesha

L81527031Q
(Agjensi turistike)

Tiranë ALL

CECARELLI

L82525206Q
(Grumbullimin, perpunimin, ruajtjen, tregtimin me shumice e pakice, import-eksport te mallrave ushqimore, si tartuf, kerpudha, vere, vaj, fruta, perime, agrume. Mallrat industrial, kinkalerike etj.)

Elbasan ALL

Matrics Technologies

L81325044I
(Prodhimi/zhvillimi i software-ve, ne perputhje me Nenin 28, Pika 2 e te Ligjit "Per Tatimin mbi te Ardhurat", i ndryshuar, si dhe veprimtari te nderlidhura me kete fushe, sic e lejon legjislacioni shqiptar.)

Tiranë ALL

TCB INDUSTRIAL SOLUTIONS

L81326009C
(Hartimi, studimi, zhvillimi, zbatimi, ndertimi, instalimi, testimi dhe komisionimi i projekteve industriale dhe sistemeve industriale dhe detare, instrumenteve te automatizimit dhe pajisjeve perkatese.Sherbime )

Tiranë ALL

CONSILIUM GROUP

L81326002P
(Sherbime promovimi, marketingu ndermjetesim dhe konsulence tregtare. Realizimin e ofertave dhe sherbimeve ne sektorin e marketingut, telemarketingut, teleshitjes per tu realizuar nepermjet telefonit, kompjuteri)

Tiranë ALL

ELRICS Brothers

L81331021A
(Studimi, zhvillimi dhe realizimi i faqeve te internetit, faqe te aksesueshme web design si dhe regjistrime, mirembajtje dhe shitje domain internet - housing (administrim, depozitim dhe lidhje) si dhe cdo gje tj)

Tiranë ALL

ELITE TEAM

L81402075R
(Sherbime promovimi dhe shitje produktesh e sherbimesh nepermjet telefonit apo forma te tjera komunikimi; Administrimi i call center dhe i cdo aktiviteti tjeter te lidhur me apo qe ka per qellim kete veprimtari;)

Tiranë ALL

VAD SOLUTIONS

L81402011M
(Kerkime te marketingut online. Aktivitet ne fushen e marketing Ut ne Web. Kryerja e hulumtimeve te marketingut. Marrja e informacionit nga tregu. Analizimi i te dhenave dhe zhvillimi i strategjive te ndryshme t)

Tiranë ALL

CALL-IT TIRANË

L81405025U
(Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet te lejuar nga ligji ne Republiken e Shqiperise, duke perfshire por pa u kufizuar ne: a) Sherbime promovimi dhe shitje produktesh e sherbimesh nepermjet telefonit apo forma )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni