Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 12458

Roland Delia

L07010501V
(Sherbime IT dhe shperndarje interneti, shitje aksesor te ndryshem elektronik.)

Sarandë ALL

Suela Hyseni

L53913801J
(Transport udhetaresh.)

Konispol ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"IGLI-SAND" (Ish MEDEA)

J94625209A
(Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport të artikujve te ndryshëm industrial, të veshjeve, konfeksioneve, elektro - shtepiake, bujqësore, blegtorale, ushqimore, materiale ndërtimi, lëndë drusore dhe)

Durrës 2527020 ALL

EKLIPS 1

L87606901F
(Pastrim i siperfaqeve urbane. Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, bujqesore, materialeve te ndertimit, elektroshtepiake, hapjen e agjensive te perfaqesimit, bare, r)

Diber ALL

TEMPO

J64103422D
(Objekt veprimtarie transport udhetaresh me autobus dhe servis te autobusave te shoqerise. Transport nderkombetar i udhetareve dhe agjenci turistike.)

Lushnje 198742 ALL

ALEKO MIÇO

K33926064U
(Tregtim i makinave te zyrave dhe te pajisjeve informatike. Riparim paisje kompjuterike, tregti paisje kancelarie, krijim dhe mirembajtje faqe interneti, krijim dhe mirembajtje rrjete kompjuterike, shitje progra)

Korçe ALL

Midea Albania (Ish TEKNOLOGJIA BASHKEKOHORE KLIMATEKNIKA)

K01510004R
(Tregetim me shumice dhe pakice, import-export ipaisjeve te klimatizimit HVAC, (paisje te brendshme e te jashtme), rooftop, ahu, chiller, fan coil, vrf, aspirator , rekuperator etj. Projektim, insatlim dhe mirem)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Combined Group Contracting Company (K.S.C.)

L51623028A
(Per te performuar te gjithe kontratat e pergjithshme, punime mekanike, punime inxhinierike sanitare, punime ndertimi, duke perfshire ndertesa, rruge, mbikalime, administrimin dhe supervizimin e tyre, dhe sherbi)

Tiranë 13790321 ALL

BASHKIMI/L

J64103475Q
(Ne fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të veprave m)

Lushnje -8008460 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ADR TRANS

L31304034G
(Transport të mallrave të çdo lloji si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, edhe për llogari të të tretëve; Importin dhe eksportin me shumicë dhe pakicë të artikujtve industrialë të çdo lloji; Treg)

Tiranë 19634099 ALL

Gallo Albania (Ish GALLO Antifortunictica & Abbigliamento da lavoro)

L71705010E
()

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SOL S.p.A.

04127270157
(Prodhimi, kërkimi i aplikuar dhe tregtimi i gazrave industriale të pastër (teknike) dhe mjekesorë (Burimi: http://www.sol.it/en))

Monza 56057000 ALL

Consorzio Albania Italia (Ish XDW WORLDWIDE CHEMICAL GROUP)

L81412016K
(Prodhimi i perzierjes se paketimit, shitjes dhe shperndarjes se produkteve kimike dhe nanoteknologjise, menaxhimin e patentave kimike, menaxhimin e logjistikes, menaxhimin e paketimit dhe kontrollin e cilesise )

Durrës ALL

"Aquarius Medical"

L81512021D
(Import-Eksport tregtimi me shumice e pakice te medikamenteve dhe te aksesoreve te ndryshem farmaceutike dhe parafarmaceutike. Tregtim me shumice dhe pakice te lendeve te para dhe produkteve farmaceutike ne farm)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO

K21505001Q
(Prodhim e perpunim betoni.Ndertim i linjave dhe fabrikave per prodhimin e materialeve te ndertimit, i inerteve , soletave te pararenduar, tullave, tjegullave, pllakave majolike, tregtim e transport i tyre.Prodh)

Tiranë 32885762 ALL

LOVERS ROMANIA

9720439
(Prodhim vjeshjesh dhe aksesoresh (Burimi: https://www.risco.ro/it/verifica-firma/lovers-romania-cui-9720439))

SUCEAVA 274971 ALL

LOVERS SRL

00235470135
(Prodhimi i veshjeve dhe uniformave ushtarake, te zyrave. Veshje rezistente ndaj erës, rërës dhe ujit (Burimi: https://lovers-italy.it/it))

Lecco ALL

SERVIZI ITALIA

08531760158
(Shërbimet pastrimit dhe sterilizimit per sektorin shendetesor (Burimi: https://www.marketscreener.com/quote/stock/SERVIZI-ITALIA-S-P-A-248330/company/))

Parma ALL

INC SPA

02174820049
(Shoqeria zhvillon aktivitetin e shoqerise se ndertimit, si kontraktor i pergjithshme dhe promoter drejtperdrejt apo nepermjet shoqerive te tjera si brenda e jashte Italise. Ne aktivitetin e shoqerise se ndertim)

Torino ALL

SUMMER CONF SRL

8145996
(Prodhim veshjesh.)

Botosani 537144 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni