Skip to content

ATEANI Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-11 13:39:28
JSON

Tax Registration Number: J68103911D
Administrators: Agim Hysa
Scope: Imp exp, tregti shumice pakice artikuj të ndryshëm, fusha e ndërtimeve, projektim prodhim armatura të ndryshme, kërkim shfrytëzim minerale, import transport dhe përdorim i lendeve plasëse,
Other Trade Names: ATEANI shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/02/1995
District: Mat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 161 800 000,00
Shares: 161 800
Child Company: "ATEANI ENERGY" , një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L78305901P, e themeluar më datë 31.08.2017, me seli në Diber Burrel BURREL Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndertese ish markata e qytetit Nr.2, me administrator Agim Hysa. Ortak i vetem shoqeria ATEANI. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.06.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1.Diber, Burrel, Lagjja Partizani,Rruga Kuvendi i Dukagjinit,Kamion me targe MT 2537 A
2.Diber, Burrel, Lagjja Partizani,Rruga Kuvendi i Dukagjinit,Automjet me targe MT 3232 A
3.Diber, Burrel, Lagjja Partizani,Rruga Kuvendi i Dukagjinit,Rimorkio me targe MT 2697 A
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Me date 27.05.2016, sipas marreveshjes siguruese Nr.881/2 e lidhur ne date 01.07.2016 Nr.6331 Rep., Nr. 2025 Kol., midis Z.Agim Hysa dhe Znj.Teuta Hysa (barredhenesi) dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga “BANKA CREDINS” sh.a, mbi obazen e Kontrates se Kredise Afatgjate Nr.881 date29.04.2016 , Nr.4056 Rep.,Nr.1212 Kol., date 29.04.2016 per shumen 70.000.000 leke. Z..Agim Hysa dhe Znj.Teuta Hysa (barredhenesit) vendosin barre mbi 100% te kuotave te kapitalit qe zoterojne ne shoqerine "ATEANI" sh.p.k me Nipt- J68103911D.

II. Me datë 15.03.2023, në bazë të shkresës Nr.203/5 Prot, “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Verior, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi subjektin: “ATEANI” SHPK pajisur me NUIS (Nipt)- J68103911D. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

III.Me date 31.08.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 1011/5 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ATEANI ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- J68103911D. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Diber, Burrel, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndertese 1- kateshe tek ish markata e qytetit Nr.2

Address:
1.Diber, Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndertese ish markata e qytetit Nr.2
2.Diber, Komsi, Ish uzina e ferrokromit Komsi Mat, shesh depozitimi mineral kromi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.06.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 07.07.2005
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 23.04.2010
Kontrate Dhurimi Kuotash date 12.08.2011
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 12.06.2012
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 14.06.2013
Marreveshje Siguruese date 01.07.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Kerkese per vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor date 31.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 2 212 510,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 696 728,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 898 055,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 709 440,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -2 558 344,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 9 026 899,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 347 850,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 14 296 113,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 8 271 456,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -9 561 904,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 27 105 635,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 55 113 168,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 37 638 577,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 23 817 418,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 27 586 796,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:77 701 228,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:86 992 291,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:108 780 770,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:119 403 360,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:88 525 348,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:131 022 471,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:110 625 016,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:359 864 429,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 230 279 598,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 160 645 935,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 151 395 724,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 202 787 504,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 190 862 581,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 138 683 652,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 134 456 273,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Baja / P. Nikolli / L.Kanani