Skip to content

"LALA" Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-05 09:11:34
JSON

Tax Registration Number: J76418903B
Administrators: Skënder Lala
Scope: Grumbullim, transportim dhe depozitimi i dherave dhe mbejtjeve te llojeve te ndryshme urbane. Import - eksport, tregti te mallrave te ndryshem, transport mallrash e pasagjeresh etj. Germime dheu me punime eventuale murature e beton armeje, sistemime, taracime, prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertim rruge, asfaltim e punime te te gjitha kategorive, punime hekurudhore, tunele, linja tramvai, pistaaeroportuale, punime nentoke, ura, vepra ujore, ndertime dhe mirembajtje te llojeve te ndryshme, banesa dhe godina social - kulturore, realizimi i objekteve hidroteknike, ujesjelles, KUZ dhe KUB, gazesjelles etj. Punime per ndertimin dhe mirembajtjen e rrugeve automobilistike dhe infrastruktures rrugore. Ndertime dhe mirembajtje e veprave civile dhe industriale, ndertimin e ndertesave publike dhe private, stabilizimin e rreshqitjeve, punime inxhinjerike civile (ujesjellesa, kanalizime, diga, mbrojtje lumore, bonifikime, rehabilitim digash dhe rezervuaresh, sisteme vaditje dhe kullimi). Ndertime dhe mirembajtje e veprave elektrike TU, TM dhe nenstacione elektrike. Veprimtari tregtare, kulturore, sportive, te veprave te kultit, te objekteve sociale, hoteleve, fshatrave turistike, prodhim dhe shitje te materialeve te ndertimit dhe te parafabrikanteve te ndryshme, mirembajtje fasadash, punime restaurimi, restaurim i ndertesave monument kulture etj. punime karpentiere, druri, metalike, punime te mirembajtjes, sinjalizimit dhe vijezimit ne rruge, tregtim i makinerive dhe pjeseve te kembimit te te gjitha llojeve, paisjeve elektrike, hidraulike, hidrosanitare, lende te para, materiale ndertimi, inerte, produkte te gatshme e gjysem te gatshme, konfeksione, etj. Mirembajtje te ambjenteve te gjelbra (sistemim lulishte, vepra arti dhe dekori). Aktivitet ne fushen e transportit, mjedisit, prodhimit, sherbimeve te ndryshme, artikuj industrial, tregtise dhe telekomunikacionit. Aktivitet ne hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, auditim mjedisor, ekspertiza per probleme mjedisore, ekspertiza per te vleresuar rezultatet e nje auditimi mjedisor, sherbime profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, hartimin e projekteve te ndryshme ne fushen e mbrojtjes se mjedisit etj. Pastrimi i siperfaqeve urbane te ambienteve te brendeshme e te jashteme, te qendrave te banuara te mbetjeve ne destinacionet e percaktuara. Ndertim dhe mirembajtje te impianteve te grumbullimit, trajnimit dhe riciklimit te mbetjeve urbane. Shoqeria kryen cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj duke perfshire edhe veprime per shitblerje sendesh te luajteshme dhe te paluajteshme, pjesemarrje me kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndermarrje te tjera.
Other Trade Names: LALA Shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21/02/1998
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 55 372 954,00
Shares: 100
Child Company: THAÇI ENERGJI, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K97208901D, me adresë në Kukës, Gjinaj, DOMAJ, Fshati Domaj, Komuna Gjinaj, Ndërtesë private pranë Shkollës 9-vjeçare Kamer Sherifi, me administrator Jonuz Lala dhe Shkëlqim Thaçi. "LALA" sh.p.k zotëron 2% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Legal Cases: I. Me date 16.04.2015, u lidh Kontrata Pengu Nr. kol. 1504, Nr. Rep. 721, me pengmarres/kredidhenes Raiffeisen Bank Sh.A dhe kredimarres "LALA" shpk, me objekt: Pengdhenesit ane te ketij akti ne menyre te pakthyeshme japing peng aksionet/kuotat ne favor te kredidhenesit si nje garanci per shlyerjen e plote dhe te pakthyeshme te Detyrimeve te Garantuara. Ne menyre te pakthyeshme bien dakort per dhenien dhe krijimin e nje pengu mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri dhe te drejtat e lidhura me to ne favor te Kredidhenesit, Raiffeisen Bank dhe çdo aksion/kuote e re e Shoqerise ose te drejtat e lidhura me to qe mund te zoterohen ne te ardhmen nga Pengdhenesit.

II. Me date 14.04.2015, me ane te prokures se pergjithshme, Nr.1333 Rep, Nr.373 Kol, z.Skender Lala, ne cilesine e perfaqesuesit ligjor te shoqerise "Lala" emeron si perfaqesues te posaçem Z.Jonuz Lala, per te kryer veprimet e percaktuara ne prokuren e depozituar.

III. Me date 28.06.2016, me ane te urdhrit Nr. 1460/9-0572-16 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.3589 Prot., date 29.06.2016, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e subjektit, shoqeria “ LALA” Shpk, Nuis (Nipt) J76418903B, si dhe mbi te drejtat qe rrjeshin nga keto kuota.dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyre.

IV. Me date 22.07.2016, me ane te urdhrit Nr.354 Regj, Nr. 2791 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr.4702 Prot, date: 26.07.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “AEF BAILIFF SERVICE”, u urdherua vendosja e mases se bllokimit ne kuotat e shoqerise “ LALA”shpk, me NUIS J76418903B si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtare.Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

V. Me date 16.08.2016, me ane te urdhrit Nr. 2875 Prot,, leshuar nga zyra permbarimore gjyqesore private "Aef Bailiff Service" sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr. 6236 Prot. date 17.08.2016, u hoq masa e sekuestros konservative, mbi kuotat e shoqerise "LALA" sh.p.k me NUIS (NIPT) J76418903B si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave.

VI. Me date 16.08.2016, me ane te urdhrit Nr. 1460/28-0572-16 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.6802 Prot., date 06.09.2016, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivin e shoqerise “ LALA” Shpk, Nuis (Nipt) J76418903B.

VII. Me date 03.04.2017, me ane te Urdhrit Nr.143/12 Akti, protokolluar nga QKB me Nr.4874 Prot., date 04.04.2017, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Irisa Tereziu PF, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e regjistruara ne emer te pales debitore shoqeria ""LALA" sh.p.k me Nipt-J76418903B.

VIII. Me date 17.05.2017, me ane te Urdhërit Nr.143/51 Prot "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor "Irisa Tereziu", drejtuar QKB, u urdherua heqja e masës sekuestro konservative te vendosur me urdherin nr. 143/12, date 03.04.2017, mbi te gjitha aksionet e regjistruara ne emer te debitorit Shoqeria "LALA" Shpk me NIPT J76418903B.

IX. Me date 15.05.2017, me ane te Urdherit Nr.3327 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore EPSA , protokolluar nga QKB me Nr.7239 Prot., datë 17.05.2017, u urdherua bllokimi i kuotave te shoqerise ”LALA" shpk me NIPT J76418903B.

X. Me date 20.06.2017, me ane te Urdhrit Nr. 3935 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore private "E.P.S.A" Shpk, u hoq bllokimi i kutoave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin, shoqeria "Lala" Shpk, me NUIS (NIPT) J76418903B.

XI. Me date 05.10.2017, u lidh marreveshja siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri Nr. 2619 Rep. Nr. 1346 Kol, ndermjet kredidhenesit Raiffeisen Bank sh.a, barredhenesit Skender Lala, Gjyke Lala, dhe kredimarresit shoqerise “Lala” shpk, per krijimin e barres siguruese mbi 100% te kuotave qe z. Skender Lala zoteron te shoqeria “Lala” shpk si garanci per shlyerjen e detyrimeve te saj ndaj barremarresit.

XII. Me date 20.07.2018, me ane te Urdhrit Nr.146/4 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.8906 Prot, datë 31.07.2018 lëshuar nga Zyra e Permbarimit “Best 2010", u urdherua te mbahet nen sekuestro asetet qe i takojne debitorit shoqeria "LALA" shpk me NIPT J76418903B ne cdo lloj aktiviteti per te cilin ju keni informacion.Te informoni me shpallje ose me punonjesit tuaj debitorin per kete detyrim.

XIII. Me date 26.09.2018, me ane te Urdhrit Nr.145/16 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "BEST 2010", u urdherua te konsideroni të anulluar urdhrin Nr.146/4, datë 20.07.2018 të kësaj zyre përmbarimore.

XIV. Me date 17.06.2019, me ane te urdhrave Nr. 184/9 0048-19 Prot, Nr. 185/7 0049-19 Prot., datë 17.06.2019, Nr. 186/7 0050-19 Prot, Nr. 187/7 0051-19 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “BESA” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit "LALA" SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) – J76418903B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne Regjistrin Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.

XV. Me date 24.06.2019, me ane te urdherave Nr.186/100050-19 Prot, Nr.187/130051-19 Prot, Nr.184/130048-19 Prot, dhe Nr.185/110049-19 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA”sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit "LALA" shpk me Nuis (Nipt)- J76418903B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave.

XVI. Me date 06.09.2019, me ane te urdhrit Nr.184/18-0048-19 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 11650 Prot., datë 10.09.2019, lëshuar nga Shoqëria Permbarimor “BESA” SHPK, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aksionet, kuotat e palës debitore: “LALA” SHPK, me NUIS(NIPT) – J76418903B, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

XVII. Me date 06.09.2019, me ane te urdhrit Nr.185/13-0049-19 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 11653 Prot., datë 10.09.2019, lëshuar nga Shoqëria Permbarimor “BESA” SHPK, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aksionet, kuotat e palës debitore: “LALA” SHPK, me NUIS (NIPT) – J76418903B, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

XVIII. Me date 06.09.2019, me ane te urdhrit Nr.186/12-0050-19 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 11652 Prot., datë 10.09.2019, lëshuar nga Shoqëria Permbarimor “BESA” SHPK, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aksionet, kuotat e palës debitore: “LALA” SHPK, me NUIS(NIPT) – J76418903B, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

XIX. Me date 06.09.2019, me ane te urdhrit Nr.187/17-0051-19 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 11651 Prot., datë 10.09.2019, lëshuar nga Shoqëria Permbarimor “BESA” SHPK, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aksionet, kuotat e palës debitore: “LALA” SHPK, me NUIS (NIPT) – J76418903B, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

XX. Me date 12.09.2019, me ane te Urdhrave Nr. 184/21 - 0048-19 Prot, Nr. 185/14 - 0049-19 Prot. date 12.09.2019, Nr. 186/14 - 0050-19 Prot. date 12.09.2019 dhe Nr. 187/19 - 0051-19 Prot. date 12.09.2019, leshuar nga shoqeria permbarimore BESA SHPK, u hoq masa e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit LALA SHPK me NUIS (NIPT) J76418903B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave.

XXI. Me date 01.10.2019, me ane te Urdhërave Nr. 184/24-0048-19 Prot., Nr. 187/21- 0051-19 Prot., Nr. 186/15-0050-19 Prot., Nr. 185/15-0049-19 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.12503 Prot., Nr.12500 Prot., Nr.12501 Prot., Nr.12502 Prot., datë 01.10.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “BESA” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e debitorit shoqëria “LALA” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J76418903B, me si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XXII. Me date 03.10.2019, me ane te Urdhrit nr. 184/270048-19 Prot, protokolluar nga QKB me nr. 12655 Prot., datë 04.10.2019, Urdhrit nr. 187/240051-19 22 Prot., protokolluar nga QKB me nr. 12652Prot., datë 04.10.2019, Urdhrit nr. 185/170049-19 Prot protokolluar nga QKB me nr. 12654 Prot., datë 04.10.2019, Urdhrit nr. 186/170050-19 Prot., datë 03.10.2019 protokolluar nga QKB me nr. 12653 Prot., datë 04.10.2019 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “BESA” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “LALA” SHPK Nipt J76418903B si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave.

XXIII. Me date 23.10.2019, me ane te Urdhrave Nr.187/25-0051-19 Prot, Nr.185/18-0049-19 Prot, Nr.186/18-0050-19 Prot, Nr.184/29-0048-19 Prot, lëshuar nga Studio Përmbarimore “Besa” sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e debitorit “LALA ” SHPK, me NIPT J76418903B, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin ngazotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XXIV. Me date 30.09.2019, me ane te Urdhërit Nr.1365/2., lëshuar nga Përmbaruesi "TDR Group”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e subjektit "LALA" sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J76418903B.

XXV. Me date 04.11.2019, me ane te urdhrit Nr. 184/31 0048-19 Prot, Nr. 185/19 0049-19 Prot, Nr. 186/19 0050-19 Prot, Nr. 187/26 0051-19 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “BESA” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “LALA” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) – J76418903B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave.

XXVI. Me date 01.11.2019, me ane te urdhërit Nr.1555 Prot, Nr.1891/1 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative, te vendosur me ane te shkreses Nr.1365/2 Prot., date 30.09.2019, mbi te gjitha aksionet e zoteruara te subjektit “LALA” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) – J76418903B.

XXVII. Me date 18.11.2019, me ane te Urdhrit Nr. 185/21 -0049-19 Prot, leshuar nga zyra e permbarimit privat BESA SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative ne kuotat e debitorit LALA SHPK me NUIS (NIPT) J76418903B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

XXVIII. Me date 21.02.2020, me ane te urdhrave Nr. 117-0050-19 Prot, Nr. 116-0049-19 Prot, Nr. 118-0051-19 Prot, Nr. 13/16- 0048-19 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “BESA” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “LALA” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) – J76418903B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave.

XXIX. Me date 26.02.2020, me ane te Urdhrit Nr.118/2 0051-19 Prot, protokolluar nga QKB me nr.3096 Prot., datë 28.02.2020 " Për Vendosjen e Sekuestros 24 Konservative ", e lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “ BESA “shpk, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “LALA”, me NUIS (NIPT) J76418903B, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këryre kuotave duke ndaluar tjetërsimin/disponimin e tyre, si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër mund të ndryshojë të dhëna në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XXX. Me date 26.02.2020, me ane te Urdhrit Nr.116/1 0049-19 Prot, protokolluar nga QKB me nr.3093 Prot., datë 28.02.2020, " Për Vendosjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “ BESA “shpk, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitori “LALA”, me NUIS(NIPT) J76418903B, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këryre kuotave duke ndaluar tjetërsimin/disponimin e tyre, si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër mund të ndryshojë të dhëna në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XXXI. Me date 26.02.2020, me ane te Urdhrit Nr.117/1 0050-19 Prot, protokolluar nga QKB me nr.3094 Prot., datë 28.02.2020, " Për Vendosjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitori “LALA”, me NUIS (NIPT) J76418903B, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këryre kuotave duke ndaluar tjetërsimin/disponimin e tyre, si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër mund të ndryshojë të dhëna në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XXXII. Me date 26.02.2020, me ane te Urdhrit Nr.13/18 0048-19 Prot, protokolluar nga QKB me nr.3092 Prot., datë 28.02.2020, " Për Vendosjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “ BESA “shpk, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitori “LALA”, me NUIS (NIPT) J76418903B, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këryre kuotave duke ndaluar tjetërsimin/disponimin e tyre, si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër mund të ndryshojë të dhëna në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XXXIII. Me date 18.08.2020, me ane te Urdhërit Nr.116/6- 0049-19 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.7367 Prot., datë 19.08.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “Besa” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e debitorit “LALA” sh.p.k., pajisur me Nuis (Nipt)- J76418903B, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.

XXXIV. Me ane te urdhrit Nr. 118/5 0051-19 Prot, date 18.08.2018 protokolluar nga QKB me Nr. 7365 Prot date 19.03.2020, shkresës Nr. 202 0048-19 Prot date 18.08.2020 protokolluar nga QKB me Nr. 7366 Prot date 19.08.2020, shkresës Nr. 117/4 0050-19 Prot date 18.08.2018 protokolluar nga QKB me Nr. 7368 datë 19.08.2020, lëshuar nga zyra përmbarimore “BESA” Shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit LALA shpk Nipt J76418903B si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.Heqjen e mases se sekuestros konservative ne te tjera kuota/aksione te cilat zoterohen nga pala debitore ne shoqerite e tjera te regjistruara prane regjistrit tregtar.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Krumë

Address:
Tirane, Paskuqan, Afer liqenit te Paskuqanit, Toke are, Zona kadastrale 3993, Numer pasurie 1024/1
Tirane, Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Mihal Grameno, Pallati i ri, Prane deges se thesarit, numer pasurie 3/388+1-2, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 25.09.2010
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes 16.04.2015
Urdher per vendosjen e sekuestros 28.06.2016
Urdher per venien e sekuestros 27.06.2016
Urdher per heqjen e sekuestros 17.08.2016
Urdher per heqjen e sekuestros 16.08.2017
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 03.04.2017
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 17.05.2017
Marreveshja siguruese 05.10.2017
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 17.06.2019
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 24.06.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 4 214 539,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 548 619,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 637 351,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 9 117 648,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 037 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 479 419,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 151 716,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 410 900,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 13 040 053,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 16 625 679,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 12 423 646,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 12 880 385,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 10 068 574,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:295 922 398,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:111 958 772,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:111 958 772,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:103 886 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:211 518 818,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:215 550 967,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:256 308 675,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 70 023 591,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 201 696 450,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 327 813 511,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 201 799 024,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 184 658 162,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 205 148 245,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala