Skip to content

ELETTROIMPIANTI - ALB Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-22 09:02:23
JSON

Tax Registration Number: K91610006A
Administrators: Carlo Francioni
Scope: Aktivitete në fushën e ndërtimit, instalimit dhe mirëmbajtjes së impianteve për prodhimin e shfrytëzimin e energjisë elektrike dhe të energjisë termike, publike apo private e prodhuar nga burime të përsëritshëm ose jo. Aktivitete të prodhimit të energjisë së pastër, etj.
Other Trade Names: ELETTROIMPIANTI - ALB
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/03/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: KUKUR ENERGY, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar e themeluar më datë 05.11.2009, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K92313017A, me adresë Tiranë, Njesia bashkiake nr.5, Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Pallati 17, Hyrja 3, Ap.12, Kati 3, me likuidator Carlo Francioni. ELETTROIMPIANTI - ALB zoteron 30% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2022)

E.S.E.(Euroimpianti System Energy), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar më datë 08.03.2010, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT L01525023H, me adresë Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Pallati i Firmes Deja Shpk. Kati 1, me likuidator Artan Golemi. ELETTROIMPIANTI - ALB zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte ne likuidim e siper (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2022)
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 09.09.2021, me ane te shkresës nr. 10814 Prot për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndor), u kerkua te vendoset masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit ELETTROIMPIANTI - ALB SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K91610006A .
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Bajram Curri, Pallati Dejakati 1, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 22.04.2022
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -97 337,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -241 054,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -920 719,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 838 727,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -5 169 323,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -5 252 219,00
Worked By : A.Lala