Skip to content

HOXHA-L Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-12 14:13:11
JSON

Tax Registration Number: K92623203I
Administrators: Luljeta Hoxha
Scope: Ndërrmarje ndërtimi për vete e për llogari të të treteve në kryerjen e veprimtarive ndërtimore; Ndërtime civile, industrial, hidroteknike dhe ndërtime të digave të hidrocentraleve; Ndërtime në sektorin e bujqësisë dhe turistike si dhe kompletimi me instalime elektrike, elektronike, hidrosanitare dhe impianteve që lidhen me to; Kryerjen e ndërtimeve të te gjitha llojeve që lejon legjislacioni shqiptar; Ndërtime të centraleve elektrike të llojit hidro, eolik (ere), fotovoltaik, biomasë dhe gaz; Prodhimin, shpërndarjen dhe tregtimin e energjisë elektrike nga centralet elektrike të llojit hidro, eolik (ere), fotovaltik, biomasë dhe gaz; Tregtim me shumicë e pakicë të te gjitha mallrave industriale, ushqimore, bujqësore dhe ndërtimore që lejon legjislacioni shqiptar; Prodhimin, shpërndarjen dhe tregtimin e ngrohjes të prodhuar nga energjia elektrike dhe gazi; Prodhimin, shpërndarjen, administrimin dhe tregtimin e ujit; Fusha të tjera që do të kërkojë përmbushja e veprimtarive të lartpërmendura për shoqërinë.Prodhimin dhe shperndarjen e energjise elektrike e te ngrohjes - prodhimin, shperndarjen dhe administrimin e ujit - ndertim dhe prodhim te centralit elektrik, termo, hidro, ere, fotovoltaik, biomas ose tjeter.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20/01/2007
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: HOXHA-L-ENEREGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.02.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12608205L, me adrese ne Elbasan, Lagjja 5 Maji, Pallati 450, Elbasan, me administratore Luljeta Hoxha. Ortaket e shoqerise jane : ARIFAJ shpk(38%); VELLEZERIT HYSA (12%); EUROPROJEKT(4%); A. N. K. (40%); HOXHA-L (2%) dhe "R E A " (4%). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 08.10.2015, me ane te Urdhrit, Nr.11155 Prot., lëshuar nga Shoqëria “CORRECTOR” sh.p.k., protokolluar nga QKR, me Nr. 8839 Prot., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat që zotëron debitori Sokol Luçi në subjektin “HOXHA-L”, shpk, me NUIS(NIPT) - K92623203I, duke ndaluar disponimin ose tjetërsimin e tyre, si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.
Changes
Address:

Seat:
ELBASAN Lagjia 5 Maji. Pallati nr 450. Apartamenti nr 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 16.05.2009
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008-2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014-2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -420 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -88 200,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -425 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -104 040,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -871 592,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 322 588,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -943 491,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 954 778,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 510 325,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -702 444,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 000 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 21 143 112,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 9 911 024,00
Worked By : A.Baja