Skip to content

ERALD ENERGJETIK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-16 09:08:42
JSON

Tax Registration Number: K98402201I
Administrators: Muhamet Brahaj, Shkelqim Dreni
Scope: Projektimi, ndërtimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shemri" dhe "Mgulle" me vendndodhje në lumin e leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontraktor. Në objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit dt. 16. 06. 2009, regjistruar me nr. 2058 Rep dhe nr. 247 Kol.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ERALDI ENERGJETIK
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 29/09/2009
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 3 800 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. LEADD – SH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.05.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L57921201V, me adresë në Kukës, Malzi, SHEMRI, Lagjja Mgull, Rruga Petkaj, Zona Kadastrale Nr. 2683, Nr. Pasurie 73, me administrator dhe ortak te vetem Shkëlqim Dreni. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

II. OBERALD, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K09111328V, me adresë në Shkodër, Pukë, Fushë Arrëz, me administrator dhe ortak te vetem Muhamet Brahaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Subjekti Juridik ERALD ENERGJETIK nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Ç’regjistruar
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 13.10.2015, me anë të urdhërit Nr. 1057 Prot, protokolluar nga Qkr me Nr. 9065 Prot, datë 14.10.2015, lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "Tris" Sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të kryejë veprimet për bllokimin e kuotave e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i 74% të kuotave të debitorit, shoqërisë "Oberald", e cila eshte ortake në shoqërinë "Erald Energjitik" sh.p.k. Ky urdhër u lëshua me kërkesë të kreditorit “Raiffeisen Bank” sh.a në lidhje me Kontratën e Kredisë Bankare Nr. 5211 Rep., Nr. 2132, datë 29.08.2007.

II. Më datë 13.03.2017, u nënshkrua akt-marrëveshja për ndarjen e shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” në dy shoqëri pritëse “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe “LEADD ENERGY” sh.p.k. Në përfundim të ketij procesi do të krijohen:

a) Shoqëria “ERALD 2 ENERGY”, e cila do të ketë për ortak të vetëm shoqërinë “OBERALD” shpk. Shoqëria “ERALD 2 ENERGY” shpk do të përfitojë 74% të kapitalit të shoqërisë “ERALD ENERGJITIK”, pra 2.812.000 (dy milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë) lekë.

b) Shoqëria “LEADD ENERGY” sh.p.k, e cila do të ketë ortak të vetëm shoqërinë “LEADD-SH” sh.p.k. Shoqëria do të përfitojë 26% të kapitalit të shoqërisë “ERALD ENERGJITIK” shpk, pra 988.000 (nëntëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë.

Detyrimi prej 19.362.185 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë, sipas shkresës Nr. 4212/10, datë 16.06.2016 të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë kalon i gjithi si detyrim për shoqërinë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k, dhe shoqëria “LEADD ENERGY” sh.p.k, nuk ka asnjë detyrim për pagesën e kësaj gjobe.

III. Më datë 08.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 72 Prot Nr. 366 Dosje, lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "Tris" Sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit të lejojë regjistrimin e vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., e cila ka vendosur ndarjen e kësaj shoqërie konçesionare në dy shoqëritë pritëse shoqëria “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe shoqëria “LEADD ENERGY”.

Gjithashtu u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit pas regjistrimit te vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., të bëjë vendosjen e menjëhershme të masës së sekuestros mbi 100% të kuotave të shoqërisë pritëse të parë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., për detyrimin që Z. Muhamet Brahaj ka ndaj kreditorit Raiffeisen Bank sha.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Malzi, Shemri, Fshati Shemri, HEC-i ne ndërtim

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 060 709,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 662 061,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -4 369 528,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -507 542,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -507 542,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -666 798,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:11 401 275,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 11 659 212,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 10 480 993,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 59 392 717,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015

Worked By : A.Lala/L.Kanani