Skip to content

VELESHICA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-12 10:11:47
JSON

Tax Registration Number: L01423028L
Administrators: Carlo Francioni
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Veleshica 1, Veleshica 2, Veleshica 3, Veleshica 4, Veleshica 5, Veleshica 6, Sllovë dhe Bjeshkë, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në bazë të kësaj kontratë konçensioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontrate).
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: VELESHICA ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 29/01/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: France
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: MECAMIDI, një shoqëri franceze e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare Franceze të Regjistrimit Francë, më 05.06.1918, me NUIS 580800217 R.C.S me seli në adresën: 29, Chemin de Saint Amand 311000, Toulouse, Francë, e përfaqësuar nga zëvendës presidenti z. Luc Marcy, shtetas francez (Sipas kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit Nr. 12 Rep. Nr. 9/1 Kol. datë 11.01.2016, të dorëzuar në QKB)

*Subjekti Juridik VELESHICA ENERGY nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do te ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Pallati Deja Shpk, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (17.01.2019)
Vendimi I asamblese se pergjithshme (11.12.2015)
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -12 926,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -92 463,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -134 389,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -395 797,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 872 170,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -385 633,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -305 400,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani