Skip to content

GR ALBANIA Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-28 12:28:06
JSON

Tax Registration Number: L01509004N
Administrators: Sonila Gogu, Realdo Mansaku
Scope: Konsulencë mjedisore, përgatitja e studimeve dhe vlerësimeve mjedisore. Monitorim dhe auditim i mjedisit. Laborator testues për monitorimin e ujit, ajrit, tokës, zhurmave dhe vibrimeve. Çertifikim i enëve nën presion dhe i paisjeve elektrike. Çertifikim i enëve dhe paisjeve elektrike, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim. Prodhimi i energjisë duke përdorur energjinë e gjelbër si ujë, të lashtat e energjisë, burimet termike, bimëve gjeotermale, e erës, biogazit dhe fotovoltaike, për vete ose për të tretët. Ndërtim, projektim hidrocentralesh studime të fizibilitetit, planit të bizneseve. Menaxhimi i Partneriteteve Publike Private. Planifikimin, ndërtimin, operimin, menaxhimin dhe financimin e furnizimit të decentralizuar të energjisë. Këshillime për bizneset mbi shërbimet bankare, këshillime të sigurimit të llojeve të ndryshme. Këshillime për financime të ndryshme, dodelim i biznesit, këshillime mbi ristruklurimin e organizimin financiar, studime tregu, studime plan biznesi, këshillime në fushën e tatim taksave. Analiza për industri të ndryshme, analizim i strukturave operative financiare. Këshillime financiare për përformancën e kompanisë në treg në krahasim me degën e industrisë që operon. Analiza dhe vlerësim të biznesit, këshillime mbi transaksionet e shitjeve dhe analiza për strategjinë e shitjeve, këshillime mbi partnershipe të ndyshme dhe negocime të termave të marrëveshjes, këshillime mbi vlerësimin e aseteve të kompanive dhe të aseteve njerëzore, asistime në përgatitjen e raporteve vjetore, vlerësime risku dhe këshillime për mitigimin e tyre. Ristrukturime të bizneseve në vështirësi, këshillime dhe asistencë në marrëdhëniet me institucionet financiare, këshillime dhe bashkëpunime me dhe për sektorin publik. Studime fizibiliteti. Monitorim dhe oponencë të përgjithshme, verifikim i parametrave teknike, social-mjedisore, dhe ligjore për hidrocentralet e vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj. Mbikqyrje e zbatimit të punimcve për hidrocentralet e vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj. NP-7: Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi dhe vaditje, NP-9: Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime, NP-10: Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. NS-16: Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. NS-17: Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. NS-18: Punime topogjeodezike. NS-20: Shpime gjeologo-inxhinierike, puse dhe shpime për ujë. Projektim punimesh, sipas kategorive dhe nënkategorive të mëposhtme: Kategoria I, Masterplane - studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara qytete. Studime pjesore urbanistike Kategoria Objekte civile -industriale - turistike deri 5 kate. Objekte civile - industriale - turistike mbi 5 kate. Objekte sportive, Projektim interfere. Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra, lulishte e parqe. Kategoria 3 Objekte civile - industriale -turistike prej murature e skelet beton arme deri në 5 kate dhe mbi 5 kate. - 2. objekte me skelet metalik. Objekte me shkallë të lartë vështirësie beton arme - metalike - 2. troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. Kategoria 4 Instalime hidrosanitare. Instalime termoteknike - ventilimi -kondicionimi. Sisteme të furnizimit me gaz. 3 Kategoria 5 Diga - galeri - tunele hidraulike. Furnizim me ujë - kolektore shkarkimi. Ujësjellës kanalizime urbane - rurale. Vepra ujitje -kullimi - impiante vaditëse - diga deri 10 m - damba. Vepra të trajtimit të ujit. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi - kulla ekuilibri- porte -pontile. Vepra naftësjellës - gazsjellës - vajsjellës etj. Kategoria 6 Rrugë auto kategoria V dhe rv. Projektim rruge kategoria III dhe II - 2. Kategoria I. Shtresa rrugore e sistemim - asfaltime. Autostrada - aeroporte - helioporte. Hekurudha -degëzime hekurudhore. Kategoria 7 Ura dhe vepra arti të vogla deri me 10 m. Ura dhe vepra arti mbi 10 m - Estakada. Ura metalike. Tunele rrugore - hekurudhore. Kategoria 8 Bazamente gjeodezike - rivelime në të gjitha shkallët. Projektim fotogrametrik - hartografik - topografik. Kategoria 9 Studim/Vlerësim gjeologo inxhinierik i truallit për objekte civile -ekonomike deri 5 kate dhe mbi 5 kate. Studim/Vleresim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte të mëdha H/C, porte, aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha. Studim/Vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët. Studime për ojektime hidrogjeologjike. Kategoria 10 Centrale hidraulike (elektrik, primare, sekondare). Centrale termike (primare, sekondare). Impiante të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike - diellore -era etj. Nënstacione elektrike, primar sekondar - linja të tensionit të lartë. Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës - linja të tensionit të ulët - të mesëm. Ushtrim i veprimtarisë financiare të faktoringut si subjekt jo financial-2. Menaxhimi i Partneriteteve Publike Private. 6. Ofrimi i shërbimeve inxhinierike për teknologjinë e nevojshme për fushat e përmendura këtu. 7. Importimi dhe prodhimi i pajisjeve teknike në fushën e teknologjisë së përmendur këtu duke përfshirë co-gjeneratoret dhe teknologji të tjera për të prodhuar energji. 8. Këshillimin e palët e treta në fushat e përmendura, krijimin e studimeve të fizibilitetit dhe planeve të biznesit. Projekte të mbrojtjes kundër zjarrit, Plane Evakuimi, Plane Emergjencash, import - eksport të produkteve të stistemeve kundër zjarrit. Plane Evakuimi,Plane Emergjencash,imp-eks te produkteve te sistemeve kunder zjarrit.Vleresim te pasurive te paluajtshme,per ndertesat e toke truall;toke bujqesore,toke pyjore,kullote,livadh e toke te pafrytshme;linja teknologjike,makineri e pajisje.Aplikim i sherbimeve te dezinfektimit,DDDper ambjente te brendeshme dhe te jashtme,per industri te ndryshme,ambjente sherbimi dhe mjedise publike. 12. Kurse per formim profesional.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08/03/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, Turqi
Initial Capital: 100 000 000,00
Shares: 2 000 000
Child Company: I. “EURUS”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 16/03/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71529001E, me adrese aktuale ne Tirane Rruga "Sami Frasheri", Ndërtesa nr.19, Hyrja nr.8, 1019, dhe me administrator Realdo Mansaku. “GR ALBANIA” zotëron 20% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.02.2024)

II. “GRABOVA HYDROPOWER”, nje shoqeri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 20/09/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72122043D, me adrese aktuale ne Tirane Rruga "Sami Frasheri", Ndertesa 19, Hyrja 8, dhe me administrator Realdo Mansaku. “GR ALBANIA” zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.02.2024)

III. “SolPower Albania”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 21/04/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71627030K, me adrese aktuale ne Tirane Njesia Bashkiake nr 5, Rr.Sami Frasheri, Ndertesa 19, Hyrja 8, dhe me administrator Ermira Pepaj. “GR ALBANIA” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.02.2024)

IV. “SOWI Wind Farm Cika”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 12/12/2023 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M32427013N, me adrese aktuale ne Tirane Rruga “Sami Frashëri”, Ndërtesa 19, Hyrja 8, Tiranë, dhe me administrator Ilir Grapci dhe Realdo Mansaku. “GR ALBANIA” zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.02.2024)

V. “SHUSHICA HYDROPOWER”, nje shoqeri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 17/05/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71729019M, me adrese aktuale ne Tirane Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja 8, dhe me administrator Ermira Pepaj. “GR ALBANIA” zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.02.2024)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Femër; Mashkull
Status: Aktiv
License(s): IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
X.2.B - Formim profesional
I.2.A - Shërbime ekspertize
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Sami Frasheri, Ndërtesa Nr. 19, Hyrja Nr. 8, Kodi Postar 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.01.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi per rritjen e kapitalit 17.09.2014
Kontrate dhurimi kuotash 18.02.2016
Kontrate dhurimi kuotash 21.03.2016
Kontrate dhurimi kuotash 07.02.2018
Kontrate dhurimi kuotash 09.10.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Kontrate Shitblerje Kuotash date 20.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 08.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 1 220 204,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 23 484 262,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 15 356 909,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 41 959 540,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 23 665 658,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 42 106 356,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 67 502 279,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 84 711 379,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 80 634 432,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 258 235 232,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 180 170 848,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:179 680 861,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:318 623 679,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:228 812 733,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:258 479 895,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:253 967 819,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:200 009 243,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:164 794 323,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:164 405 030,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 148 862 463,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 324 697 275,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 196 772 383,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli