Skip to content

D 6
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-10 13:50:11
JSON

Tax Registration Number: L02103009N
Administrators: Kensina Danglli
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidocentraleve "Dobjot i Madh", "Arrëz", "Miras", "Menkulas", "Bracen" dhe "Kuç" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës konçesionare tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afatave të kësaj kontrate.
Other Trade Names: D 6
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 17/08/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: ARELA Sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.04.1995 sipas ligjeve të Repblikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82101008C, me adresë në Tiranë, Rruga ''Dëshmorët e Kombit'', Pallati 32, Shkalla 3, Kati 2, Apartamenti 27., me administrator Kensina Danglli dhe ortak te vetem Destan Danglli (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.05.2022) *Subjekti Juridik D 6 nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 25.03.2014, me anë të urdhërit Nr. 1158 Prot., "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbaruesi Gjygjësor Privat Ermir Godaj drejtuar QKR-së, u urdhërua vënia e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë " D 6 " SH.P.K, dhe të mos lejohet të kryejë asnjë veprim për tjetërsim kapitali apo kuote. Objekti i sekustros është dëmshpërblim page ndaj kreditores Valentina Tili.

II. Më datë 13.01.2016, me anë të urdhërit Nr. 304 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ERMIR GODAJ”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur mbi debitorin, shoqërinë " D 6 " sh.p.k, urdhëruar me shkresën Nr. 1158 Prot., datë 25.03.2014.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Reshit Petrela, Pallati pranë Arshivës së Shtetit, Seksioni 2, Kati 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -306 682,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -536 143,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -809 895,00
Worked By : A.Lala