Skip to content

ARELA Sh.p.k Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 12:57:44
JSON

Tax Registration Number: K82101008C
Administrators: Kensina Danglli
Scope: Tregtimin e artikujve, të ndryshëm ushqimore, pije freskuese dhe elektronike, materiale ndërtimi, ujësjellësi, pajisje e makineri të ndryshme, motoçikleta e pjese këmbimi për to, servis, kinkaleri, detergjente, import - eksport, me shumicë e me pakicë hidroizolime. Prodhimin, transmetimin, shpërndarjen, furnizimin, transportin, e energjisë elektrike, projektim dhe zbatimi në fushën e mjedisit dhe ambientit etj.
Other Trade Names: ARELA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/04/1995
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: D 6, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L02103009N, e themeluar më datë 17.08.2010, me seli në Tirane, Rruga Reshit Petrela, Pallati prane Arshives se Shtetit, Seksioni 2, Kati 2, me administratore Kensina Danglli. Ortak i vetem i shoqerise eshte ARELA Sh.pk me 100% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 31.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I.Me date 29.12.2015, sipas Urdhrit Nr.2863-15 Regj., Nr.11961 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor STAR” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aktivet e pales debitore Destan Danglli, ne shoqerine “ARELA” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K82101008C. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë. Kreditor : Micro Credit Albania SHPK. Objekti : Kthim Shume.

II.Me date 15.11.2022, eshte depozituar Urdheri Nr.2501 Prot., Nr. 5154-19 Regj. lëshuar nga ZYRA PËRMBARIMORE “ANDANI BAILIFF OFFICE”, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative te pales debitore Destan Danglli ne subjektin “ARELA” SHPK pajisur me NUIS (NIPT) – K82101008C.

III.Me date 05.09.2022, eshte depozituar Urdhëri Nr. 515419, protokolluar nga QKB me Nr. 29732 Prot., datë 02.11.2022, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Fatos Alimadhi”, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Destan Danglli pranë subjektit shoqëria “ARELA Sh.p.k " SH.P.K., me Nuis (Nipt)- K82101008C, deri në një urdhër të dytë.

IV.Me date 16.02.2023, eshte depozituar Urdhri Nr.356 Prot., Nr.5154-19 Regj, leshuar nga Zyra Permbarimore Andani Bailiff Office, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative e vendosur mbi kuotat e debitorit Destan Danglli ne subjektin “ARELA SH.P.K”, me NUIS (NIPT) K82101008C te vendosur me shkresen Nr.515419 Prot, date 05.09.2022.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga ''Dëshmorët e Kombit'', Pallati 32, Shkalla 3, Kati 2, Apartamenti 27.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 23.03.2007
Deshmia e Trashegimise date 07.12.2009
Kontrate Shitblerje Kuotash date 28.07.2010
Kontrate Shitje Kuotash date 11.03.2014
Urdher per Venie Sekuestro date 29.12.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative date 15.11.2022
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros konservative date 05.09.2022
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative date 16.02.2023
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Financial Information
Worked By : A.Baja/L.Kanani