Skip to content
Ndërtim, operim dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Dobjot i Madh, Arrëz, Miras, Menkulas, Bracen, Kuç.

D 6
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 12:37:43

Tax Registration Number: L02103009N
Administrator: Kensina Danglli
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidocentraleve "Dobjot i Madh", "Arrëz", "Miras", "Menkulas", "Bracen" dhe "Kuç" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës konçesionare tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afatave të kësaj kontrate.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: D 6
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 17/08/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: ARELA Sh.p.k, nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.04.1995 sipas ligjeve të Repblikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82101008C, me adresë në Tiranë, Rruga ''Dëshmorët e Kombit'', Pallati 32, Shkalla 3, Kati 2, Apartamenti 27., me administrator Kensina Danglli dhe ortak te vetem Destan Danglli (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.05.2022) *Subjekti Juridik D 6 nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Pezulluar
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 25.03.2014, me anë të urdhërit Nr. 1158 Prot., "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbaruesi Gjygjësor Privat Ermir Godaj drejtuar QKR-së, u urdhërua vënia e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë " D 6 " SH.P.K, dhe të mos lejohet të kryejë asnjë veprim për tjetërsim kapitali apo kuote. Objekti i sekustros është dëmshpërblim page ndaj kreditores Valentina Tili.

II. Më datë 13.01.2016, me anë të urdhërit Nr. 304 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ERMIR GODAJ”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur mbi debitorin, shoqërinë " D 6 " sh.p.k, urdhëruar me shkresën Nr. 1158 Prot., datë 25.03.2014.

III.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Date of signing: 13.05.2010
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 124.254.000 lekë
Value of Re-Investment: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “D 6” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Arela” sh.p.k, “Konstruksion 93” dhe “2 T” shpk, për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 13.05.2010. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbatja e hidrocentraleve: Dobjot i madh, Arrëz, Miras, Menkulas, Bracen, Kuç dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Reshit Petrela, Pallati pranë Arshivës së Shtetit, Seksioni 2, Kati 2.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (13.05.2010)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.05.2022
Akti I themelimit te shoqerise koncesionare
Urdher per venien e sekuestros konservative 25.03.2014
Preventivi i punimeve
Kontrate shitblerje kuotash 07.11.2016
Te dhenat e subjektit D 6 ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 10.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Financial Documents: Bilanci 2010
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -306 682,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -536 143,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -809 895,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala/L.Kanani