Skip to content

HEC TRESKA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 09:37:49
JSON

Tax Registration Number: L22322003A
Administrators: Enkeleida Shamo
Scope: Ndërtimi i Hidrocentraleve mbi lumin Treska për të çilen shoqëria, me cilësinë e ortakut të vetëm, është shpallur fituese dhe ka lidhur kontratën e formës BOT me M. E. T. E. , (ndërtim operim dhe transferim) nr. 205 rep, nr. 252 kol.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HEC TRESKA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 21/11/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 92 400 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: SHAMO-CONSTRUCTION, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 23.01.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01326020F, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap. 37, mbrapa Pallateve Agimi, me administrator dhe ortak te vetem Bardhi Shamo (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 12.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Bardhi Shamo, shtetas shqiptar, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te SHAMO-CONSTRUCTION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.11.2012.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 01.04.2014, asambleja e ortakëve të shoqërisë ka vendosur të miratojë marrjen e një kredie në emër të shoqërisë “HEC TRESKA”, në shumën prej 140.000.000 (njëqind e dyzet milion) lekë, e cila mund të përdoret në formën e letër kredisë për blerjen e turbinave që më pas do të konvertohet në linjë kredie në Bankën Kombëtare Tregtare.

II. Më datë 10.04.2014, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 1327 Rep. Nr. 466 Kol, e lidhur midis (Kolateraldhënës) “HEC TRESKA” sh.p.k dhe (Kolateralmarrës) Banka Kombëtare Tregtare sh.a, me objekt vendosjen peng në favor të Kolateralmarrësit të gjithe kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë “HEC TRESKA” sh.p.k, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to (kuotat ose kolaterali), me qëllim sigurimin e çdo dhe të gjithë detyrimeve të shoqërisë që rrjedhin nga Kontrata e Kredisë Nr. 1323 Rep, Nr. 462Kol datë 10.04.2014, të lidhur me Bankën Kombëtare Tregtare sh.a-Dega Sauk, për kredinë në shumën totale 140.000.000 (njëqind e dyzet milion) lekë, duke përfshirë por pa u limituar në interesat, penalitetet dhe çdo shprenzim të kryer nga kredimarrësi për të përmbushur ekzekutimin në mënyrë të detyrueshme (kontrata e kredisë).

III. Më datë 12.05.2014, asambleja e ortakëve ka vendosur që aneksi i çeljes dhe i përdorimit të kredisë i firmosur në datë 10 prill 2014 i cili është bashkangjitur kontratës së kredisë nr. 1323 rep., nr 462 kol., në datë 10.04.2014 do të ndryshohet pika 1 e tij që ka të bëjë me shumën e kredisë që do t’i desbursohet në llogarinë e kredisë së kredimarësit, e cila ndryshon si më poshtë: a) 15.400.000 (pesëmbëdhjetë milion e katërqind mijë) lekë do të përdoret si kredi cash për investime në lidhje me Hec- in dhe c) Vlera prej 124.600.000 (njëqind e njëzet e katër milion e gjashtëqind mijë) lekë, ose ekuivalenti i kësaj shume në euro, do të përdoret si kredi jo cash, për lëshimin e L/C – së.

IV. Më datë 13.11.2015, asambleja e ortakëve të shoqërisë “HEC TRESKA” sh.p.k aprovon marrjen e kredive në formën e huasë, overdraft-it, garancisë, letër kredisë, etj deri në shumën totale (limitin kreditor) prej 210.000.000 (dyqind e dhjetë milion) lekë, që do të merret pranë Union Bank sh.a. Asambleja ka miratuar barrësimin e 100% të kuotave të shoqërisë “Hec Treska” sh.p.k për garantimin e kredive që shoqëria do të marrë në Union Bank sh.a.

V. Më datë 16.11.2015, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 1527 rep., Nr. 1092 me palë Union Bank sh.a (kredidhënës/barrëmarrës) dhe HEC TRESKA sh.p.k (kredimarrës/barrëdhënës). Barrëdhënësi me këtë marrëveshje vendos në favor të Bankës një barrë siguruese të shkallës së dytë: Të gjithë të ardhurat në llogaritë e arkëtueshme që rezultojnë nga shitja e energjisë sipas kontratës së shitblerjes së energjisë elektrike ndërmjet Kesh sh.a dhe Hec Treska me nr. 4176, datë 26.06.2015.
Barra siguruese shërben si mjet sigurimi për të garantuar bankën për shlyerjen e kredisë që Banka i ka dhënë kredimarrësit sipas kontratave të kredisë që janë lidhur dhe do të lidhen në të ardhmen deri në limitin kreditor të aprovuar prej 1.148.711 (një milion e njëqind e dyzet e tetë mijë) e shtatëqind e njëmbëdhjetë) euro.

VI. Më datë 04.12.2015, me anë të shkresës Nr. 3736 Prot, protokolluar nga QKR, me Nr. 11024 Prot, date 07.12.2015, lëshuar nga Dega Doganore Korçë, u urdhërua bllokimi i çdo veprimi tregtar për subjektin “Hec Treska”.

VII. Më datë 13.01.2016, me anë të shkresës Nr.209 Prot, lëshuar nga Dega Doganore Korçë, u kërkua heqja e sekuestros ekzekutive të vendosur mbi aktivitetet dhe veprimet tregtare të subjektit "HEC TRESKA".

VIII. Më datë 01.02.2016, me anë të Deklarates Noteriale Nr. 295 Rep. Nr. 118 Kol, Z. Mehmet Seyhan Pencabligil dhe Z. Ndue Maluta, deklarues në cilësinë e përfaqësuesit të Banka Kombëtare Tregtare sh.a, deklarojnë se përfituesi/BKT/Kolateralmarresi, heq dorë nga pengu mbi 100% të kuotave të shoqërisë “HEC TRESKA” pasi kredia për të cilën ishin vendosur peng/garanci është shlyer plotësisht.

IX. Më datë 17.05.2016, u nënshkrua Kontrata e Kredisë Bankare nr. 623 Rep., nr. 469 Kol me palë: Union Bank sh.a (Banka) dhe HEC TRESKA sh.p.k. (kredimarrës) për shumën e kredisë 28.000.000 (njëzet e tetë milion) lekë.

X. Më datë 20.12.2016, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Nr. 1475 10 Rep., dhe Nr. 1218 Kol., ndërmjet Union Bank Sha si barrëmarrëse dhe shoqërisë si barrëdhënëse, e cila vendos në favor të bankës një barrë siguruese mbi totalin e kuotave të zotëruara prej tij në shoqërinë “Hec Treska” sh.p.k, për të sigururar kontratat e lidhura me bankën dhe që do të lidhen në të ardhmen.

XI.Me date 17.05.2023 eshte depozituar, shkresës Nr. 21021 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ HEC TRESKA” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L22322003A, me perfaqësues ligjor Enkeleida Shamo. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

XII. Me date 04.04.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 13023 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ HEC TRESKA” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L22322003A, me perfaqësues ligjor Enkeleida Shamo. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap. 37, mbrapa Pallateve Agimi

Address:
Korce, Vithkuq; TRESKE; Zona kadastrale 3642,me nr pasurie 319/18, vol 2, faqe, 158

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 8 222 852,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 20 449 664,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 212 528,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 848 865,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -271 420,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -5 865 408,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 64 152,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 475,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:110 507 430,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:144 926 280,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:84 245 324,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:107 578 719,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:103 719 865,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:48 967 804,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:85 237 193,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:46 300 571,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 315 034 493,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 88 985 936,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani