Skip to content

SHAMO-CONSTRUCTION Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-12 14:11:19
JSON

Tax Registration Number: L01326020F
Administrators: Bardhi Shamo
Scope: Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te produkteve te ndryshem.Prodhim energjie me te gjitha menyrat e mundshme bashkekohore, instalimin dhe lidhjen,shperndarjen.Aktivitet ne fushen e ndertimeve civile,industriale,turistike,bujqesore,etj,kompletimimi dhe instalimet e nevojshme per to.Rikonstruksione godina civile ekonomike,veshje fasadash,ndertim rrugesh,vepra arti rrugore,punime hidroteknike,etj.Bar kafe dhe restorant.Blerje e transport skrapi, sherbime karotreci dhe parkim automjetesh. Blerje dhe shitje e makinave dhe makinerive si nje ndër aktivitetet e kompanise. Transport te materialeve te ndertimit, inerte dheu dhe makineri.
Other Trade Names: SHAMO-CONSTRUCTION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/01/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 2 133 000,00
Shares: 2 133
Child Company: HEC TRESKA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 21.11.2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L22322003A, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap. 37, mbrapa Pallateve Agimi, me administrator Enkeleida Shamo. SHAMO-CONSTRUCTION shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 10.11.2020, me ane te Urdhrit Nr.218/10-0053-20 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.10259 Prot., datë 11.11.2020, lëshuar nga Zyra Përmbarimit “Besa” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit “SHAMO-CONSTRUCTION” me NIPT L01326020F, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i ketyre kuotave /aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 16.11.2020, me ane te urdherit Nr.218/150053-20 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA”SHPK, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit SHAMO-CONSTRUCTION SHPK me Nuis (Nipt)- L01326020F, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap. 37, mbrapa Pallateve Agimi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.05.2022
Statuti i shoqerise
Vendim i asamblese se ortakeve per miratimin e zmadhimit te kapitalit 31.10.2011
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 5 013 220,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 860 079,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 10 417 176,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 8 907 521,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 716 948,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 786 458,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 19 137 712,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 8 737 520,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 87 384 825,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:108 767 868,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:241 608 957,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:287 890 730,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:207 144 307,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:202 205 276,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:235 099 268,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 351 705 132,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 859 811 386,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 685 181 339,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala