Skip to content

FATLUM
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 09:43:10
JSON

Tax Registration Number: L32125021H
Administrators: Isa Ukperaj
Scope: Projektimi, ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "Perrollaj" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, importimi i pajisjeve, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar në këtë hidrocentral, në zbatim të kontratës së Konçesionit të Formës "BOT" për ndërtimin e Hidrocentralit "Perrollaj" Nr. 10283 Rep. , Nr. 3307 Kol. , date 06/09/2013.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: FATLUM
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 46 115 043,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: DENIS-05, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.01.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51518029B, me adresë në Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Hamid Shijaku, Banesa 22, Hyrja 2, Apartamenti 7, me administrator dhe ortak te vetem Hajredin Ukperaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 18.06.2021, terhequr nga QKB date 107.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Hajredin Ukperaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te DENIS-05. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 24.09.2013
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 26.05.2023, eshte shkresa Nr. 22993 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ FATLUM” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L32125021H, me perfaqësues ligjor Isa Ukperaj. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Hamid Shijaku, Banesa 22, Hyrja 2, Apartamenti 7 .

Address:
Kukës, Golaj, PEROLLAJ, Lagjja Perrollaj, ambjent i hapur, zona kadastrale 2950, nr.pasurise 11/a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23/a, 229/a, 230, 231

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 2 510 185,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 387 762,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -236 644,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -612 415,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 586 397,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -2 751 549,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -49 912,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 50 141,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -2 021 806,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:7 025 582,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:6 982 343,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 954 801,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 093 865,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:6 340 478,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 132 895,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:4 870 661,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 597 822,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 22 667 231,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala / P.Nikolli / L.Kanani