Skip to content

DENIS-05 (ish “D E N I S - 05”) Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-21 14:31:54
JSON

Tax Registration Number: K51518029B
Administrators: Lindita Kikino (administratore falimenti)
Scope: Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit, projektime ne fushen e ndertimit, ndertime, rikonstruksione, punime komunale sherbim ne dertime hidroteknike, kanalizime, ujesjellsa, elektrike,rruge e sistemime, transportim mallrash e pasagjeresh brenda e jashte vendit, tregtim te artikujve te ndryshem industriale e ushqimore. Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve inerte. Trajtim/magazinim ose trajtim i mbetjeve te tjera te ujerave te zeza urbane: ujerat e ndotura, llumin septik, mbetjet e ujerave te zeza. Hartimi i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis dhe auditim mjedisor.Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime civile, industriale turistike, bujqesore deri ne 5 kate, ndertime civile dhe ekonomike, ndertime civile, industriale turistike, bujqesore mbi 5 kate, rikonstruksione, ndertim banese, ndertim banese mbi 8 kate. Ndertime rrugore, ndertim rruge kategoria IV dhe V, ndertim rruge kategoria III dhe II, Punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore. Ndertim autostrade - pista - aeroporte - helioporte. Ndertim hekurudhore, punime hekurudhore, punime speciale te shinave dhe traversave, punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit. Ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10m, ndertim ura dhe vepra arti mbi 10m. Ekstrakada-ura metalike- te varura, ndertim tunele rrugorehekurudhore, ndertime detare, ndertime portuale-bankinabasene-pontile, punime thellimi-drenimi. Ndertime hidraulike, kanale e impiante vaditje, punime mbrojtje te sistemit hidraulik-cimentime etj. ndertim impiante te sistemit te ujit, ndertim vajsjelles, gazsjelles, naftesjelles, ndertim diga-damba deri ne10m, ndertim galeri-tunele, ndertim diga te larta. Vepra te vecanta punime speciale, sillose, kulla, kulla uji etj., B/arme metalike, perforcimeperforcime themeli e punime nentokesore, izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat, themele te vecanta, puse shpime gjeologo-inxhinjerike, çpime per uje. Punime restaurimi, restaurim i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike. Punime karpenterie. Punime sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe-pyll parqe, pastrimi i siperfaqeve urbane, kryerja e punimeve dhe sherbesat funerale, mirembajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise urbane-ndericimi e sinjalizimi urban. Prodhim asfalti, prodhim betoni, prodhim parafabrikate betoni.
Other Trade Names: D E N I S - 05
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 31/01/2005
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 61 000 000,00
Shares: 1
Child Company: FATLUM, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.09.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L32125021H, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Hamid Shijaku, Banesa 22, Hyrja 2, Apartamenti 7, me administrator Isa Ukperaj. DENIS - 05 zoteron 100% te kapitalit e kesaj shoqerie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.02.2023).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Në proces falimentimi
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 22.11.2019, me ane te shkreses Nr.21785 Prot., leshuar nga Drejtoria e Tatimpaguesve te Medhenj, u kerkua vendosja e mases se sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit “DENIS-05” me NUIS (NIPT)- K51518029B, pasi tatimpaguesi nuk ka paguar detyrimin ne afatin e caktuar.

II. Me date 11.12.2019, me ane te Shkresës Nr.11785/1, protokolluar nga QKB me Nr.25253 Prot., datë 13.12.2019, lëshuar nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, u kerkua lirimi nga masa e Sigurimit të Detyrimit Tatimor, për subjektin DENIS-05, me Nipt K51518029B, me administrator Hajredin Ukperaj, pasi subjekti ka shlyer të gjitha detyrimet tatimore.

III. Me date 27.11.2020, me ane te Urdhrit nr. 263/5 Prot, nr. 263 Regj, lëshuar nga Fatjona Duka përmbarues gjyqësor privat pranë shoqërisë Përmbarimore “Tirana Execution Office ( TEO )” SHPK, protokolluar nga QKB me nr. 10879 Prot., datë 01.12.2020, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga pala debitore shoqeria “DENIS-05 ” shpk me Nipt K51518029B”.

IV. Me date 18.01.2021, me ane te Urdhrit nr. 263/8 Prot, nr. 263 Regj, lëshuar nga shoqeria Përmbarimore “Tirana Execution Office ( TEO )” SHPK, u urdherua QKB per vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga pala debitore shoqeria “DENIS-05 ” shpk me Nipt K51518029B.

V. Me date 22.01.2021, me ane te Urdhrit nr. 3/5 Prot, nr. 1894 Regj, lëshuar nga shoqeria Përmbarimore “Zyra e Permbarimit Privat Enforcement Group” SHPK, u urdherua QKB per vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga pala debitore shoqeria “DENIS 05” shpk me Nipt K51518029B

VI. Me date 27.01.2021, me ane te Urdhrit nr. 3/20 Prot, nr. 1894 Regj, lëshuar nga shoqeria Përmbarimore “Zyra e Permbarimit Privat Enforcement Group” SHPK, u urdhërua QKB per heqjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga shoqeria “DENIS-05 ” shpk me Nipt K51518029B.

VII. Me date 15.02.2021, me ane te Urdhrit Nr.263/10 Prot, Nr.263 Regj "Urdher per Venien e Sekuestros", leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Tirana Execution Office, u urdherua venia e sekuestros ne aktivet e pales debitore " DENIS-05 " shpk me NIPT K51518029B.

VIII. Me datë 23.03.2021, me ane Urdhrit Nr.263/11 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana Execution Office” SHPK, u urdherua heqja e të gjithave sekuestrove të vendosura në QKB, në aktivet e debitorit “DENIS-05” SHPK, pajisur me NUIS ( NIPT) - K51518029B.

IX.Me date 29.08.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 7881 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ DENIS-05 ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K51518029B. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

X.Me date 18.01.2024, eshte depozituar shkresa Nr. 438 Prot, për “Njoftim për Heqjen e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Heqje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ DENIS-05” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K51518029B, masë kjo e vendosur me anë të shkresës Nr. 7885 Prot, datë 29.08.2023.

XI.Me date 20.03.2024, eshte depozituar shkresa "dergim vendimi" Depozitim Vendimi Nr.8832 Akti, date 22.02.2024 i Gjykates se shkalles se pare te Juridiksionit te Pergjithshem Tirane ku eshte vendosur; Hapja e procedures se falimentimit per shoqerine "DENIS-05" shpk, me NIPT K51518029B.Pas depozitimit te shkreses statusi i shoqerise eshte ndryshuar nga "Aktiv" ne "Shoqëri në procedurë falimenti".
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rr. Hamid Shijaku, Kati 7, Ap. 27, Tirane.

Address:
Durres, Xhafzotaj, KOXHAS Ambient i hapur ne zonen kadastrale 2255, Nr. Pasurie 21/46, Vol. 5, Faqe 83

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.05.2022
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate shitje kuotash 03.11.2010
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 06.08.2014
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 24.12.2012
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 07.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.05.2024
Kerkese per vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor date 29.08.2023
Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise date 18.01.2024
Vendim date 20.03.2024
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 4 916 632,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -11 988 964,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 111 627,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 7 999 410,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 34 580 385,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 392 357,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 491 186,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 374 204,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 648 111,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 489 600,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 8 689 609,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 3 638 540,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 32 350 390,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 9 914 591,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 14 163 529,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 10 787 548,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:178 389 081,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:628 840 582,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:331 504 903,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:266 297 090,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:492 402 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:206 982 753,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:210 342 506,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:182 768 041,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 174 220 803,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 136 512 379,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 305 119 022,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 239 441 182,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 166 899 423,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 209 227 980,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 200 576 571,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 163 841 658,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala / P.Nikolli / L.Kanani