Skip to content

TIS PARK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 08:45:13
JSON

Tax Registration Number: L56527202A
Administrators: Bashkim Shalla
Scope: Zhvillimi dhe operimi i projektit të konçesionit për ofrimin e shërbimit të sistemimit dhe menaxhimit të parkimit në qytetin e Vlorës, përfshirë kryerjen e aktiviteteve të ndryshme, përfshirë importin e pajisjeve, projektimin, kryerjen e punimeve të ndryshme, në funksion të realizimit të projektit konçensionar.
-------------
Kategoria: Kontratë mbi Bazë Tarifore
-------------
Other Trade Names: TIS Park
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 20/03/2015
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: USA (Delawere), Izrael
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. TIS HOLDING LLC eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 20.02.2013 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Delawere (Shtetet e Bashkuara te Amerikes), me numer regjistrimi 5291400, me adrese ne 16192 COASTAL HWY, LEWES, Sussex, e perfaqeusar ne Shqiperi nga Bashkim Shalla (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Delawere, deri me date 20.10.2020)

II. ON TRACK INNOVATIONS ltd është një shoqëri tregtare e themeluar në Rosh Pina, Izrael, me nr 520042862, me seli ne Rosh Pina 12000, zona industriale Izrael, përfaqësuar nga z. Bashkim Shalla, shtetas shqiptar lindur në Librazhd dhe banues në Tiranë (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë “TIS PARK” Sh.p.k, datë 20.03.2015, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 24.07.2016, përmbaruesi gjyqësor Saimir Hoxha ka lëshuar urdhërin Nr.70/5 Prot. për vendosjen e sekuestros mbi asetet e shoqërisë TIS PARK për shkak të mos shlyerjes së faturave tatimore ndaj shoqërisë Alba Therm Teknologji sh.p.k.

II. Më datë 19.12.2016, zyra përmbarimore “Avdulaj Bailiff Services” ka lëshuar urdhërin Nr.334 Prot., Nr.189 Regj., për vënien e sekuestros konservative duke bllokuar aktivet e regjistruara në pronësi të palës debitore, shoqërisë “Tis Park” sh.p.k.

III. Më datë 11.08.2016, studio përmbarimore “BEST 2010” ka lëshuar urdhërin Nr. 90/11 Prot, për anullimin e urdhër sekuestros së datës 24.07.2016, pasi detyrimi i shoqërisë është shlyer tërësisht.

IV. Më datë 03.02.2017, zyra përmbarimore "Avdulaj Bailiff Services" ka lëshuar urdhërin Nr. 50 Prot. për çbllokimin e aktiveve të regjistruara në pronësi të shoqërisë "Tis Park" Sh.p.k, të bllokuara me shkresën Nr. 334 Prot. datë 19.12.2016.

V. Më datë 21.03.2017, përmbaruesi Neritan Cuko ka lëshuar urdhërin Nr.401 Regj, për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë “TIS PARK” shpk në vlerën prej 100% të aksioneve duke përfshirë edhe aksionet në të cilat ajo mund të bëhet aksionere. Kjo sekuestro u vendos për shkak të detyrimeve të papaguara të shoqërisë TIS PARK ndaj shoqërisë SARO sh.p.k.

VI. Më datë datë 15.05.2017, shoqëria përmbarimore “Shërbimi përmbarimor AB” ka lëshuar një urdhër Nr. 457/5 Prot, për vendosjen e sekuestros mbi kuotat e shoqërisë “TIS PARK” me qëllim shlyerjen e detyrimit që ka kundrejt palës kreditore, shoqërisë “DROMEAS” sh.p.k.

VII. Më datë 18.05.2017, përmbaruesi privat "Ermir Godaj" ka lëshuar urdhërin Nr.3304 Prot, për vendosjen e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë “TIS PARK” sh.p.k, me qëllim moslejimin e tjetërsimit te tyre. Sekuestro është vendosur si masë për sigurimin e padisë sipas vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për sigurimin e padisë nr. Regj. Them 8601, datë 15.05.2017, ndaj paditësit Z. Gjergj Bojaxhi.

VIII. Më datë 31.08.2017, shoqëria "ARB" ka lëshuar urdhërin Nr.5/495 Prot., për vendosjen e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë "TIS PARK" sh.p.k dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar me qëllim shlyerjen e detyrimeve të papaguara ndaj shoqërisë “Deloitte Albania” sh.p.k.

IX. Më datë 05.10.2018, shoqëria “Strati Bailiff’s Service” ka lëshuar urdhërin Nr.4200 , Nr.7380 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara që zotëron pala debitore, shoqëria “TIS PARK ” shpk, me qëllim shlyerjen e detyrimeve të papaguara të saj ndaj shoqërisë “R.S & M” sh.p.k.

X. Më datë datë 06.11.2018, shoqëria përmbarimore gjyqësore private ALBASE ka lëshuar urdhërin Nr. 848/7 Prot., për sekuestrimin dhe bllokimin e debitorit, shoqërisë TIS PARK shpk, për detyrimin në shumën 3.388.222 lekë ndaj shoqërisë “Landmark Comumication” shpk.

XI. Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, shoqeria TIS PARK do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Rruga Pavarësia, Skelë, COBO Center, Pasuria Nr.27/100-N3, Zona Kadastrale 8602

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (03.01.2019)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (03.02.2017)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (15.05.2017)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (15.10.2018)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (21.03.2017)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (18.05.2017)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (31.08.2017)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (06.11.2018)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (24.07.2017)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (10.01.2017)
Vendim Nr. 76, date 01.10.2020, per miratimin e pageses se studios Baker Mckenzie lidhur me kundrapadine e Bashkise Vlore
Financial Documents: Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -5 407 879,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -6 929 870,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -7 919 060,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -8 935 303,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -23 945 778,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -48 240 188,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -5 123 056,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 322 736,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:9 679 564,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani