Skip to content

AGE TUJAN
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-07-19 12:12:05
JSON

Tax Registration Number: L61320003O
Administrators: Sadik Llapashtica
Scope: "Vijimi i procedurave të aplikimit të filluara nga "Albanian General Electricity" Sha., dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Tujan në një kohë të përhershme për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike". Shoqëria ka të drejte të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parashikaur nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.
Other Trade Names: AGE TUJAN
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/01/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. “Albanian General Electricity”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 25/04/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L41706021V, me adrese ne Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ''Murat Toptani'' (Pedonalja e Tiranës), Ndërtesa e Eurocol, përballë ''Kalasë së Tiranës'', Kati i 7-të, dhe me administrator dhe aksionar të vetëm Besar Llapashtica. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 1.07.2023)

II. “OSOJA - ENERGY”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 27/05/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L34131001E, me adrese ne Korce Moglice OSOJE Objekt Privat, Ne Periferi te Fshatit, dhe me administrator dhe ortak të vetëm Henri Aleksi. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021 terhequr nga QKB date 19.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “AGE TUJAN”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Besar Llapashtica, shtetas shqiptar, i datëlindjes 1990, Pronar përfitues për 50% të kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Albanian General Electricity” dhe kjo e fundit zotëron 50% të kapitalit të “AGE TUJAN”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 13.01.2016.

Henri Aleksi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1974, Pronar përfitues për 25% të kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të “OSOJA - ENERGY” dhe kjo e fundit zotëron 50% të kapitalit të “AGE TUJAN”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 23.03.2016.

Gerian Kuka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1974, Pronar përfitues për 25% të kapitalit. Data e percaktimit si pronar përfitues është 05.03.2016.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 13.09.2016, me vendim të asamblesë së ortakëve, u kalua shoqëria në statusin e pezulluar për një periudhë të pacaktuar.

II. Më datë 27.01.2017, me anë të Urdhrit Nr.99 Regj, Nr.12 Prot "Urdhër për Vënie e Sekuestros", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat "Xhafer Sadiku", protokolluar nga QKB me Nr.1387 Prot, datë 31.01.2017, u urdhërua vënia e sekuestros mbi kapitalin e debitorit "Age Tujan" shpk me NUIS L61320003O. Shoqëria tregtare "Age Tujan" nuk duhet të kryejë asnjë veprim në QKB deri në shlyerjen e detyrimit ndaj kreditorit.

III. Më datë 31.10.2017, me anë të Urdhërit Nr. 158 Prot., Nr. 99 Regj., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat, Xhafer SADIKU, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e kapitalit që shoqëria Albanian General Electricity ka tek shoqëria AGE TUJAN sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) – L61320003O deri në shlyerjen e detyrimit, si edhe të mos kryejë shitjen e këtyre kuotave.

IV. Më datë 31.10.2017, me anë të urdhrit Nr. 159 Prot., Nr. 99 Regjistri, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Xhafer Sadiku”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e kapitalit që shoqëria “OSOJA – ENERGY” sh.p.k ka tek shoqëria “AGE TUJAN” sh.p.k, pajisur me NUIS ( NIPT) – L61320003O, deri në shlyerjen e detyrimit, si edhe të mos kryejë shitjen e këtyre kuotave.

V. Më datë 22.02.2019, me anë të urdhrit Nr.12 Prot., Nr.99 Regjistri, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Xhafer Sadiku”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e kapitalit që shoqëria Albanian General Electricity sh.a ka tek shoqeria “AGE TUJAN” sh.p.k, pajisur me NUIS ( NIPT) – L61320003O, deri në shlyerjen e detyrimit, si edhe të mos kryejë shitjen e këtyre kuotave.

VI. Më datë 15.07.2019, me anë të Urdhrit Nr.110 Prot., Nr. 60 Rregj, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor “Hasan Mena”, protokolluar nga QKB me Nr. 9653 Prot., datë 16.07.2019, u urdhërua vendosja e sekuestros mbi titujt e pronësisë që rezultojnë në pronësi të pales debitore “AGE TUJAN” SHPK me NIPT L61320003O, me qëllim mos tjetërsimin e tyre deri në një urdhër të dytë.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Murat Toptani", Kulla e Eurocol, Kati i 7-te, Njësia Bashkiake Nr. 2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala / P. Nikolli