Skip to content

IDROL ENERGY Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-23 12:35:34
JSON

Tax Registration Number: L71820033F
Administrators: Bardhyl Muceku
Scope: Pjesëmarrjen në Shoqëri të tjera dhe/ose ndërmarrje dhe ente të çfarëdo lloj natyre kudo që të ndodhen që kanë për objekt të tyre blerjen, administrimin dhe shitjen e centraleve hidroelektrike, eolike dhe/ose fotovoltaike ose prodhimin e energjive të rinovueshme, si dhe pjesëmarrjen në shoqëri të tjera kudo që të ndodhen; studim, projektim dhe realizim të impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; menaxhim mirëmbajtje dhe riparim të impianteve; menaxhim, administrim, konsulencë për shoqëritë; blerje, ndërtim, ristrukturim, menaxhim, administrim shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave dhe të të drejtave reale në Shqipëri dhe jashtë shtetit; Shoqëria gjithashtu mund të bëjë financime të tretëve si dhe ortakëve, brenda kufizimeve të caktuara nga ligji, me ose pa garanci reale ose personale. Shoqëria mund të sigurojë dhe ofrojë përfaqësime, depozita dhe agjenci, të blejë, cedojë, japë ose marrë liçenca mbi patenta dhe të drejta autori, të ngrejë dhe blejë si në Shqipëri dhe jashtë, fabrika industriale, t'i marrë ose japë me qira ato. Shoqëria, brenda kuiljve ligjore, mund të kryejë çdo operacion që lidhet me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, mund të kryejë operacione industriale dhe tregtare të nevojshme apo të dobishme për realizimin e qëllimeve të saj, mund të marrë drejtpërdrejt ose indirekt pjeseë në pjesëmarrje në shoqëri ose subjekte të tjera në Shqipëri ose jashtë saj, të cilat kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm ose të lidhur me të vetin, pa e ushtruar këtë aktivitet ndaj publikut.
Other Trade Names: IDROL ENERGY
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14/06/2017
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali, Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: PROGETTO T SRL, nje shoqeri me seli ne Costigliole D’Asti (AT), Via Asti-Nizza nr. 64, Itali, NIPT 0303454004, perfaqesuar nga administratori Z. Pier Carlo Maria Bona, shtetas italian (Sipas kontrates se shitjes se kuotave date 23.12.2021)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 23.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

PIER CARLO MARIA BONA, shtetas italian, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). Data e percaktimit si pronar perfitues: 21.11.2005 (Te dhenat e regjistrit te pronarit perfitues nuk jane te perditesuara me ndryshimet e fundit te shoqerise IDROL ENERGY ne QKB, ku IDROENERGIA ALBANIA eshte larguar si ortak duke shitur kuotat e saj ne favor te PROGETTO T. S.R.L.)
Child Company: IDROLUSA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.08.2017 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72011006K, me adresë në Dibër, Rukaj, Bruc, Rruga Prell Energy, godinë 2 katëshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat, me administrator Sokol Muceku dhe Francesca Maria Bona, me status aktiv. IDROL ENERGY shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Rukaj, BRUC Rruga Prell Energy, Godinë 2 Katëshe, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.05.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash 21.06.2017
Kontrate shitje kuotash 20.12.2018
Kontrate shitje kuota date 23.12.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 23.05.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -103 614,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:24 800 000,00
Worked By : A.Lala