Skip to content

M.C. ENERGJI GOJAN
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-22 09:34:26
JSON

Tax Registration Number: L72021019A
Administrators: Megi Luli
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskadën e Lumit Fan i Madh, në Gojan Pukë, tek Autoriteti Kontraktues Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, trasmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin e ndërtimit të hidrocentralit, të lidhë kontrata sipërmarrje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontrate tjetër me qëllim realizimin e objektit të kontratës së konçensionit të nënshkruar për ndërtimin e HEC-it në Gojan, Qarku Shkodër, Bashkia Pukë.
Other Trade Names: M.C. ENERGJI GOJAN
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/08/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: M. C. INERTE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.02.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J82020003H, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastrale 3866, Nr Pasurie 306/113, me administrator Megi Luli dhe ortak te vetem Mark Luli.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.08.2023, terhequr nga QKB date 22.08.2023, Pronar perfitues i M.C. ENERGJI GOJAN eshte :

Mark Luli, shtetas shqiptar, lindur me 1962, pronar përfitues per 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë M. C. INERTE, e cila eshte shoqëri meme per M.C. ENERGJI GOJAN me 100% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.08.2017.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Legal Cases: I. Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

II. Bazuar në nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues, ka kryer regjistrimin e pronarit përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastale 3866, Nr Pasurie 306/113

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -758 139,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -699 772,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -230 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:225 294 117,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani