Skip to content

H.K HEC Grabova 2
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-19 07:35:40
JSON

Tax Registration Number: L72023004I
Administrators: Aurela Dollenga, Ejona Sheshi
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit Grabovë 2 tek autoriteti kontraktor Ministria e Energjisë dhe Industrisë ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: H.K HEC Grabova 2
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 17/08/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I.THE BEST CONSTRUCTION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.11.2001, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K41510019W , me adresë në Tirane, Farke, LUNDER, Sunrise Residence, Rruga e Vilave, Godina Z2D1,D1, Kati 0, prane TEG me administrator dhe ortak te vetem Agim Xhelilaj.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.08.2023,

II. VELLEZERIT HYSA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12911201C, me adresë në Elbasan, Klos, Banjë, Fshati Banjë e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buzë lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr. 1093, pasuria nr. 31/50, me administrator Besnik Hysa. Ortaket e shoqerise jane: Flutura Hysa (40%), Besnik Hysa (30%), Kujtim Hysa (30%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.08.2022, terhequr nga QKB date 19.04.2024, Pronare përfitues te H.K HEC Grabova 2 jane:

Agim Xhelilaj, shtetas shqiptar, lindur me 1964 pronar përfitues per 50% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë THE BEST CONSTRUCTION , e cila eshte shoqëri meme per H.K HEC Grabova 2 me 50% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.08.2022.

Kujtim Hysa, shtetas shqiptar, lindur me 1970 pronar përfitues per 15% te kapitalit, pasi zotëron 30% te kapitalit te shoqërisë VELLEZERIT HYSA , e cila eshte shoqëri meme per H.K HEC Grabova 2 me 50% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.08.2017.

Besnik Hysa, shtetas shqiptar, lindur me 1973 pronar përfitues per 15% te kapitalit, pasi zotëron 30% te kapitalit te shoqërisë VELLEZERIT HYSA , e cila eshte shoqëri meme per H.K HEC Grabova 2 me 50% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.08.2017.

Flutura Hysa, shtetase shqiptare, lindur me 1973 pronare përfitues per 20% te kapitalit, pasi zotëron 40% te kapitalit te shoqërisë VELLEZERIT HYSA , e cila eshte shoqëri meme per H.K HEC Grabova 2 me 50% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.08.2017.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 22.10.2022, eshte depozituar Marrëveshja Siguruese, Nr. 6413 Rep., Nr. 3954 Kol., lidhur midis “Raiffeisen Bank” SHA (Barrëmarrës) dhe shoqërisë “H.K HEC Grabova 2” SHPK me Nuis (Nipt) L72023004I (Barrëdhënës), me objekt vendosje barrë siguruese mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “H.K HEC Grabova 2” SHPK, të zotëruara nga shoqëria “VELLEZERIT HYSA” SHPK dhe shoqëria “THE BEST CONSTRUCTION” SHPK, me të cilat sigurojnë pagesën, përmbushjen dhe shlyerjen e te gjitha detyrimeve të siguruara të shoqërisë “H.K HEC Grabova 2” SHPK, ndaj Barrëmarrësit, dhe dokumentacionit shoqërues.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Farke, Lunder, Sunrise Residence, Rruga E Vilave, Zona Kadastrale nr.2529, Godina Z2D1, D1, Kati 0, me nr pasurie 558/191, Prane TEG, Lunder, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -5 775 052,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -2 292 254,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 123 922,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -1 580 122,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -1 906 548,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -2 991 693,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani