Skip to content

"ATEANI ENERGY"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-12 08:02:38
JSON

Tax Registration Number: L78305901P
Administrators: Adriano Hysa
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shutri 1" dhe "Shutri 2" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës konçesionare Nr. 2234 Rep. Nr. 1083 Kol/2 lidhur dt.15 Gusht 2017 midis Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërisë "Ateani" shpk. Shoqëria nuk do të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër tregtare përsa me sipër.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: " ATEANI ENERGY" shpk
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 31/08/2017
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: I.ATEANI, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 04.02.1995, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J68103911D, me seli qendrore ne Diber, Burrel, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndertese 1- kateshe tek ish markata e qytetit Nr.2 dhe me ortak te vetëm Agim Hysa. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 12.04.2024) .

II. BESNIKU, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 05.03.1999, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J88511201I, me seli qendrore ne Kukes, Lagjja Nr.3, Rruga Mahmut Daci, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 35/43 dhe me ortak te vetëm Dervish Domi. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 12.04.2024) .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.09.2022, terhequr nga QKB ne daten 12.04.2024 , Pronar perfitues i shoqërisë "ATEANI ENERGY" eshte :

Dervish Domi, shtetas shqiptar, lindur me 1968, pronar përfitues per 82% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë BESNIKU, e cila eshte shoqëri meme per "ATEANI ENERGY" me 82% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 13.04.2022.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Legal Cases: I. Më datë 14.11.2018, është nënshkruar marrëveshja me kusht për blerjen e aksioneve të “ATEANI ENERGY” shpk me palë “Ateni” shpk si shitës dhe “H4 GROUP” shpk si blerës, sipas së cilës:
a) Blerësi do të investojë shumën që duhet për realizimin e konçesionit me mjetet e tij dhe do të dorëzojë Impiantin e Hidrocentralit të mbuluar nga Liçensat Shutri 1 & 2 (impjantit HPP).
b) Kriteret e financimit nëse do të ketë palë të treta do të miratohen nga të dyja palët me përjashtim të financimit të bankës.
c) Me plotësimin e kushtit të dorëzimit në funksionim të impjantit HPP struktura e aksioneve do të bëhet: -Blerësi 51 % të aksioneve -Shitësi 49 % të aksioneve.

Me date 01.06.2020, me vendim te ortakut te vetem, u fshine te dhenat vullnetare te permbajtjes se marreveshjes se hedhur.

II. Me datë 23.09.2022, Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

III. Me datë 26.09.2022, Bazuar ne nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues, " ATEANI ENERGY" SHPK, ka kryer regjistrimin e pronarit përfitues. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".
Changes
Address:

Seat:
Kukes, Lagja e Re, Rruga e Prizrenit, Zona Kadastrale nr. 2315, Nr. Pasurie 53/44 ,Kukes

Address:
Diber, Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndertese ish markata e qytetit Nr.2. ,Burrel

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -4 001 523,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani / P. Nikolli