Skip to content

"ATEANI ENERGY"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 12:50:16
JSON

Tax Registration Number: L78305901P
Administrators: Agim Hysa
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shutri 1" dhe "Shutri 2" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës konçesionare Nr. 2234 Rep. Nr. 1083 Kol/2 lidhur dt.15 Gusht 2017 midis Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërisë "Ateani" shpk. Shoqëria nuk do të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër tregtare përsa me sipër.
Other Trade Names: " ATEANI ENERGY" shpk
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 31/08/2017
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: ATEANI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.02.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J68103911D, me adresë në Dibër, Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndërtesë ish markata e qytetit Nr. 2, me administrator Agim Hysa, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022

Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022, subjekti juridik "ATEANI ENERGY" nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Më datë 14.11.2018, është nënshkruar marrëveshja me kusht për blerjen e aksioneve të “ATEANI ENERGY” shpk me palë “Ateni” shpk si shitës dhe “H4 GROUP” shpk si blerës, sipas së cilës:
a) Blerësi do të investojë shumën që duhet për realizimin e konçesionit me mjetet e tij dhe do të dorëzojë Impiantin e Hidrocentralit të mbuluar nga Liçensat Shutri 1 & 2 (impjantit HPP).
b) Kriteret e financimit nëse do të ketë palë të treta do të miratohen nga të dyja palët me përjashtim të financimit të bankës.
c) Me plotësimin e kushtit të dorëzimit në funksionim të impjantit HPP struktura e aksioneve do të bëhet: -Blerësi 51 % të aksioneve -Shitësi 49 % të aksioneve.

Me date 01.06.2020, me vendim te ortakut te vetem, u fshine te dhenat vullnetare te permbajtjes se marreveshjes se hedhur.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Burrel, Lagjia Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Ndërtesë ish markata e qytetit Nr. 2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani