Skip to content

TechnoBuild 2018
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-01 07:30:49
JSON

Tax Registration Number: L81505028B
Administrators: Blerdi Liçaj
Scope: Aktivitet në fushen e ndertimeve civile, objekte sherbimi dhe banimi; rrugë; ura; porte; trase hekurudhore; terminale; hidrocentrale; veprave bonifikuese; vepra kulturore, parkimeve nëntokesore dhe cdo ndërtim tjeter; punime ndërtimore ne nentokë dhe në lartësi. Rikonstruksion i ndertimeve civile dhe restaurime te objekteve historike, kulturore, fetare dhe objekteve te tjera. Studim, projektim i ndertimeve te ndërtesa e publike, rrugeve, urave, tuneleve, traseve hekurudhore, veprave bonifikuese, centrale, objekte turistike, terminale, parkime nentokesore, industriale, objekte te kulteve, realizim te studimeve urbane, restaurime, prodhim te materiateve te ndertimit. Aktivitet ne fushen e pasurive te paluajtshme si blerje, shitje, marrje me qira, menaxhimi i pasurive te paluajtshme. Aktivitet ne menaxhimin e qendrave te biznesit; qendrave tregtare; terminaleve; porteve; aeroporteve; dhe sherbimeve te ngjashme. Aktivitet ne fushen e financimit, investimit dhe menaxhimit te projekteve koncesionare; partneritet publik privat; partneritetit duke krijuar shoqeri te thjeshta; parteritet me shoqeri shqiptare dhe/ose te huaja. Shoqeria kryen cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj duke perfshire edhe veprime per shitblerje sendesh te luajtshme e te paluajtshme, pjesemarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndërmarrje te tjera. Blerja, shitja dhe administrimi i aksioneve, bono, te letrave me vlere te borxhit publik dhe privat ne pergjithesi, te aksioneve ne kompani, letra me viere, pasurive financiare, industriale, tregtare dhe pasurive te paluajtshme. Ushtrimin e aktiviteteve Bar-Lokale, restorant, hoteleri turizem, akomodim, katering, import eksport, tregtimi me shumice te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, materiale ndertimi. Ushtrimi i veprimtarise turistike si tour - operator, si agjensi turistike udhetimi, te transportit per udhetare, guide perkthyes, turizem. Ne ushtrimin e ketyre aktiviteteve kompania mund te perdore dege, zyra, agjenci dhe depo ne te gjithe vendin si edhe jashte vendit. Shoqeria mund te permbushe te gjitha operacionet tregtare, ne fushen e pasurive te paluajtshme, financiare dhe industriale qe do te konsiderohen te nevojshme nga organi administrativ ose te dobishme per te arritur qellimin e shoqerise. Shoqeria mund te kryeje transaksione financiare, dhe te pasurive te patuajtshme qe do te konsiderohen te nevojshme ose te dobishme per arritjen e qellimit te shoqerise, te marre pjese ne shoqeri te tjera me objekt te njejte, te ngjashem apo qe lidhet me aktivitetin e vet kryesor, si dhe te jape garanci per hua si dhe garanci hipotekore ne favor te ortakeve dhe ne favor te te treteve.
Other Trade Names: TechnoBuild 2018
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/02/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: “GJIKURIA”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27/02/1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903456H, me adresë aktuale në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, rruga “Faik Konica”, residenca “Lion Park”, kati 3-të, me administratorë Milo Gjikuria, Ardmir Doda dhe Florenc Gjikuria. Ortaket e shoqerise jane: Milo Gjikuria (36%), Florenc Gjikuria (64%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.08.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 18.10.2022, terhequr date 01.08.2023, Pronaret perfitues te subjektit “TechnoBuild 2018”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Florenc Gjikuria, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, Pronar përfitues për 44.8% të kapitalit, pasi zotëron 64% të kapitalit të “Gjikuria”, dhe kjo e fundit zotëron 70% të kapitalit të “TechnoBuild 2018”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 20.01.2020.

Milo Gjikuria, shtetas shqiptar, i datelindjes 1943, Pronar përfitues për 25.2% të kapitalit, pasi zotëron 36% të kapitalit të “Gjikuria”, dhe kjo e fundit zotëron 70% të kapitalit të “TechnoBuild 2018”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 20.01.2020.

Aleksandros Liçaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 2003, Pronar përfitues për 30% të kapitalit. Data e percaktimit si pronar përfitues është 14.07.2022.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 27/01/2021, me ane te Kerkeses per Vendosjen e Mases se Sigurimit te detyrimit tatimor Nr. 3719 Prot, date 16.12.2020, mbi tatimpaguesin TechnoBuild 2018 me NIPT L81505028B.

II. Me date 07/04/2022, me ane te Kerkeses per Lirimin nga barra siguruese mbi titujt e pronesise Nr. 5780 Prot, date 18.03.2022, mbi tatimpaguesin TechnoBuild 2018 me NIPT L81505028B, pasi subjekti ka paguar te gjitha detyrimet tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rr. Dervish Hima, kati i 2-te, njesia 5, e identifikuar me numer pasurije 6/348-N5, Zona Kadastrale 8160, mbi restorant Fiore, Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 15.01.2020
Kontrate Shitje Kuotash date 14.07.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 01.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 01.08.2023
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja / P. Nikolli