Skip to content

GJIKURIA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-04 07:10:51
JSON

Tax Registration Number: J62903456H
Administrators: Milo Gjikuria, Florenc Gjikuria
Scope: Ndërtim, montim dhe rikonstruksion i objekteve dhe veprave të çfarëdollojshme, industriale, turistike, civile. Asfaltim rrugësh, punime bonifikimi. Prodhim i materialeve të ndërtimit, si dhe transport i tyre. Grumbullim, transportim, seleksionim të mbetjeve urbanë dhe riciklim, përpunim, presim të mbetjeve të riciklueshme, kompostim të mbetjeve organike. Trajtimi i ujërave dhe ujerave të zeza. Veprimtari private në fushën energjitike, studim, projektim, ndërtim, i Hidrocentraleve, dhe impjanteve të tjera për prodhimin e energjisë elektrike. Shfrytëzimi i tyre dhe prodhimi e tregtimi i energjisë elektrike. Ndërtim i nënstacioneve elektrike, linjave elektrike të tensionit të lartë dhe të mesëm, kabinave të transformimit dhe rrjeteve shpërndares të tensionit të ulët si dhe linjave të telekomunikacionit. Tregtim i artikujve të ndryshëm industrial, ushqimorë, import-eksport etj, tregtim, instalim dhe shërbime të makinerive dhe pajisjeve elektronike, kompjuterike dhe informatike. Ofrime rrjetesh dhe shërbime të komunikimeve elektronike, ndërtim i linjave me fibra optike. Zhvillim i aktivitetit në fushën e programimit dhe mirëmbajtjes të software dhe platformave software. Në fushën e ndërtimit të rrjeteve inxhinierike të ujësjellësit, të kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza, të vaditjes të kullimit, impiante të ndryshme, punime karpenterie, topogjeodezike, punime në sipërfaqe të gjelbërta, mirëmbajtje të rrugëve, në fushën e mbrojtjes ambientale lumore si dhe pastrimi i vijës bregdetare. Studim, projektim dhe zbatim punimesh në hortikulturë, arkitekturë mjedisi, pejsazheve, sipërfaqeve të gjelbërta si lulishte, parqe dhe pyje, pastrimi i sipërfaqeve urbane, mirëmbajtja dhe zhvillimi dekorit në mjedise urbane. Prodhimi dhe tregtimi (materiali mbjellës bimor) i farnave, fidanave, luleve, shkurre e drurëve dekorative. Kryerja e shërbimeve profesionale në fushën e prerjes dhe mirëmbajtjes së pyjeve. Shërbime të ekspertizës dhe profesionale në mjedis, pyje dhe kullota (studime, projektime dhe zbatime). Shërbimi dhe riparimi i automjeteve, hapje pikë servisi. Studime dhe konsulencë në fushën e mjekësisë. Të kryejë çdo aktivitet tregtar, financiar dhënie e marrje me qera. Të kryejë aktivitete publikimi edhe reklamimi. Aktivitet në fushën e turizmit. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis. Karrierë guri dekorativ. Shërbimi ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile. Shërbime ekspertize per, studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji. Hartimin e akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna në të gjithe territorin e Republikës së Shqipërisë. Të kryejë monitorime të gjendjes së mjedisit dhe komponenteve të saj si mjedis ujor, ajrin, biodiversitetin, pyjet dhe tokes. Të zhvillojë analiza laboratorike për matjen e parametrave të cilësisë së ujërave sipërfaqësore, ujit të pijshëm, tokës dhe ajrit si dhe shkarkimeve të të gjitha llojeve të industrisë së mjedisit, të monitorojë parametrat mjedisore të qyteteve si ajri, zhurmat etj. Të japë konsulencë në fushën e mjedisit. Të hartojë dhe zbatojë projekte për trajtimin e ujërave të ndotura, industriale, ujërave bregdetare etj. Të ofrojë konsulencë në fushën e GIS etj. Kryen shërbimet e desinfektimit, desinsektimit dhe deratizimit. Ofron shërbime në implementimin e sistemeve ISO 14001,9001 etj. Ofron shërbime për Shëndetin dhe Sigurinë në punë, të kurseve profesionale për implementimin e sistemit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, ISO 14001 dhe ISO 9001. Të kryejë ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Transport mallrash për llogari të vet, për të tretë dhe me qera brenda vendit. Transport të mallrave me mjete jashtë norme. Punime projektimi dhe zbatimi te restaurimit, perforcimit strukturor (retrofit) dhe koservim ne monumentet te arkitektures, objekteve social kulturore, monumenteve te trashegimise kulturore, godinave an tike, rezidenciale me rendesi te vecante me vlera historike, objekteve te kultit. Konservim, restaurim e rikualifikim i rrenojave e siteve arkeologjike, i arkitektures se kultit, i arkitektures se tradites (vernikulare), i hapesirave (rruge, sheshe) brenda qendrave historike, ansambleve historike urbane, mozaikeve, i pikturave murale dhe shkembore, i veprave te artit ne dru, allci, gure, qeramike, metal, qelq, tekstil, lekure, pergamen e telajo, etj.
Other Trade Names: GJIKURIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27/02/1995
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 272 700 000,00
Shares: 2
Child Company: I. “E.N.P.I.&G Join”, një shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 07.12.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62409032A, me adresë aktuale në Tiranë, Njësia Administrative nr. 5, Rruga "Ibrahim Rugova", pallati Kontakt, kati i dytë, me administrator Florenc Gjikuria. Shoqeria eshte e pezulluar. “GJIKURIA” zotëron 90% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)

II. “JV/ENPI shpk & GJIKURIA shpk”, një shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 10.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71513040N, me adresë aktuale në Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati Kontakt, Kati 2, me administrator Florenc Gjikuria. “GJIKURIA” shpk zotëron 85% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)

III. “Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara"", një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.11.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82327014A, me adresë aktuale në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, rruga “Faik Konica”, rezidenca “Lion Park”, kati 3-të, me administrator Ermal Ali. “GJIKURIA” shpk zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)

IV. “TechnoBuild 2018”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.02.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81505028B, me adresë aktuale në Tirane, Rr. Dervish Hima, kati i 2-te, njesia 5, e identifikuar me numer pasurije 6/348-N5, Zona Kadastrale 8160, mbi restorant Fiore, Tirane, me administrator Blerdi Liçaj. “GJIKURIA” shpk zotëron 70% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)

V. “WHITE ROADS HOTEL”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.12.2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M02407023J, me adresë aktuale në Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.2 Rr. "Faik Konica", rezidenca "Lion park", Kati 3-te, Tirane, me administrator Florenc Gjikuria. “GJIKURIA” shpk zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.11.2023)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Assets: Fier, Kamion Benz TR 4048 I.
Tiranë, Furgon, Volkswagen, TR 8009 G
Fier, Kamion Saurer TR 6752 P.
Fier, Autobot Uji tip STEYR TR 9614 T.
Fier, Kamion Benz TR 9260 G.
Fier, Autobetoniere tip IVECO FR 3385 D.
Fier, Autovinç tip IFA TR 7960 R.
Fier, Kamion Benz TR 3059 J.
Fier, Kamion Vinç Benz TR 9481 H.
Fier, Gjysëm rimorkio Titan, FR 0316 D.
Fier, Kamionçinë Benz TR 5 8259 I
Tirane, Mjeti Autobetoniere - Scania, Targa AB 825 BX
Tirane, Mjeti Kamion me Vinç- Iveco, AB 573 BX;
Tirane, Mjeti Autobetoniere - Scania, Targa AB 713 BX;
Tirane, Mjeti Kamioncine - Peugeot, AA 152 MB
Tirane, Mjeti Kamion Koke Terheqese - Targa AB 656 CI
Tirane, Mjeti Gjysme Rimorkio - Targa AH R690
Status: Aktiv
License(s): II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
Leje për përdorim të burimit ujor Baseni Seman -
Legal Cases: I. Më atë 18.10.2013, me anë të urdhërit Nr. 214 Regj, Nr. 214/4 Prot, lëshuar nga Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privat, Studio përmbarimore L.D.C, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore që zotëron subjekti juridik “GJIKURIA”. Aktivet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 06.12.2013, me anë të urdhërit Nr. 214 Regj, Nr. 214/8 Prot, lëshuar nga Studio Përmbarimore “ L.D.C” shpk, drejtuar QKR, u urdhërua heqja e masës së sekuestros mbi aktivet e shoqërisë “Gjikuria” sh.p.k.

III. Më datë 18.12.2013, me anë të urdhërit Nr. 2635, Nr. 14298 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k , përmbarues privat Edvin Malotaj, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron pala debitore, shoqëria “GJIKURIA” sh.p.k, për ekzekutimin e urëdhrit ekzekutiv Nr. 6509 Akti, datë 12.11.2013, lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Këto aktive do të qëndrojnë te bllokuara deri në një urdhër të dytë. Objekti i sekuestros është pagimi i shumës ndaj shoqërisë “SIAME” shpk.

IV. Më datë 24.12.2013, me anë të urdhërit Nr. 2635, Nr. 14572 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “STRATI BAILIFF'S SERVICE” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros Konservative mbi aktivet e palës debitore, shoqërisë ”GJIKURIA” sh.p.k, duke revokuar urdhërin Nr. 14298 Prot., datë 18.12.2013.

V. Më datë 2.11.2015, me anë të urdhërit Nr. 2122-291 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 9965 Prot., datë 5.11.2015 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"AEF BAILIFF SERVICE", drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së bllokimit për shoqërinë "Gjikuria" Shpk.

VI. Më datë 11.11.2015, me anë të urdhërit Nr. 2143-291 Prot., protokolluar nga QKR me Nr. 10262 Prot., datë 13.11.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF BAILIFF SERVICE” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative për shoqërinë “Gjikuria” shpk, pas përmbushjes së detyrimeve që kjo e fundit kishte ndaj kreditorit “GE.CO” sh.p.k.

VII. Më datë 28.06.2019, me anë të kërkesës Nr. 469 Prot, lëshuar nga Përmbaruesja Gjyqësore Private Ina Barjamaj, u kërkua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit e palës debitore, shoqërisë GJIKURIA sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër për ekzekutimin e Urdhërit Ekzekutiv Vendimi Nr. 814/U, datë 10.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë deri në një urdhër të dytë nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ina Bajramaj. Objekti i sekuestros është pagimi i faturave tatimore ndaj kreditorit, shoqërisë “Demak” sh.p.k.

VIII. Me date 17.07.2019, me ane te vendimit per pushimin e “Urdherit te ekzekutimit” Nr.469 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Ina Barjamaj, u vendos pushimi i ekzekutimit te “Urdherit te ekzekutimit”, Nr.729, date 13.05.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore pasi vendimi u ekzekutua teresisht sipas ligjit.

IX. Me date 19.08.2019, me ane te urdhrit Nr.469 Prot, lëshuar nga Permbaruesja Gjyqesore Private Ina Barjamaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros, te vendosur mbi kapitalet ne pronesi te debitorit shoqeria “GJIKURIA” sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - J62903456H.

X. Me date 19.03.2021, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 490 Rep., Nr. 282 Kol, ndermjet shoqërise “GJIKURIA”shpk (barrëdhënës), Milo Gjikuria (barrëdhënës), Kani Gjikuria (barrëdhënës), Banka e Tiranes ( si perfaqesuese e paleve financuese), Banka Intesa SanPaolo Banka Albania dhe “Banka OTP Albania”sha ku si objekt I marreveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “GJIKURIA" shpk, nënshkruar nga barrëdhënësi si garanci për shlyerjen e plotë të detyrimeve të Kredimarrësit dhe / ose dorëzanësve sipas Kontratës së Kredisë

XI. Me date 19.03.2021, u lidh Marreveshja e Kolateralit Financiar për kuotat “Gjikuria"shpk, Nr.488 Rep., Nr.280 Kol., date 19.03.2021, ndërmjet Banka e Tiranes, Banka Intesa SanPaolo Banka Albania, “Banka OTP Albania”sha si dhe “Gjikuria” shpk Milo Gjikuria e Kani Gjikuria dhe Kontrata e Pengut për kuotat “Gjikuria” shpk, Nr.486 Rep., Nr.278 Kol., date 19.03.2021 ndërmjet Banka e Tiranes, Banka Intesa SanPaolo Banka Albania, “Banka OTP Albania”sha si dhe “Gjikuria” shpk, Milo Gjikuria e Kani Gjikuria.

XII. Me date 02.06.2021, me ane te Urdhrit, Nr. 710/e Regj, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Neritan Çuko”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme te vlerës prej 100% te aksioneve te tashme dhe të ardhshme ne pronësi te debitorit shoqërise “GJIKURIA” SHPK, me Nipt J62903456H.

XIII. Me date 23.08.2021, me ane te Urdhrit, Nr.747 Regj, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Neritan Çuko, u urdherua heqja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme te vleres prej 100% te aksioneve te debitorit shoqeria ''GJIKURIA'' SHPK me Nuis(Nipt) J62903456H, pasi titulli ekzekutiv eshte ekzekutuar teresisht.

XIV.Me date 31.10.2023, eshte depozituar urdheri Nr. 969 Prot,lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “Hiqmet Merepeza” SHPK , ku është urdhëruar: “Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “GJIKURIA” SHPK, pajisur me NUIS(NIPT)- J62903456H, si dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave, duke ndaluar tjetersimin e tyre , deri ne nje urdher te dyte.

XV.Me date 21.11.2023, eshte depozituar urdheri Nr. 1194 Prot., Nr.377 Dosje, lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “Hiqmet Merepeza” SHPK ,protokolluar nga QKB me Nr.23031 Prot., date 21.11.2023, ku është urdhëruar: “Heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “GJIKURIA” SHPK, pajisur me NUIS(NIPT)- J62903456H, pasi titulli ekzekutiv eshte ekzekutuar teresisht.

XVI.Me date 14.11.2023, eshte depozituar Urdhëri Nr. 325 Prot, Nr. 518 Dosje, për “ Vënien e Sekuestros Konservative” mbi të gjitha aksionet që zotëron debitori , subjekti shoqëria “ GJIKURIA “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- J62903456H, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat , nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Gjergji Jano , deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi.

XVII.Me date 07.09.2023, eshte depozituar Deklarata Noteriale me Nr.rep:6371 dhe Nr.Kol:3110 datë, 07.09.2023 ku ortakët e shoqërisë “GJIKURIA” me Nuis M02407023J ku z. Milo Gjikuria dhe z. Florenc Gjikuria te cilet deklarojnë se : Në cilësinë e ortakëve të shoqërisë “WHITE ROADS HOTEL”me Nius M02407023J ,marrin pësipër të përgjigjen për përgjegjësitë për detyrimet që lidhen nga kontrata ndermjet shoqërisë “WHITE ROADS HOTEL”shpk dhe Ministrisë përgjegjëse për turizmin,në lidhje me statusin special të hotelit për të cilën ka aplikuar dhe është në proçes vlersimi.Angazhimi shtihet në mënyrë të pakufizuar në lidhje me të gjitha detyrimet e tashme dhe të ardhme ,të cilat lidhen me procesin dhe burojnë nga kontrata qe do lidhet në rast miratimi te statusit special.

XVIII.Me date 07.12.2023, eshte depozituar urdhëri Nr. 353/1 Prot., Nr. 518 Dosje, lëshuar nga Zyra e Permbarimit Privat me Permbarues Gjyqësor “Gjergji Jano”, protokolluar nga QKB me Nr. 24048 Prot., datë 11.12.2023, ku është urdhëruar: “Heqja e masës së sekuestros konservative” të subjektit “GJIKURIA” shpk, me NUIS (NIPT) – J62903456H, vendosur me CN-224791-11-23.

XIX.Me date 19.12.2023, eshte depozituar urdhri Nr. 805/3, lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “Euglent Osmanaj ” SHPK , ku është urdhëruar: “Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “GJIKURIA” SHPK, pajisur me NUIS(NIPT)- J62903456H, si dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave, duke ndaluar tjetersimin e tyre , deri ne nje urdher te dyte.

XX.Me date 22.12.2023, eshte depozituar urdhri Nr. 805/6 , lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “Euglent Osmanaj ” SHPK , ku është urdhëruar: “Heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “GJIKURIA” SHPK, pajisur me NUIS(NIPT)- J62903456H, pasi ekzekutimi eshte kryer teresisht.

Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 10/8, DATË 04 / 02 / 2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” për projektin e investimit me potencial strategjik “Coast to Coast”. Projekti parashikon ndërtimin e një investimi kompleks të përbërë nga 3 hotele dhe vila rezidenciale me sipërfaqe truall 20.9 ha në zonën kadastrale 1739, në fshatin Gajtanitika dhe Perivolo, Himarë. Projekti do të realizohet nga subjektet "Gjikuria" sh.p.k. me NIPT J62903456H dhe "Coast to Coast" sh.p.k. me NIPT K97117201D.

a) Vlera e investimit të projektit “Coast to Coast plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 56,910,000 (pesëdhjetë e gjashtë milion e nëntëqind e dhjetë mijë) Euro

b) Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” i jepet projektit të investimit “Coast to Coast”, për një periudhë 4 (katër) vjeçare

c) Projekti plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike. Përgjatë fazës së realizimit të investimit dhe operimit, numri i të punësuarve parashikohet të jetë 150 (njëqind e pesëdhjetë) persona.

d) Në zbatim të nenit 29 të Ligj Nr.55/2015, i ndryshuar, miratohet në parim masa mbështetëse e lejimit të përdorimit të brigjeve të detit si dhe zonën përkatëse të plazhit përballë kompleksit, por në asnjë rast për një afat më të gjatë se 30 (tridhjetë) vjet, me koordinata sipas Sistemit Shtetëror Shqiptar.

Changes
Additions: Ardmir Doka - Perfaqeson shoqerine ne ceshtjet mjedisore, si Ekspert mjedisi per vleresimin e ndikimit ne mjedis, auditim dhe ekspertize mjedisore, pra vetem ne perputhje me rolin e sipercituar. a. duke mos patur asnje te drejte per te kryer veprime te administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, b. duke mos patur asnje te drejte per te kryer veprime financiare, bankare, c. duke mos patur asnje te drejte per te kryer veprime te tjera, te mbarevajtjes se shoqerise, sipas statutit te saj.
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, rruga “Faik Konica”, residenca “Lion Park”, kati 3-të

Address:
Tirane, Petrele, MULLET, Fshati Dobresh, Nr.Pasurie 403/1, Zone Kadastrale Nr.1498

Vlorë, Himarë, Kompleksi Green Coast, Palase

Vlorë, Himarë, Rrethi Vlorë, Bashkia Himarë, Mali Kolzës, "Vumblo" (Fabrikë Asfalto-Betoni)

Tiranë, Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3

Tirane, Petrele, MULLET, Fshati Dobresh, Nr.Pasurie 403/1, Zone Kadastrale Nr.1498

Vlore, Himare, DHERMI; Ndërtimi i qendrës emergjente Palasë, rehabilitimi i përroit dhe zonës së parkimit në fshatin Dhërmi

Tirane, Rikualifikim urban i bllokut qe kufizohet nga Bulevardi Bajram Curri - Bulevardi Petro Nini Luarasi - Rruga Taulantia - Rruga Ali Demi-Faza I

Tirane, Dajt, Zall Dajt, Zona Kadastrale 3348

Vlore, Himare, DHERMI; Impiant i Trajtimi te Ujerave te Ndotura dhe sistemi KUZ Drimadhe, Dhermi

Vlore, Himare, PALASE, Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase – Drymadhes

Vlore, Himare, Ndertim Rruga Palase-Dhermi

Vlore, Orikum, Ndertimi dhe Mirembajtja e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve-Bypass Orikum-Dukat (Ura e Shen Elizes)", Kantieri tek pasuria me numer 352/2, Volum 7, faqe 153, Zona Kadastrale 1569, Dukat-Fushe, VIore

Maliq, Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri-Strelcë

Vlore, Punime civile per: "Infrastruktura per pikat panoramike pergjate qarkut turistik ne Shqiperine e Jugut"

Vlore, Himare, "Strukturë Shërbimi-Hotel me 1-6 kate dhe 7 kate mbi toke dhe 3 -7 kate nëntokë, Njësia Strukturore HI.UB.1.750, me vendndodhje Bashkia Himarë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Dokumenta te ndryshem
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 24.12.2018
Kontrate shitje kuotash 18.04.2018
Kontrate per transferimin e kuotave 11.12.2006
Kontrate per shitjen e kuotave 27.01.2005
Kontrate transferimi e kuotave 14.01.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.10.2010
Urdher sekuestro 28.06.2019
Urdher per heqjen e sekuestros 06.12.2013
Urdher per heqjen e sekuestros 11.11.2015
Urdher per venien e sekuestros 18.10.2013
Urdher per vendosjen e sekuestros mbi pasurine e debitorit date 02.06.2021
Marreveshje siguruese date 19.03.2021
VENDIM NR. 10/8, DATË 04 / 02 / 2021 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “COAST TO COAST”
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 01.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros konservative date 31.10.2023
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative date 21.11.2023
Deklarate Noteriale date 07.09.2023
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative date 07.12.2023
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros konservative date 19.12.2023
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative date 22.12.2023
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On goingTransaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013 Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 105 458 628,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 421 975 422,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 151 883 583,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 114 920 727,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 123 379 476,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 95 786 108,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 55 117 447,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 23 866 363,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 16 958 611,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 175 309,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 553 871,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 12 527 512,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 62 247 025,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 49 348 114,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:3 907 498 358,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:4 841 904 409,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 080 387 593,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 805 832 323,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 885 986 405,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 434 753 866,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 145 646 247,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:843 656 820,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 767 732 163,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 853 083 358,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 446 527 743,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 983 164 612,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 998 422 316,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 576 130 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 501 921 997,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani