Skip to content
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)

Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-03 13:31:27

Tax Registration Number: L82327014A
Administrator: Elton Dema
Scope: Ndërtimin dhe Mirëmbajtjen e segmentit rrugor "Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)".
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22/11/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: GJIKURIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.02.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903456H, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Pranë Gardës së Republikës, Pallati Kontakt, mbi Union Bank, me administratorë Milo Gjikuria, Ardmir Doda dhe Florenc Gjikuria. Ortaket e shoqerise jane: Milo Gjikuria (36%), Florenc Gjikuria (64%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.02.2023, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Florenc Gjikuria, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 64% te pronesise pasi zoteron 64% te kapitalit te GJIKURIA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.11.2018.

Milo Gjikuria, shtetas shqiptar, i datelindjes 1943, pronar perfitues per 36% te pronesise pasi zoteron 36% te kapitalit te GJIKURIA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.11.2018.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 19.03.2021, me ane te marrëveshjes siguruese Nr. 477 Rep, Nr. 269 Kol, shoqëria “GJIKURIA”shpk (barrëdhënës), Banka e Tiranes ( si perfaqesuese e paleve financuese), Banka Intesa SanPaolo Banka Albania dhe “Banka OTP Albania”sha ku si objekt I marreveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara" shpk, nënshkruar nga barrëdhënësi si garanci për shlyerjen e plotë të detyrimeve të Kredimarrësit dhe / ose dorëzanësve sipas Kontratës së Kredisë.
Me date 19.03.2021, u lidh marreveshja Kolaterali Financiar ndërmjet Banka e Tiranes, Banka Intesa SanPaolo Banka Albania, “Banka OTP Albania”sha si dhe “Gjikuria” shpk dhe Kontrate Pengu për kuotat “Shoqeria Konçesionare "Rruga Orikum - Llogara"shpk Nr.478 Rep., Nr.270 Kol., date 19.03.2021 ndërmjet Banka e Tiranes, Banka Intesa SanPaolo Banka Albania, “Banka OTP Albania”sha si dhe “Gjikuria” shpk.
Changes
Date of participation: 20.09.2018
Date of Acceptance: 08.11.2018
Date of signing: 20.05.2019
Contract Duration: 13
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Transport
Value of Investment: 67,359,926 Euro
Shënime: I. Më datë 24.07.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion/PPP të projektit të rrugës Porti i Jahteve-Orikum-Dukat.

Objekti kryesor i kësaj proçedure është dhënia me konçesion /PPP “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)”, sipas parimit të “Projektit me Çelsa në dorë”. Kushtet thelbësore të kësaj proçedure përfshijnë por pa u kufizuar kushtet e mëposhtme:

Objekti i kontratës së konçesionit/PPP: ""Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)""
Kohëzgjatja e kontratës së konçesionit/PPP: 13 vjet
Aktivitetet për t’u kryer nga konçesionari: ""Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Segmentit Rrugor Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shën Elizës)"" sipas standardeve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues.
Burimet e të ardhurave të Konçesionarit: një pagesë disponueshmërie vjetore e pagueshme nga Autoriteti Kontraktues për Konçesionarin. Pagesa e parë e këstit do të kryhet nga Autoriteti Kontraktues, kur Konçesionari të ketë kryer jo më pak se 25% të volumit të punimeve.
Legjislacioni i zbatueshëm: Kontrata e Konçesionit do të rregullohet nga Legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.

Ka pasur një propozim të pakërkuar me analizat teknike ekonomike dhe financiare nga shoqëria ""Gjikuria"", ku me anë të Vendimit Nr. 367, datë 20.06.2018 të Këshillit të Ministrave, i është dhënë bonusi prej 6% të pikëve.

II. Më datë 20.09.2018, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të projektit të rrugës Porti i Jahteve-Orikum-Dukat, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

a) Shoqëria “GJIKURIA” sh.p.k me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 50.552.441 Euro
b) Shoqëria “4 A-M” sh.p.k me vlerë ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 61.298.710 Euro.

Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:
Shoqëria “4 A-M” sh.p.k - NUIS K92005016L
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Vlerat totale të parashikuara në modelet përkatëse financiare referuar Propozimit financiar të paraqitur janë më të larta se vlera maksimale e përllogaritur për këtë projekt, si dhe nuk është dorëzuar sigurimi i ofertës, në përputhje me gërmën a) e pikës 1, të Seksionit II. Kriteret e veçanta të kualifikimit, Shtojca 9 të Dokumentave të Konçesionit/PPP. Gjithashtu, nuk është dorëzuar i gjithë dokumentacioni i kërkuar në shtojcën nr. 9 të Dokumentave të Konçesionit/PPP.

III. Më datë 08.11.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka informuar shoqërinë “GJIKURIA” sh.p.k se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme ndërtimi dhe mirëmbajtje prej 50.552.441 Euro (pesëdhjetë milion e pesëqind e pesëdhjetë e dy mijë e katërqind e dyzet e një euro) është identifikuar si oferta e suksesshme.
Contracting Authority: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Address:

Seat:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 2, rruga “Faik Konica”, rezidenca “Lion Park”, kati 3-të, Tiranë.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2023
Statuti i shoqerise koncesionare
Akti i themelimit te shoqerise koncesionare
Kontrata e koncesionit 20.05.2019
Relacion per rrugën Porti i Jahteve-Orikum-Dukat
Dekret per kthimin e ligjit per rrugën Porti i Jahteve-Orikum-Dukat 08.08.2019
Ligj nr.51/2019 datë 18.7.2019 Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si Autoriteti Kontraktor, dhe “Gjikuria” sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë koncesionare “Rruga Orikum–Llogara” sh.p.k., për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës “Porti i jahteve –by pass Orikum–Dukat (Ura e Shën Elizës)”
Marreveshje siguruese date 19.03.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.02.2023
Shtojca te Kontrates Koncesionare
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Public Procurement Notices: Njoftimi i kontrates
DSK per rrugën Porti i Jahteve-Orikum-Dukat (Formulari)
Projekti Porti i Jahteve-Orikum-Dukat (Formulari)
Studim Projektim Porti i Jahteve-Orikum-Dukat (Formulari)
Raport teknik (Formulari)
VKM per miratimin e bonusit 20.06.2018 (Njoftimi)
Formulari i njoftimit te fituesit
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 80 708 105,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 79 778 780,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 343 795 743,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 506 743 783,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2021
2022

Other Concessions


Worked By : A.Lala/L.Kanani