Skip to content

EGLAND
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 10:28:26
JSON

Tax Registration Number: J96829419D
Administrators: Rasim Daci
Scope: Ne fushen e projektimeve e te ndertimit te veprave te ndryshme te infrastruktures.Ndërtime e mirëmbajtje rrugësh dhe linjash hekurudhore.Ndërtime civile dhe rikonstruksione.Ndërtime ujësjellsash dhe kanalizime. Objekte industriale, bujqesore, social kulturore etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve te ndryshme te ndertimit. Import eksport dhe tregti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale, bujqesore dhe pjese kembimi per to. Artikuj te ndryshem elektrike, elektroshtepiake etj. Transport per mallra e pasagjere.Riparim dhe mirembajtje te mjeteve lundruese,skafeve turistike.Prodhim i tubave plastik për vaditje dhe ujë të pijshëm,Riciklim dhe përpunim plastik,import-eksport i tyre për nevojat e biznesit. Grumbullim e transportim i mbetjeve te llojeve te ndryshme urbane. Sherbime kancelari, sherbime te ndryshme, mirmbajtje rruge, pastrim mjedisi, sistemim lulishteje, ujitje 2 dhe mirmbajtje ndertesash, transporte te ndryshme, tregeti materialesh ndertimi, ushqimore, pjese kembimi per te gjitha llojet e automjeteve, lavazh, tregeti te materialeve te zyrave, kompjuter, fotokopje, mobilje te ndryshme, materiale elektrike, detergjent, shtypshkrime, hidraulike.Shit blerje kamionash te ndryshem vetshkarkues, kamion vinc, kamiona transport dhe perpunues plerash, kamiona zjarfikes, autobot uji, kamioncina e autovetura.Tregtim te rrobave te punes per punetore, veshje sportive, popullore, kostume kercimi, veshje spitalore. Shtreter dhe paisje per shtreter, per kopshte, çerdhe etj. Vendosje kamerash, foni dhe paisje per foni, shfrytezim pyjesh, transport dhe grumbullim lend drusore.
Other Trade Names: EGLAND
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/07/1999
District: Bulqize
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 70 265 677,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 418 MA
2) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 938 CC
3) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 249 AJ
4) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 731 ND
5) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 742 BP
6) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa DI 4345 A
7) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 936 BU
8) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 761 DH
9) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 392 UE
10) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 332 OG
11) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 315 AX
12) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 765 ND
13) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa AA 925 MI
14) Diber Shupenze ZOGJAJ Mjet transporti me targa DR 6459 E
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 10.02.2015, me ane te Urdhrit Nr.1131 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar debitori shoqeria "Egland" sh.p.k., me NUIS (NIPT) J96829419D me perfaqesues ligjor Rasim Daci si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota".

II. Me date 09.03.2015, me ane te Urdhrit Nr.1900 Prot., Nr. Dosje 22, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A.” sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat që debitori shoqëria “EGLAND” sh.p.k., me NUIS-J96829419D, përfaqësues ligjor Rasim Daci, zotëron, e kërkuar me shkresën Nr.1131 Prot., datë 10.02.2015.

III. Me date 24.10.2016, me ane te urdhrit Nr. 25-7 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 8764 Prot, date: 24.10.2016, lëshuar nga studio permbarimore “Florian Allkja”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e pales debitore shoqeria “EGLAND”, me NUIS J96829419D, me administrator z. Rasim Daci.Aksionet/kuotat e debitorit do te qendroje te sekuestruara dei ne nje urdher te dyte.

IV. Me date 21.11.2016, me ane te urdhrit Nr. 41-7 Prot, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqësor Privat “Florian Allkja”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e pales debitore shoqeria “EGLAND” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J96829419D, me administrator z. Rasim Daci.

V. Me date 29.01.2020, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 485 Rep dhe 198/2 Kol, midis Raiffeisen Bank sha ( barrëmarrës), shoqerise “Egland”shpk ( barredhenes) e Rasim Daci e Haxhere Daci ( barredhenes).

VI. Me date 20.03.2021, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 1115 Rep dhe 815 Kol datë 20.03.2021 midis Raiffeisen Bank sha ( barrëmarrës), Shoqeria “Egland”shpk ( barredhenes) e Rasim Daci e Haxhere Daci ( barredhenes).

Changes
Address:

Seat:
Bulqize, Shupenze, Zogjaj, Fshati Zogaj. Zyra tek ndertesa pranë fabrikës së mermerit/Zogaj.

Address:
1. Diber, Shupenze, Zogjaj,Linjë për riciklim plastik tek vendi i quajtur"LIVADHET E CARE", pranë fabrikës së mermerit, ne fshatin Zogaj

2. Tirane, Kamez, Ambjent magazinimi prodhim dhe tregtim tuba plastik dhe rakorderi në vendin e quajtur kodër institut pranë karburantit "FAFA", 3 Kamëz-Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 21.06.2011
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 25.09.2007
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 12 879 279,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 16 908 333,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 13 500 365,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 15 845 125,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 20 650 713,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 9 872 959,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 12 230 366,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -733 839,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 124 540,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 010 125,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 927 376,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:248 851 116,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:432 545 776,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:209 926 351,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:182 697 780,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:236 090 082,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:147 695 583,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:160 471 039,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:113 313 120,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 142 967 093,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 73 095 858,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 86 087 840,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani