Skip to content
Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentralit Gojan

M.C. ENERGJI GOJAN
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-22 09:34:26

Tax Registration Number: L72021019A
Administrator: Megi Luli
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskadën e Lumit Fan i Madh, në Gojan Pukë, tek Autoriteti Kontraktues Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, trasmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin e ndërtimit të hidrocentralit, të lidhë kontrata sipërmarrje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontrate tjetër me qëllim realizimin e objektit të kontratës së konçensionit të nënshkruar për ndërtimin e HEC-it në Gojan, Qarku Shkodër, Bashkia Pukë.
Other Trade Names: M.C. ENERGJI GOJAN
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/08/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: M. C. INERTE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.02.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J82020003H, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastrale 3866, Nr Pasurie 306/113, me administrator Megi Luli dhe ortak te vetem Mark Luli.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.08.2023, terhequr nga QKB date 22.08.2023, Pronar perfitues i M.C. ENERGJI GOJAN eshte :

Mark Luli, shtetas shqiptar, lindur me 1962, pronar përfitues per 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë M. C. INERTE, e cila eshte shoqëri meme per M.C. ENERGJI GOJAN me 100% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.08.2017.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Legal Cases: I. Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

II. Bazuar në nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues, ka kryer regjistrimin e pronarit përfitues.
Changes
Date of participation: 31.07.2017
Date of Acceptance: 09.08.2017
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 1.954.531.318 Lekë (pa TVSH) - Vlera e ofertës fituese
Shënime: I. Më datë 30.06.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Gojan”.
Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Vendndodhja e objektit të kontratës: Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për ujërat e lumit Fan i Madh, midis kuotave 425.00 m.m.n.d – 310.00 m.m.n.d.

II. Më datë 31.07.2017, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Gojan”, ku kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues me ofertën përkatëse të ofruar:

a) Shoqëria “M.C. Inerte” sh.p.k me vlerë investimi (pa TVSH) 1.954.531.318 lekë.

III. Më datë 09.08.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka njoftuar se oferta e paraqitur nga shoqëria “M.C. Inerte” sh.p.k për marrjen me konçesion të hidrocentralit “Gojan”, është pranuar.
Contracting Authority: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastale 3866, Nr Pasurie 306/113

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate shitblerje kuotash 25.09.2017
Te dhenat e subjektit M.C. ENERGJI GOJAN ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 23.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 22.08.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Public Procurement Notices: Njoftimi i kontrates per dhenien me koncesion te hidrocentralit "Gojan"
DSK per hidrocentralin Gojan (Formulari)
Njoftimi i fituesit
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -758 139,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -699 772,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -230 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:225 294 117,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala/L.Kanani