Skip to content

FAVINA.1. SH.P.K. Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-23 12:02:11
JSON

NIPT: K54624001I
Administrator: Viktor Qylafi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim i energjisë elektrike nga centralet elektrike ekzistues me kapacitet ekzistues të përgjithshëm jo më të madh së 5 MW. Blerja dhe shitja me shumicë e energjisë elektrike nga njësite e prodhimit të subjekteve të licencuar dhe shitja me pakicë tek konsumatorët. Furnizimi me energji elektrike për konsumatorët brenda zonës të caktuar me tarifa të rregulluara nga ERE. Blerje trojesh prona të tjera. Prerje dhe shfrytezim pyjesh.Prodhim, manipulim, perpunim, ruajtje, klasifikim, transportim, shperndarje dhe tregtim produktesh bujqesore dhe blegtorale ne gjendjen e tyre natyrore ose te perpunuara me pare, si dhe te mekanikes bujqesore. Marrje me qira e pasurive te paluajtshme ne porosi apo ne pergjegjsi administrimi te institucioneve qendrore, institucioneve te qeverisjes vendore dhe te gjitha institucioneve shteterore shqiptare. Prodhim dhe tregtim i Energjise Elektrike nga Burime Hidrike. Prodhim dhe tregtim i Energjise Elektrike nga Burime Diellore, Fotovoltaike. Prodhim dhe tregtim i Energjise Elektrike nga Gjenerues me Ere, Eolike. Dhenie me qira , dhenie me nenqira e pasurive te paluajtshme te cdo lloji, individeve, personva fizike ose/dhe personave juridike.
Emërtime të tjera Tregtare: FAVINA.1. SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/10/2005
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 84 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: 1) HIDROCENTRALI CANGONJ, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 31.05.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L34203001F, me adrese ne Korçë, Pojan, Objekt Privat, Në Fshatin Cangonj, me administrator Adnan Qylafi. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria FAVINA SHPK me 51% te kapitalit dhe shoqeria FAVINA.1. SH.P.K. me 49% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.05.2022)

2) KAMENICA - HPP, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12.12.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L74815008F, me adrese ne Korce, Mollaj, Kamenice, Hidrocentrali Kamenice, Zona Kadastrale 2063, Nr. Pasurie 241/12, me administrator Adnan Qylafi. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria FAVINA.1. SH.P.K. me 100% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.05.2022)

3) OSOJA HPP , nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 17.01.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L83719003E, me adrese ne Korce, Moglice, Osoje, Hidrocentrali Osoje, Zona Kadastrale 2843, Nr. Pasurie 163/7, Bashkia Maliq, Qarku Korce, me administrator Adnan Qylafi. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria FAVINA SHPK me 50% te kapitalit; shoqeria FAVINA.1. SH.P.K. me 30% te kapitalit dhe shoqeria OSOJA - ENERGY me 20% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.05.2022)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vithkuq , Hidrocentrali Vithkuq

Adresa:
1) Korce, Vithkuq, Nr.pasurie 79/2, zona kadastrale nr.3790, tek Urra e Madhe.

2) Korce, Voskopoje, Pasuria nr.1371, vol.11, fq.161, zona kadastrale 3819.

Faqja Web:
[email protected]

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali 28.02.2006
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali 03.10.2006
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali 02.06.2009
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali 14.07.2011
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali 26.06.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007-2008
Pasqyrat Financiare 2010-2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 390 568,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 21 225 768,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 21 692 401,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 071 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 716 674,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 19 158 146,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 17 506 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 21 442 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 17 046 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 8 572 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 9 287 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 4 739 821,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 3 274 084,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:110 591 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:129 041 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:129 107 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:53 669 291,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:89 441 591,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:87 086 685,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 82 514 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 106 048 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 85 002 565,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 44 549 261,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 35 886 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 25 753 565,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 24 040 126,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja