Skip to content

GENERAL CEMENT ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-26 13:40:13
JSON

NIPT: K72020017A
Administrator: Ermenegildo Furlanetto
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim e tregtim çimentos,gelqere, menxh. i minierave.
Emërtime të tjera Tregtare: GENERAL CEMENT ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/03/2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “General Cement” S.p.a., shoqëri aksionere italiane, e themeluar me datë 28.02.2007 sipal ligjeve të Italisë, me seli në Milano, Via Maria Teresa 11, regjistruar me nr. REA MI-1839129 në Regjistrin e Shoqërive, me Kod Fiskal dhe NIPT nr. 05668520967. (Sipas të dhënave të dhomës së tregtisë, industrisë, artizanatit, agrikulturës së Milano-s)

II. " ALBECORP", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 01/09/1995 me NIPT J61824112G me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panaroma, Kulla Biznesit, kodi postar 1016 dhe administrator Andia Thanasi. Ortak i vetem i shoqerise eshte Irfan Hysenbelliu. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me datë 26.05.2023
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me datë 06.02.2015, në bazë shkresës Nr. 11633 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkuar: Vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, ndaj tatimpaguesit debitor, "General Cement Albania", me NUIS (NIPT) – K72020017A.

II. Me datë 08.01.2016 dhe 11.01.2016, në bazë të urdhrave Nr.098/3 Prot., dhe Nr.099/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Justitia, u urdhërua: Venia e menjehershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e pales debitore shoqeria “GENERAL CEMENT ALBANIA” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K72020017A.

III. Me datë 05.12.2016 (a), në bazë të urdhrit Nr. 1752/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Justitia, u urdhërua: Venia e menjehershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e pales debitore shoqeria “GENERAL CEMENT ALBANIA” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K72020017A.

IV. Me datë 15.12.2016 (b), në bazë të urdhrit Nr.1743/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Justitia, u urdhërua: Vendosja e menjehershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e pales debitore shoqeria “GENERAL CEMENT ALBANIA” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K72020017A.

V. Me datë 23.12.2016, në bazë të Urdhërit Nr.1950/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdhërua: " Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria GENERAL CEMENT ALBANIA sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - K72020017A.

VI. Me datë 05.01.2017, në bazë Urdhërit Nr.061/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 458 Prot., date 12.01.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"JUSTITIA", drejtuar QKB, u urdhërua: Vendosja e masës sekuestro konservative ne aktivitetet e pales debitore Shoqeria GENERAL CEMENT ALBANIA shpk me NIPT K72020017A.

VII. Me datë 23.01.2017, në bazë Urdhërit Nr.191/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.1430 Prot., datë 31.01.2017, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria GENERAL CEMENT ALBANIA sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) – K72020017A. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.

VIII. Me datë 07.03.2017, në bazë Urdhërit Nr.583/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 3694 Prot., datë 13.03.2017, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria GENERAL CEMENT ALBANIA sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) – K72020017A.

IX. Me datë 05.05.2017, në bazë Urdherit Nr.1259/3 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore JUSTITIA , protokolluar nga QKB me Nr.7129 Prot., datë 15.05.2017, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetet e shoqerise “GENERAL CEMENT ALBANIA”shpk me NIPT-K72020017A.

X. Me datë 26.06.2018, me vendim të administratorit të shoqërisë, u vendos Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 26.06.2018. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

XI. Me datë 13.12.2018, në bazë të Urdhrit Nr. 415/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” shpk, protokolluar nga QKB me Nr. 14566 Prot., datë 21.12.2018 dhe Urdhrit Nr. 416/3 Prot., datë 13.12.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” shpk, protokolluar nga QKB me Nr. 14565 Prot., datë 21.12.2018, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e debitorit, shoqëria “GENERAL CEMENT ALBANIA”shpk, me NUIS(NIPT) K72020017A, me administrator, Z. Ermenegildo Furlanetto, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër, i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XII. Me datë 18.04.2019, në bazë të Urdhrit Nr.338/5 Prot., Nr.0148-18 Regj., protokolluar nga QKB me Nr.5922 Prot., datë 23.04.2019, lëshuar nga Studio Përmbarimore “De Novo” sh.p.k., u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative në aksioner, kuotat e debitorit “General Cement Albania ” sh.p.k., me NIPT K72020017A, me administrator Romigio Monfardini, Manilo Mana, Vitangelo Pellexxhia, Ermenegildo Furlanetto , si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi qe do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Abdyl Frasheri, Pallati 31

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.05.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Statuti i Shoqërisë së Huaj, General Cement S.p.a
Të dhënat e Shoqërisë Mëmë, Dhoma e Tregtisë Milano
Kontratë Shitje të Kuotave të Kapitalit themeltarë datë 22.11.2011
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 08.01.2016 dhe 11.01.2016
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 05.12.2016 (a)
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 15.12.2016 (b)
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 23.12.2016
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 05.01.2017
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 23.01.2017
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 07.03.2017
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 05.05.2017
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 13.12.2018
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 18.04.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Informacione Financiare
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 11 445 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 8 218 860,00
Punuar Nga : P. Nikolli