Skip to content

AS ENERGY Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-02 12:37:41
JSON

NIPT: K81615504O
Administrator: Adnan Sukaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim dhe shfrytëzim i veprave energjetike, prodhim energjie, import-eksport materiale të ndryshme etj.
Emërtime të tjera Tregtare: AS ENERGY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/04/2008
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 267 279 000,00
Numri i pjesëve: 267 279
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: AYEN AS ENERGJI, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 27.05.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L11731504A, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali i II-te, ABA Business Center, Kati 6, Nr.601, me administrator Fahrettin Amir Arman. AS ENERGY zoteron 9% te kuotave te kapitalit te kesaj shoqeri (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 16.04.2020, me ane te shkreses Nr.3954/4 Prot, leshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Durres, u kerkua vendosja e mases se sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit “AS ENERGY” me NUIS(NIPT)- K81615504O, pasi tatimpaguesi nuk ka paguar detyrimin ne afatin e caktuar.

II. Me date 03.12.2020, me ane te Kërkesës Nr. 3344 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “AS ENERGY ” pajisur me NUIS (NIPT) K81615504O, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

III. Me date 12.08.2021, me ane te Kerkeses Nr. 9258 Prot, leshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror Tirane, u vendos masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit AS ENERGY SHPK, me NUIS (NIPT) K81615504O dhe mos lejimin e tjetersimit te pasurise dhe te drejtave te tjera pasurore, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

IV.Me date 18.08.2023, eshte depozituar kerkesa per vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror , ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi subjektin: “AS ENERGY”SHPK pajisur me NUIS (Nipt)- K81615504O . Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, XHAFZOTAJ Fshati Xhafzotaj, Komuna Xhafzotaj.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.03.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash 12.04.2010
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 04.11.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Kerkese per vendosje te mases se sigurimit te detyrimit tatimor date 18.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -208 292,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 135 875,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -146 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 80 710,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -449 614,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -712 742,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -697 917,00
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani