Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidroçentraleve Peshqesh, Ura e Fanit, Fangut

AYEN AS ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 13:28:21

NIPT: L11731504A
Administrator: Fahrettin Amir Arman
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria Tregtare "AYEN AS ENERGJI" SHA, do të ushtrojë veprimtari për zbatimin e Kontratës Konçensionare, me nr.5446 rep, nr. 1944 kol., date 02.05.2011, miratuar me VKM Nr.365, Datë 04.05.2011, publikuar në Fletoren Zyrtare Nr.62, datë 23.05.2011; ndryshuar me Kontratë Shtesë Konçesioni me Nr. 2 1963 REP dhe Nr. 417 KOL datë 16.05.2013, e miratuar me VKM Nr. 442 datë 22.05.2013 (publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 92 datë 22.05.2013), ndryshuar me Kontratë Shtesë Konçesioni Nr. 217 REP dhe Nr. 68 KOL date 20.01.2017 e miratuar me VKM Nr. 51 datë 25.01.2017 (publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 15 datë 02.02.2017); Shoqëria Tregtare ka objekt financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve "Peshqesh", "Ura e Fanit" dhe të "Fangut" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në zbatim të kësaj Kontrate Konçesioni. Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Peshqesh", "Ura e Fanit" dhe te "Fangut", tek Autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontrate konçensioni.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Ayen As Energji
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 27/05/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Turqi, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 11 900 000 000,00
Numri i pjesëve: 119 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: AS ENERGY shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.04.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT K81615504O, me seli ne Durres, Xhafzotaj, Fshati Xhafzotaj, Komuna Xhafzotaj, me administrator Adnan Sukaj. Ortaket e shoqerise jane: Simon Lala (50%) dhe Adnan Sukaj (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.10.2023).

AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI ushtron aktivitetin e saj sipas ligjeve të Republikes së Turqisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendim Gjykate të Gjykatës së Ankarasë nr. 79297 datë 16.10.1990 me NIPT nr. 1190045930, e përfaqësuar nga z. Fahretin Amir Arman, lindur në Ankara (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë aksionare me ofertë private “AYEN AS ENERGJI” Sha, datë 27.05.2011, të dorëzuar në QKB).
Sipas Pasqyrave Financiare te Ayen Enerji A.S per vitin 2019, shoqeria merret me prodhimin e energjise dhe aktivitete tregtare. Adresa e shoqerise eshte Hulya Sok. No: 37, Gaziosmanpaua, Ankara, Turqi. Aksioneri kryesor i shoqerise eshte AYDINER INSAAT A. S.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Omer Ali Aydiner, Fahrettin Amir Arman, Simon Lala, Adnan Sukaj, Mehmet Aydiner, Turgut Aydiner, Ayse Tuvana Aydiner Kiraç
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 26.02.2014, u lidh marrëvesha e pengut mbi aksionet Nr.789 Rep., Nr.180/1 Kol, si garanci për kredinë e lidhur në ndërmjet shoqërisë Ayen As Energji si huamarrëse dhe Turkiye Is Bankasi A.S. Baskent Kurumsal Ankara Subesi si huadhënësë. Sipas kësaj marrëveshje të gjithë aksionarët e shoqërisë “AYEN AS ENERGJI” konkretisht: Fahrettin Amir Arman, AS ENERGY, AYEN ENERGJI ANONIM SIRKETI, Ayel Elektrik Uretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, në cilësinë e pengdhënësit, kanë vendosur peng të radhës së parë mbi të gjithë aksionet e shoqërisë “AYEN AS ENERGJI”, në favor të shoqërisë “Turkiye Is Bankasi A.S. Baskent Kurumsal Ankara Subesi” në cilësinë e pengmarrësit.

II. Më datë 15.09.2015, asambleja e përgjithshme e shoqërise ka vendosur ndryshimin e marrëveshjes së pengut, Nr. 789 Rep, Nr. 180/1 Kol, datë: 26.02.2014, si garanci e huasë së dhënë në bazë të marrëveshjes.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 02.05.2011 - Kontratë Konçesionare, 20.01.2017 - Miratimi i disa ndryshimeve dhe shtesave në Kontratën Konçesionare nr. 5446, datë 02.05.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 210.184.740 Euro
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të, na vënia në punë e HEC-eve, AK ka të drejtë t’i kërkojë konçesionarit, kur është e nevojshme, të riinvestojë në makineri e pajisje me qëllim dorëzimin e tyre në gjendje optimale pune në përfundim të periudhës së konçesionit dhe transferimit të veprës objekt koncesioni te ky i fundit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues brenda datës 30 maj të çdo viti, një tarifë konçesionare në energji elektrike të barabartë me 2.1% të prodhimit vjetor të saj si dhe çdo përfitim tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: I. Shoqëria AYEN AS ENERGJI është një shoqëri aksionare e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të formës BOT më datë 02.05.2011, midis Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërive AS ENERGY 18% dhe AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI 82%.

II. Me date 25.01.2017, me vendim te Keshillit te Ministrave nr. 51, u miratua kontrata shtesë e konçesionit “Per disa ndryshime dhe shtesa ne kontraten e koncesionit te formes BOT per ndertimin e Hidrocentraleve Gojan, Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit, Fangu”.

Sipas kontrates shtese u ndryshua objekti i koncesionit duke reduktuar numrin e HEC-eve nga 5 që parashikon kontrata fillestare (Hidrocentralet e Gojanit, Gjegjanit, Peshqeshit, Ura e Fanit, Fangut) në 3 hidrocentrale 'Peshqesh', 'Ura e Fanit' dhe 'Fangu'. (Neni 2). U ndryshuan karakteristikat e hidrocentralit (Neni 3)
U ndryshua vlera e investimeve që duhet të kryhen nga koncesionari në vlerën totale 210,184,740 Euro. (Neni 6)
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, ABA Business Center, Kati 6, Nr.601

Adresa:
Lezhë, Rubik, FANG, Njësia Administrative Rubik, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë, Shqipëri. Të dhënat kadastrale për adresën në fjalë janë: Zona Kadastrale 1601, Nr. Pasurisë 6/16, Vol/ 3, faqe 174, rrethi Mirditë, fshati Fang.
Lezhë, Rrëshen, Kampi i ndërtimit të HEC-it, ndodhur në Rrëshen, Mirditë.
Lezhë, Rrëshen, Fshati Peshqesh, Hidroçentrali i shoqërisë Ayen As Energji Sha.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: VKM nr. 613 per miratimin e marreveshjes koncesionare dhe kontrata e koncesionit (2011)
Kontrate shtese koncesionit (2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.04.2024
Akti I themelimit (2011)
Marreveshje pengu mbi aksionet (2014)
Kontrate shitje aksionesh (2011)
Ndryshim I marreveshjes se pengut (2015)
Vendimi i Keshillit te Administrimit te Ayen Enerji A.S per miratimin e bashkimit te shoqerive AYEN ENERJI A.S me Ayel Elektrik Uretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, date 01.09.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 11.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2011)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2018)
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2019 te ortakut AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 4 093 594 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 458 478 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 814 421 922,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 070 666 549,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 140 918 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 47 408 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -31 365 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 28 402 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -73 500 503,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -31 764 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -31 549 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -17 746 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:10 505 534 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 448 594 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 230 978 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 321 199 575,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 323 918 437,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:596 830 340,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:416 302 435,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:167 426 237,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 185 157 805,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani