Skip to content

ALBANIA GAS TECH SHA (Ish "K A S T R I O T & PETROL " Sh.A)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 09:48:08
JSON

NIPT: L11718501C
Administrator: Selam Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Krijimin, instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te te gjtha paisjeve impiante stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregetimit te hidrokarbureve brenda vendit dhe jashte shtetit si vetem dhe ne bashkepunim e kooperim me shoqeri te tjera tregtare tregtare, persona juridik vendas apo te huaj.Import eksportin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te naftes, e nenproduketeve te tyre, te vajrave lubrifikante si dhe kryerjen e transportit si brenda vendit dhe ate nderkombetar te tyre me mjetet e veta te transportit tokesor e atij detar ose atyre te te treteve.Import eksportin dhe tregtimin me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit te nevojshme per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure duke perfshire dhe blerjen me qellim shitje jo vetem te tyre por edhe te automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave dhe çisternave bote per to dhe per depozita stacionere te bombulave me ose pa mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per venien ne shfrytezim dhe kryerjen e çdo servisi teknik per to, si brenda vendit dhe jashte shtetit.Ndertimin dhe venien ne perdorim per vete dhe per te trete te depove te hidrokarburave si dhe linjave te pikave te shitjes me shumice dhe pakice.Import eksport dhe tregti me shumice e pakice te produkteve industriale, bujqesore e blegtorale.Veprimtari ne fushen e ndertimit dhe prodhim inertesh.Agjensi turistike, doganore dhe spedicionere. Tregtim me shumicë dhe pakicë të gazrave teknike.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIA GAS TECH SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11/05/2011
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 132 130 128,00
Numri i pjesëve: 26 349
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 03.06.2022, terhequr datë 26.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “ALBANIA GAS TECH SHA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Mujo Nerguti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues per 50% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues është 11.05.2011.

Shefit Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues per 50% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues është 12.04.2022.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mujo Nerguti, Shefit Kastrati, Sezar Beqaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Durres Xhafzotaj Pjeze, Autobot marka Daimler Chrysler me targe AA 905 OR
II. Durres Xhafzotaj Kamion me targë AA 406 UG
III. Durres Xhafzotaj Pjeze, Kamioncine, Tip Fiat Strada me targe AA 617 OA
IV. Durres Xhafzotaj, Autobot, Daimler Chrysler me targe AA 426 PL
V. Durres Rrashbull Autobot Mercedes Benz, me targë AA 406 FP
VI. Durres Rrashbull Volvo, Kokë tërheqëse, me targë AA 205 FU
VII. Durres Xhafzotaj Pjezë, Kokë tërheqëse, Tip Volvo, me targë AA 940 PA
VIII. Durres Durres Pjezë Autobot Gln me Targe AB412CU
IX. Durres Xhafzotaj Pjeze, Cisterna tip Daimler me targe AA 658 SZ
X. Durres Rrashbull Kamionçinë, Daimler Chrysler, me targë AA 225 EN
XI. Durres Xhafzotaj Pjezë, Autobot G.L.N., Tip Mercedes Benz, me targë AA 646 LI
XII. Durres Xhafzotaj Pjezë Autobot tip Mercedes Daimler Chrysler, me targa AA 299 PL
XIII. Durres Xhafzotaj Pjeze, Durres, Cisterne tip Koegel me targe AER 547
XIV. Durres Xhafzotaj Pjezë Autobot, Mercedes Benz, me targe AA 568 MM
XV. Durres Xhafzotaj Pjezë Kokë Tërheqëse, marka Mercedes Benz, Tipi 963-4-a, Actros, me targë AA 976 YY
XVI. Durres Xhafzotaj Pjezë Gjysëm Rimorkio me targë AHR 057
XVII. Durres Xhafzotaj Pjezë Kamion, Vinç, tipi Daimler Chrysler, me targe AA188NH
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Xhafzotaj Pejzë, Fshati Pjeze

Adresa:
I. Durres Xhafzotaj Pjezë Nr.Pasurie 77/54, Zona Kadastrale 2978, Volumi 6, faqe 165.
II. Fier Lushnje Divjake, Lagjja Kodra, Ambjent i hapur, Zona Kadastrale Nr.1492, Nr.Pasurie 656/3
III. Gjirokaster Fshati Goricë, Ambjent i hapur, Zona Kadastrale Nr.1808, Nr.Pasurie 37/25, vol.2, fq.180

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi aksionesh date 30.03.2021
Vendimi i asamblese se aksionareve per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 15.10.2021
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 30.09.2014
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 05.06.2018
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 14.02.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Revokim kontrate dhurimi kuotash date 09.04.2022
Kontratë Shitje Kuotash Kapitali datë 04.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 31 457 872,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 53 822 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 22 389 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 562 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 406 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 32 037 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 25 967 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 751 497,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 820 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 315 401,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 734 432,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 574 406 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 031 925 325,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:688 434 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:768 569 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:955 983 494,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 191 819 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:872 320 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:822 349 433,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 751 362 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 542 710 510,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 323 603 805,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli