Skip to content

Kastrati Construction (Ish DownTown 1)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 10:37:56
JSON

NIPT: L61723012R
Administrator: Viron Hamzai
Objekti i Veprimtarisë: Investimi me qellim zhvillimin, ndertimin, administrimin dhe shitjen e njc godine multifunksionale banimi dhe sherbimesh si nje Projekt i Shoqerise ("Projekti") me vendndodhje tek: Blv. Bajram Curri ne krah te European Trade Center (ETC), Tirane. Kryerja e aktiviteteve, per te eilat nevojiten leje, licenca dhe/ose autorizime perkatese, do te behet pas marrjes se ketyre lejeve, licencave dhe/ose autorizimeve. Ndërtim, Projektim, konsulencë, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit. Import-eksport i te gjithe llojeve te materialeve dhe makinerive të ndërtimit. Ndertim, permiresim, mirembajtje te rrugeve, autostradave, mbikalimeve dhe nenkalimeve, urave,tuneleve, porteve, aeroporteve, digave, hidrocentraleve dhe veprave te tjera te infrastruktures, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjeter te nevojshem, ndihmes apo plotesues ne funksion te objektit kryesor te shoqerise.Formimin profesional per sigurine dhe shendetin ne pune.
Emërtime të tjera Tregtare: Kastrati Construction
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/05/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 181 400 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 08.03.2021, terhequr datë 26.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “Kastrati Construction”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 100% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Kastrati Group” – shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “Kastrati Construction”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 18.05.2016.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Nr.Pasurie 2/339, Vol.48, fq.105, ZK 8160

Adresa:
I. Tirane Bulevardi Bajram Curri, Anash ETC, Me Nr.Pasurie 2/322, Zona Kadastrale 8160, Vol 46, Fq 160
II. Tirane Pasuria me Numer 270/11, ZK 2704, ne rrugën Tiranë-Elbasan, Jug-Mjull, Bathore
III. Tirane Tirane TIRANE Rruga Skerdilajd Llagami, Nr. Pasurie 7/63, Zone Kadastrale 8160, Vol 49, Fq.111
IV. Durres L3/Skenderbej, Prona me Nr Pasurie 3/317, ZK. 8514, VOL. 18, Faqe 11.

Faqja Web:
http://www.kastraticonstruction.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate transferim kuotash date 17.02.2018
Kontrate shit-blerje kuotash date 09.05.2017
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 04.05.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -116 110 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 327 186 587,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 54 504 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 535 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -13 798 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 306 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 860 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 412 884 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 304 475 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 635 401 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 158 609 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:126 717 338,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli