Skip to content
Përfituese nga VKM nr. 70, datë 13.02.2019, i pasurisë “Baza e tubove”, zona kadastrale nr. 3934, me sipërfaqe të përgjithshme 49 347 m2, Zhupan, Fier, pjesë e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, për një periudhë 60-vjeçare (Mbështetur në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 09.07.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 54, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave)

Perfitues i statusit Investitor Strategjik për projektin e investimit me potencial strategjik “Fabrikë për Prodhimin e Sistemeve dhe Pjesëve Elektrike për Automobilë”

YURA CORPORATION ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-11 10:37:17
JSON

NIPT: L81717032D
Administrator: YONGBAE KIM
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi i sistemit elektrik dhe pjesëve automobilistike. Tregti e përgjithshme shitje me shumicë dhe me pakicë në mënyrë që të përmbushë objektin e mësipërm, shoqëria ka të drejtë: Të lidhë çdo lloj kontrate apo marrëveshje me persona fizikë ose me ente private apo publike, shoqëri, qeverinë dhe organizata të huaja ose shqiptare; Të themelojë shoqëri të çdo lloji ose të bëhet pjese e shoqenve shqiptare ose te huaja, ndermarrjeve te perbashketa ose lloje te ndrjshme biznesesh me objekt të njëjtë ose të ngjashëm; Të themelojë degë apo agjenci në Shqipëri ose jashtë saj; Të përfaqësojë biznese shqiptare ose të huaja të lidhura me objektin e Shoqërisë; Të marrë ose japë hua, të pranojë garanci personale ose garanci të tjera, të marrë përsipër detyrime, të lëshojë kambiale, urdhërpagesa, çeqe ose obligacione ose garanci ose tiaij dhe të emetojë garanci të tjera financiare; dhe të ndërmarrë çdo veprimtari tjetër tregtare ose veprimtari tjetër dhe të ndërmarrë çdo veprim tjetër ligjor ose transaksion që lidhet direkt ose indirekt me objektin e shoqërisë ose që synon në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë përmbushjen e objekt të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë në mënyrë dytësore, pra rastësore dhe jo të drejtëpërdrejtë, me qëllim përmbushjen e objektit të shoqërisë, çdo veprim tregtar, industrial, operacion financiar dhe transaksione në lidhje me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të cilat mund të gjykohen si të nevojshme ose të përshtatshme për arritjen e objektivave të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet ndihmëse ose veprimet e lidhura, si dhe gjithë aktivitetet e ose ato që konsiderohen të nevojshme për të arritur qëllimin e biznesit të shoqërisë duke zbatuar ligjin.
Emërtime të tjera Tregtare: YURA CORPORATION ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/04/2018
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kore
Kapitali Themeltar(Lekë): 120 530 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Yura Corporation, një shoqëri e themeluar rregullisht dhe që funksionon sipas ligjeve të Koresë, e regjistruar me numër regjistrimi 150111-0016506 më 6 mars 1995, me seli në Pangyo-ro 308, Bundang-gu, Scongnam-si, Gyeonggi-do, Korea (Sipas statutit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Yura Corporation Albania shpk, datë 25.04.2018, të dorëzuar në QKB).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 15.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.10.2023, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

DAE YEOL OHM, shtetas korean, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 100% te pronesise, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise koreane Balfin - Yura Corporation Co., Ltd (150111-0016506). Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.04.2018.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Leje për kryerje shpimi nëntokësor për nxjerrje uji (Pus-Shpimi), Baseni Seman -
Çështje Ligjore: Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 14/3, DATË 12 / 2 /2019 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e asistuar” për projektin e investimit me potencial strategjik “Fabrikë për Prodhimin e Sistemeve dhe Pjesëve Elektrike për Automobilë”. Projekti do të realizohet nga subjekti YURA Corporation Albania NUIS/NIPT: L81717032D
Projekti përfshin ndërtimin e një fabrike për prodhimin e sistemeve dhe pjesëve elektrike për automobilë, i cili shtrihet në pasurinë e paluajtshme shtetërore të njohur si “Baza e Tubove”, truall me sipërfaqe 49,347 m2, pjesë e zonës kadastrale nr. 3934, në Zhupan, Fier, aktualisht në administrim të shoqërisë AlbPetrol Sha, shpallur si “Zonë me Përparësi Zhvillimi” me VKM nr. 333, dt. 6.6.2018.

a) Vlera e investimit të projektit “Fabrikë për Prodhimin e Sistemeve dhe Pjesëve Elektrike për Automobilë” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 6,459,000 (gjashtë milion e katërqind e pesëdhjetë e nëntë mijë) Euro.

b) Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e asistuar” i jepet projektit të investimit “Fabrikë për Prodhimin e Sistemeve dhe Pjesëve Elektrike për Automobilë”, për një periudhë 3 (tre) vjeçare.

c) Përgjatë fazës së realizimit të investimit dhe operimit, numri i personave të punësuar parashikohet të jetë 516 persona.

d) Prona do te vihet ne dispozicion te shoqerise me kontratë enfiteoze ndërmjet MFE dhe subjektit YURA Corporation Albania me afat 60 (gjashtëdhjetë) vite dhe do te nenshkruhet kontrata me çmimin simbolik 1 Euro.

Kontrate 1 euro

Më datë 13.02.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 70, u miratua lidhja e kontratës së enfiteozës, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si enfiteozëdhënës, dhe shoqërisë “YURA CORPORATION ALBANIA” SHPK si enfiteozëmarrës për për pasurinë “Baza e tubove”, zona kadastrale nr. 3934, me sipërfaqe të përgjithshme 49 347 m2, Zhupan, Fier, pjesë e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, për një periudhë 60-vjeçare.
Ndryshime
Shënime: *Kapitali i shoqërisë është 1.000.000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit te Bankes se Shqiperise të datës 01.06.2022 (1 euro=120.53 All)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Rruga Aulona, Lagjja 16 Prilli, Ish - Baza e Tubove

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.10.2023
Statuti i shoqerise
Vendimi i administratorit per shlyerjen e kapitalit 26.03.2019
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
LIGJ Nr. 37/2019 PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
VENDIM NR. 14/3, DATË 12 / 2 /2019 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “FABRIKË PËR PRODHIMIN E SISTEMEVE DHE PJESËVE ELEKTRIKE PËR AUTOMOBILË”
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.10.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
VKM Nr. 70, datë 13.02.2019 per miratimin e lidhjes se kontrates se Enfiteozes
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 497 821 742,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 149 429 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -501 462 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -70 789 827,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -16 565 097,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:5 365 678 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 136 941 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 097 101 376,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 688,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli