Skip to content

EUROPETROL EXPORT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-26 16:04:33
JSON

NIPT: L82323501B
Administrator: Arlind Fida
Objekti i Veprimtarisë: Perpunimi, rafinimi, transporti dhe tregtimi me shumice e pakice, i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj. Tregtim me shumice dhe pakice i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre, Import - eksport i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre. Krijimi dhe shfrytezimi i depove te hidrokarbureve, te zoteruara teresisht ose te marra me kontrate qeraje. Import, eksport, gaz, karburant e energji elektrike. Import, eksport artikuj dhe produkte industriale, ushqimore, elektro shtepiake, artikuj plastik, pjese kembimi, artikuj sportive, kancelari dhe hidrosanitare dhe tregetimin e tyre me shumice e pakice. Veprimtari Bar Kate, Restorant, Objekte Sportive, Hoteleri dhe te gjitha sherbimet, ne baze te licenses perkatese nga Organet e tjera kompetente ne rast se kerkohet. Blerjen ose marrjen me kontrate perdorimi te mjeteve te transportit dhe kryerjen e cdo lloj transporti te mallrave ne rruge tokesore dhe detare, kombetar dhe nderkombetar. Cdo lloj aktiviteti qe drejteperdrejt ose ne perdorim lidhet me naften ose nenproduktet e saj. Importimi i te gjitha paisjeve, makinerive dhe mjeteve te nevojshme per kryerjen e aktivitetit te shoqerise. Ndertime civile dhe industriale. Sherbime avokatie dhe sherbime juridike. Blerja dhe shitja, dhenia me qera, e autoveturave dhe automjeteve te transportit, prone e shoqerise, si dhe parkim automjetesh te te gjitha llojeve. Tregetim dhe furnizim me karburant te mjeteve lundruese. : Transport lende te djegshme , furnizim me lende te djegshme (karburant) per konsum te anijeve me autobote dhe me anije cistern ne Rada referuar licences me kod VII.5.7 te llojit "B".
Emërtime të tjera Tregtare: EUROPETROL EXPORT
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 05/11/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 126 618 041,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: EUROPETROL GROUP, shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, me NIPT L81925022T me seli qendrore ne Tirane, Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1 dhe administrator Gerian Kuqi. Aksioneret e shoqerise jane Asllan Kuqi me 30% te aksioneve; Skënder Kuqi, Eno Kuqi dhe Gerian Kuqi me 20% te aksioneve; Qazim Qazimi me 10% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.11.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.06.2021, terhequr nga QKB date 26.11.2023, Pronaret perfitues te subjektit EUROPETROL EXPORT, zoterues te 25% te aksioneve e me teper, eshte:

Asllan Kuqi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 30% te aksioeve, pasi zoteron 30% te aksioneve te shoqerise meme EUROPETROL GROUP, ndersa shoqeria EUROPETROL GROUP zoteron 100% te aksioneve tek EUROPETROL EXPORT. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 05.11.2018.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Arlind Fida; Selman Tema; Renato Daçi; Shaban Guni; Laurent Begaj; Bektash Çali
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Nr.2, Bulevardi Zhan D'ark, pallati 5, shkalla 1, apartamenti 1

Adresa:
Durres, Portoromano, Zona Kadastrale 3184, Nr pasurise 68/15

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.12.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 14.02.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.12.2022
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 26.11.2023
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 26.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenizmeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 56 434 105,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 60 211 513,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 97 965 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 51 875 391,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -76 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 224 136 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 993 640 815,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 950 850 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 312 464 044,00
Punuar Nga : A.Baja / A.Lala