Skip to content

EUROPETROL GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-28 07:33:50
JSON

NIPT: L81925022T
Administrator: Gerian Kuqi
Objekti i Veprimtarisë: Perpunimi, rafinimi, transporti dhe tregetimi me shumice e pakice, i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj. Tregetim me shumice dhe pakice i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre, Import-eksport i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre. Krijimi dhe shfrytezimi i depove te hidrokarbureve, te zoteruara teresisht ose te marra me kontrate qeraje. Import, eksport, gaz, karburant e energji elektrike. Import, eksport artikuj dhe produkte industriale, ushqimore, elektro shtepiake, artikuj plastike, pjese kembimi, artikuj sportive, kancelari dhe hidrosanitare dhe tregetimin e tyre me shumice e pakice. Veprimtari Bar Kafe, Restorant, Objekte Sportive, Hoteleri dhe te gjitha sherbimet, ne baze te licenses perkatese nga Organet e tjera kompetente ne rast se kerkohet. Blerjen ose marrjen me kontrate perdorimi te mjeteve te transportit dhe kryerjen e cdo lloj transporti te mallrave ne rruge tokesore dhe detare, kombetar dhe nderkombetar. Cdo lloj aktiviteti qe drejteperdrejt ose ne perdorim lidhet me naften ose nenproduktet e saj. Importimi i te gjitha paisjeve, makinerive dhe mjeteve te nevojshme per kryerjen e aktivitetit te shoqerise. Ndertime civile dhe industriale. Sherbime avokatie dhe sherbime juridike. Dhenie me qera e autoveturave dhe automjeteve te transportit, prone e shoqerise, si dhe parkim automjetesh te te gjitha llojeve. Krijimi i Shoqërive Aksionere, bija dhe i Degëve të saj, dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizur, bija dhe i Degëve të saj, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROPETROL GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/07/2018
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 659 127,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 17/11/2018 me NIPT L82320043A me seli qendrore ne Tirane, Sheshi Italia, Mark Albania Hotel, kati i pare, 1000 dhe administrator Ahmet Kastrati. Ortaket e shoqerise jane shoqeria KASTRATI GROUP me 65% te kapitalit dhe shoqeria EUROPETROL GROUP me 35% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.04.2023

II. AL.GLOBAL OIL, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me 11/10/2016 me NIPT L62214509P me seli qendrore ne Tirane, Njesia Administrative Nr.5,Rruga "Sulejman Delvina", Ndertesa.11, Hyrja 10, Ap.7,1019. dhe administrator Shaban Guni. Aksioneret e shoqerise jane shoqeria EUROPETROL GROUP dhe Ridgers Mema me 50% te aksioneve secili. Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.04.2023

III. EURO TANK, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me 15/10/2018 me NIPT L82226505A me seli qendrore ne Durres, Zona kadastrale 3184, nr pasurie 68/15, Porto Romano. dhe administrator Asllan Kuqi. Aksioner i vetem i shoqerise eshte shoqeria EUROPETROL GROUP. Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.04.2023

IV. EUROPETROL EXPORT, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me 05/11/2018 me NIPT L82323501B me seli qendrore ne Tirane, Njesia Nr.2, Bulevardi Zhan D'ark, pallati 5, shkalla 1, apartamenti 1 dhe administrator Arlind Fida. Aksioner i vetem i shoqerise eshte shoqeria EUROPETROL GROUP. Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.04.2023

V. EUROPETROL TRANS, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 25/05/2015 me NIPT L51729502A me seli qendrore ne Durres, Spitalle-Durres, zona kadastrale 8517,numri i pasurise 173/154 dhe administrator Tomi Turku. Aksioner i vetem i shoqerise eshte shoqeria EUROPETROL GROUP. Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.04.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Qazim Qazimi; Frident Kuqi; Atala Dedej
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 06/02/2019, me ane te vendimit date 31.01.2019, u vendos:
1- Miratimi i Marreveshjes se Hipotekes qe do te lidhet nga filiali i saj Euro Tank ne favor te S.E.T. Select Energy GmbH dhe te Marreveshjes se Barres Siguruese mbi aksionet e zoteruara nga aksionaret e Shoqerise qe perfaqesojne ne total 51 % te kapitalit te Shoqerise.
2- Miratimi i nenshkrimit dhe termave dhe kushteve te Marreveshjes se Hipotekes. Bazuar ne sa me siper, Shoqeria miraton krijimin e nje hipoteke mbi pasurite e paluajtshme (cituar ne akt) ne pronesi te filialit te saj EURO TANK.
3- Miratimi i nenshkrimit dhe termave dhe kushteve te Marreveshjes se Barres Siguruese mbi aksioneet e zoteruar nga dy prej aksionareve te Shoqerise dhe qe perfaqesojne ne total 51 % te kapitalit te Shoqerise.
4- Shoqeria bie dakord dhe eshte e detyruar te mos shese ose disponoje, pa miratimin paraprak me shkrim te S.E.T. Select Energy GmbH, asnje nga aksionet qe zoteron ne shoqeri te tjera te percaktuara me poshte, as te krijoje ndonje detyrim ose barre mbi aksionet: 1 kuote qe perfaqeson 35 % te kapitalit te ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP Shpk me NUIS L82320043A; 3,500 aksione qe perfaqesojne 100 % te kapitalit te EURO TANK Sha, me NUIS L82226505A; 3,500 aksione qe perfaqesojne 100 % te kapitalit te EUROPETROL EXPORT Sha me NUIS L82323501B.

II. Me date 06/02/2019, Depozitimi i Marreveshjes se Barres Siguruese mbi Aksionet Nr. 434 Rep. Nr. 244/4 Kol. date 01.02.2019.

III. Me date 05/03/2021, Depozitimi i Marreveshjes Siguruese Nr. 889 Rep, Nr. 630 Kol date 03.03.2021.

IV.Me date 22/11/2023, eshte depozituar Marreveshja siguruese per dhenien e pelqimit per transferimin e aksioneve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Miratimi i Kontrates se Shkembimit date 25.11.2020
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 14.12.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.05.2024
Kontrate e Dhurimit te Aksioneve date 10.11.2023
Marreveshje Siguruese date 22.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2023
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: -1 725 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -586 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -127 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 406 169,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -5 315 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 480 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2023:1 200 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 200 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 200 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:136 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:11 246 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:702 933 082,00
Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani