Skip to content

ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-25 09:03:22
JSON

NIPT: L82320043A
Administrator: Ahmet Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Investime dhe sherbime ne fushen e hidrokarbureve, sherbime portuale dhe doganore, si dhe sherbime te ndryshme detare. Pjesemarrje dhe iniciativa te tjera koncesionare. Administrimin e aktivitetit ne zona te lira doganore; Kryerjen e veprimtarise se agrobiznesit, si: grumbullim, perpunim dhe shitje te produkteve bujqesor; ose blegtorale. Kryerjen e veprimtarise se grumbullimit, magazinimit dhe shperndarjes se produkteve te ndryshme industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/11/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2024)

II. “EUROPETROL GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 10/07/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81925022T, me adrese aktuale ne Tirane Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1, dhe me administrator Gerian Kuqi. Ortakët e shoqërisë janë Asllan Kuqi 25%, Skënder Kuqi 25%, Eno Kuqi 25% dhe Gerian Kuqi 25%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 18.10.2022, terhequr datë 25.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 65% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Kastrati Group”,– shoqëri mëmë për 65% të kapitalit të “ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 11.05.2002.

Asllan Kuqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 10.5% te pronesise, pasi zotëron 30% të kapitalit të “Europetrol Group”,– shoqëri mëmë për 35% të kapitalit të “ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 25.07.2018.

Ekstrakti Historik i Regjistrit të Pronarit Përfitues të Shoqërisë “ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK” është i papërditësuar.

Referuar Ligjit Nr.112 datë 28.07.2020, “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues”, i ndryshuar , në nenin 5, pika ç, parashikohet se “në rastin e regjistrimit të ndryshimeve të të dhënave të pronarëve përfitues të subjekteve raportuese, regjistrimi bëhet brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve kalendarike nga data e ndodhjes së ndryshimit faktik.”

Në bazë të dispozitës ligjore të sipërcituar, subjekti në fjalë është në shkelje në lidhje me kryerjen e ndryshimeve të nevojshme në Regjistrin e Pronarëve Përfitues.

Pronar përfitues për “ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK”, sipas të dhënave të QKB, rezulton

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 42.25% te pronesise, pasi zotëron 65% të kapitalit të “Kastrati Group”,– shoqëri mëmë për 65% të kapitalit të “ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK”.

Asllan Kuqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 8.75% te pronesise, pasi zotëron 25% të kapitalit të “Europetrol Group”,– shoqëri mëmë për 35% të kapitalit të “ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK”.

Skënder Kuqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1984, pronar perfitues per 8.75% te pronesise, pasi zotëron 25% të kapitalit të “Europetrol Group”,– shoqëri mëmë për 35% të kapitalit të “ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK”.

Gerian Kuqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1986, pronar perfitues per 8.75% te pronesise, pasi zotëron 25% të kapitalit të “Europetrol Group”,– shoqëri mëmë për 35% të kapitalit të “ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK”.

Eno Kuqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1996, pronar perfitues per 8.75% te pronesise, pasi zotëron 25% të kapitalit të “Europetrol Group”,– shoqëri mëmë për 35% të kapitalit të “ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK”.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring )”, nje shoqeri e thjeshtë koncesionare, e themeluar me date 17/03/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51621501S, me adrese aktuale ne Durres Porto Romano, dhe me administrator Ahmet Kastrati. “Adriatic Bay Investment Group Shpk” zotëron 99% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 28.07.2021, u lidh Marrëveshjes Siguruese Nr.1189 Rep. Nr.575 Kol, lidhur midis Union Bank” SH.A (Barremarrës) dhe ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (Barredhenes) me përfaqësues z.Ahmet Kastrati, me objekt vendosje barre mbi kolateralin: 99% të kuotave shoqërisë konçesionare “Porti MBM” shoqeri e thjeshte me NUis (Nipt) L51621501S.

II. Me datë 07.10.2022, me anë të Deklarates Noteriale Nr. 3441 Rep, Nr. 932 Kol, Union Bank sha jep pelqimin per fshirjen e emrit te saj si kreditor me barre siguruese mbi pasurite te bllokuara ne favor te saj ne baze te Marreveshjes Siguruese Nr. 1189 Rep, Nr. 575 Kol, date 28.07.2021.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Sheshi Italia, Mark Albania Hotel, kati i parë, 1000 Tiranë

Adresa:
Durres, Rruga Shën Pali, Porto Romano, Durres, ( Depozitat e Hidrokarbureve)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.02.2022
Akti i themelimit
Marreveshje siguruese date 27.07.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.03.2024
Deklaratë Noteriale për Fshirje Hipoteke datë 07.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 25.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 6 766 063,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -3 287 741,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 108 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 270 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -94 878,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:27 004 388,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:11 728 862,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli