Skip to content

GARDEN RESIDENCE TURDIU
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-24 13:21:28
JSON

NIPT: L91425024V
Administrator: Arjan Baci
Objekti i Veprimtarisë: Investimin në Fazën e III dhe të IV të punimeve/ndërtimeve me qëllim zhvillimin, ndërtimin, administrimin dhe shitjen e një godine multifunksionale me parkime, dyqane, zyra dhe apartamente, si nje Projekt i Shoqërisë "KASTRATI" SHA dhe "A.K" shpk, me vendndodhje në Tiranë, "Rruga e Durrësit" (zona e ish-fushes së Aviacionit), mbi pasurinë nr. 1/284 Volum 13, faqe 42, Zona Kadastrale 8210. ("Projekti"). Ndërtim, Projektim, Konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investim, sipas rastit. Import-eksport i të gjithe llojeve të materialeve dhe makinerive të ndërtimit. Ndërtim, përmirësim, mirëmbajtje të rrugëve, autostradave, mbikalimeve dhe nënkalimeve, urave, tuneleve, porteve, aeroporteve, digave, hidrocentraleve dhe veprave të tjera të infrastrukturës, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të objektit kryesor të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: GARDEN RESIDENCE TURDIU
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/02/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALESIO - 2014, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L41713003M me seli qendrore ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Banese private Nr. 14 dhe administrator Arjan Baci. Ortak i vetem Anton Gjinaj. Sipas te dhenave te QKB deri me date 29.10.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.05.2021, terhequr nga QKB date 29.10.2022, Pronaret perfitues te subjektit GARDEN RESIDENCE TURDIU, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Anton Gjinaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ALESIO - 2014. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.09.2020.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 22.12.2020, u nenshkrua marrëveshja siguruese Nr. 1471 Rep., Nr. 631 Kol, ndermjet Anton Ndue Gjinaj (barrëdhënës), shoqeria “Alesio 2014” shpk (barrëdhënës), dhe Credins Bank SHA (barrëmarrës) ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi pasurinë e luajtshme të barrëdhësit si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Credins Bank SHA .

II. Me date 01/08/2022, me ane te shkresës Nr. 1541/3 Prot., Nr.02 Kop., datë 27.07.2022., protokolluar nga QKB me Nr.20022 Prot, datë 28.07.2022, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, bashkëlidhur na është dërguar, vendimi me Nr.22, datë 27.07.2022, i Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i cili ka vendosur: Sekuestrimin e pasurive të subjektit " GARDEN RESIDENCE TURDIU" sh.p.k., me NUIS (Nipt) – L91425024V me administrator shtetasen znj. Klaudia Gjini dhe me ortak shoqerine “ALESIO – 2014” sh.p.k, vlera e kapitalit 1.000.000 leke, numri i pjeseve 1, pjesemarrja ne perqindje 100 %.

III. Me date 17/08/2022, me ane te kërkesës Nr. 2358 Prot., datë 09.08.2022, ardhur nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, protokolluar nga QKB me Nr. 21035 Prot., datë 12.08.2022, për ndryshim administratori, në zbatim të Vendimit Nr. 22, datë 27.07.2022, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, "Rruga e Durrësit", (zona e ish fushës së Aviacionit), Pasuria Nr. 1/284, Volumi 13, Faqe 42, Zona Kadastrale 8210

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.07.2023
Akti I themelimit
Kontrate shitje pasuri e luajtshme date 29.09.2020
Marreveshje siguruese date 22.12.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 29.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronarve Perfitues date 29.10.2022
Urdher per Ekzekutimin e Vendimit Penal date 27.07.2022 te Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Kërkesa Nr. 2358 Prot., datë 09.08.2022, ardhur nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -6 647 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -3 747 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 815 513,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -185 141,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:700 848,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani