Skip to content

ALESIO - 2014
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 12:26:06
JSON

NIPT: L41713003M
Administrator: Arjan Baci; Elton Pjetri
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike; 2. Ne fushen e tregetise shoqeria do te kryeje: Tregtimin dhe import-eksportin me shumice e pakice, te te gjitha mallrave me ose pa akcize, duke perfshire 2 por pa u kufizuar ne industriale, ushqimore, mjekesore, bujqesore, blegtorale, elektroshtepiake, te ndertimit (hidrosanitare, elektrike, mobileri), te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, te makinerive, te te gjitha mineraleve, te lendes drusore, te lendeve te para dhe te perpunuara per procesin e prodhimit; tregtimin e pasurive te luajtshme e te paluajtshme shitblerjen e tokes, tregtimin e mallrave te gatshme e gjysem te gatshme; etj; tregtimin me pakice te naftes, gazit natyror dhe nenprodukteve te tyre; ushtrimi i aktivitetit te bar- bufe-restorant, dhe njesive te tjera te tregtimit te pijeve alkolike dhe produkteve ushqimore te gatshme dhe gjysem te gatshme. Shitje-Blerje te objekteve, godinave, apartamenteve dhe cdo pasuri tjeter e paluajtshme. 3. Ne fushen e minierave shoqeria do te kryeje: Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin dhe shfrytezimin e minierave publike dhe private per te tera llojet e mineraleve, shfrytezimin e burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara. 4. Ne fushen e transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. 5. Ne fushen e turizmit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere, per realizimin e hotelerise, fshatrave turistike, qendra turistike e te tjera dhe krjimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si bar bufe- restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industriale e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e te tjera. 6. Ne fushen e Energjise shoqeria do te kryeje aktivitetin ne te gjitha burimet e mundshme te energjise (hidro, ure, qymyr, karburante etj) per prodhimin e energjise. Ndertimin dhe operimin e hidrocentraleve, TEC-eve, stacioneve elektrike, nenstacioneve elektrike, linjave te transmetimit te energjise, dhe strukturave te tjera ndihmese; Ndertimin, instalimin dhe perdorimin e njesive te prodhimit te energjise elektrike, dhe prodhimin, transmetimin dhe shperndarjen e energjise elektrike. Furnizimin dhe tregtine e energjise elektrike te cdo forme, eksportin e energjise elektrike jashte territorit te Republikes se Shqiperise (lidhja nderkombetare), dhe importin e energjise elektrike brenda territorit te Republikes se Shqiperise. Shoqeria do te kryje cdo lloj aktivitetit ne raport me objektin dhe per te favorizuar ate. Menaxhimi i mbetjeve te parrezikshme. Prodhimin dhe tregtimin e materialeve te ndryshme te ndertimit duke perfshire por jo u kufizuar tek produkti i asfaltit, betonit dhe inerteve te te gjitha llojeve.Sherbimin e Kateringut.Veprimtari fiinanciare ne kembime valutore.
Emërtime të tjera Tregtare: ALESIO - 2014
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/05/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. FORALB ALABASTER SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me datë 04.11.1994, me NIPT J62903844I dhe adresë në Kavajë, Mengaj, me administrator Arjan Baci. 74.99% të kuotave të saj i zotëron ALESIO-2014 SHPK. Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.04.2023

II. XYZ 08 SHPK, një shoqëri me përgjejgësi të kufizuar, e themeluar me datë 18.02.2008, me NIPT K92110004Q dhe seli qendrore në Tiranë, Njësia bashkiake nr 11, rruga Lord Bajron, banesë private nr 14, Laprakë, me administrator Elton Pjetri dhe Arjan Baci. 100% e kuotave te saj zotërohen nga ALESIO-2014 SHPK. Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.04.2023

III. GARDEN RESIDENCE TURDIU, një shoqëri me përgjejgësi të kufizuar, e themeluar me datë 21.02.2019, me NIPT L91425024V dhe seli qendrore në Tiranë, "Rruga e Durrësit", (zona e ish fushës së Aviacionit), Pasuria Nr. 1/284, Volumi 13, Faqe 42, Zona Kadastrale 8210, me administrator Arjan Baci. 100% e kuotave te saj zotërohen nga ALESIO-2014 SHPK. Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.04.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Kamc.Wolv Vetesh, AA 168 LE.
Kazan 3 Akse, ADR 139.
Rimorkiator 33 Ton, ADR 042.
Automjet me targe AA 435 LD
AVTOTREIDING (Gjysme rimorkio) ACR 979
Iveco, kokë tërheqëse, AA 4 065 KO
Gjysëm rimorkio, ADR 603
8. Kamion Astra (K) , AA 204 LA.
BETOPOMPE AA 803 TH
MAN (Koke Terheqese) AA 014 NK
Kamionc.Wolvsvagen, AA 167 LE.
Kamion Astra (Z), AA 496 LA.
Automjet me targe AA 973 YG
Bot Nafte (5500L), AA 643 LH.
Automjet me targe AA 152 XI.
Kamion Astra, AA 084 IV
Automjet me targe AA 578 YH
Gjysëm Rimorkio Cammetto me targë: ADR 434.
Koke Volvo, AA 641 LH.
Kamion Volvo, AA 207 GB.
Kokë Tërheqëse MAN me targë: AA 207 ME
Kamion Volvo AA 187 LK.
MENCI (Gjysmë rimorkio) ADR 772
Man kokë tërheqëse, AA 742 KX
KAMIONCINE AA 048 MS
Kamion Iveko, AA 203 LA.
Gjysëm rimorkio, ADR 688
Gjysëm rimorkio, ACR 920
DAF (Kokë Tërheqëse) AA 848 NN
MULLER (Rimorkiator) ACR 759
Automjet me targe AA 861 VM
Kamion Benz, AA 723 FP.
Automjet me targe AA 917 SO
Automjet me targe AA 956 YG
Automjet me targe AA 549 TX
Automjet me targe AA 679 VU
Automjet me targe AA 019 XI
Automjet me targe AA 579 YH
Automjet me targe AA 862 VM;
Automjet me targe AA 732 VU
Automjet me targe AA 153 XI;
Automjet me targe AA 729 VU;
Automjet me targe AA 857 VM
Automjet me targe AA 678 VU;
Automjet me targe AA 731 VU;
Automjet me targe AA 704 PY
Automjet me targe AA 581 YH;
Automjet me targe AA 871 VM;
Automjet me targe ADR 440;
Automjet me targe AA 782 SE;
Automjet me targe AA 203 SY;
Automjet me targe AA 974 YG;
Automjet me targe AA 768 XM;
Automjet me targe AA 017 XI;
Automjet me targe AA 405 NF;
Automjet me targe AA 588 XM;
Automjet me targe AA 918 S0;
Automjet me targe AA 163 RL;
Automjet me targe AA 922 SO;
Automjet me targe AA 073 LU;
Automjet me targe AFR 954;
Automjet me targe AA 921 SO;
Automjet me targe AA 587 XM;
Automjet me targe AA 869 VM;
Automjet me targe AA 582 YH;
KOKE TERHEQESE AA 890 TP;
KAMION AB 397 AF;
Automjet me targe AA 576 XM;
Automjet me targe AA 557 JF;
Automjet me targe AA 674 VU;
KAMION AA 485 LN;
Automjet me targe AA 526 SV;
Automjet me targe AA 218 TS;
Automjet me targe AA 548 TX;
Automjet me targe AA 256 MJ;
Automjet me targe AA 578 XM;
Automjet me targe AA 872 VM;
Automjet me targe AA 164 XN;
KAMION AB 617 AH;
GJYSEM RIMORKIO AER 427;
KAMION AB 618 AH;
AUTOBETONERE AA 247 ZV;
KOKE TERHEQESE AA 962 XA;
KOKE TERHEQESE AA 830 JT;
GJYSEM RIMORKIO ACR 330;
KAMION AB 398 AF;
GJYSEM RIMORKIO AER 687;
KAMION AB 672 AH;
KOKE TERHEQESE AA 906 PB;
KAMION AB 671 AH;
51 KAMIONCINE AA 158 UL;
KAMION AB 462 AH;
KAMIONCINE AA 083 VA;
BETOPOMPE AA 539 XJ;
BETOPOMPE AA 237 YK;
KAMION AB 619 AH;
BETOPOMPE AA 821 VM;
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor Baseni Mat -
Çështje Ligjore: I. Me date 21.02.2018, me ane te Urdhrit Nr. 10237 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 515 Prot date 14.01.2019, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Ermir Godaj, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi pasurine e debitorit si me poshte: Te vendoset sekuestro konservative mbi kapitalin qe zoteron debitori shoqeria “ALESIO-2014”shpk pajisur me Nipt L41713003M ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

II. Me date 17.01.2019, me ane te Urdhrit Nr. 403 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 953 Prot date 18.01.2019, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Ermir Godaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ( nëse është vendosur) mbi kapitalitn që zotëron debitori Shoqëria “ALESIO-2014" shpk pajisur me Nipt L41713003M urdheruar vendosja e sekuestros me shkresën Nr. 10237/ Prot datë 21.12.2018 të Përmbaruesit Gjyqësor Ermir Godaj.

III. Me date 21.02.2018, me ane te Urdhrit Nr. 10237 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 515 Prot date 14.01.2019, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Ermir Godaj, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi pasurine e debitorit si me poshte: Te vendoset sekuestro konservative mbi kapitalin qe zoteron debitori shoqeria “ALESIO-2014”shpk pajisur me Nipt L41713003M ne menyre qe te mos kryehet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

IV. Me date 17.01.2019, me ane te Urdhrit Nr. 403 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 953 Prot date 18.01.2019, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Ermir Godaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ( nëse është vendosur) mbi kapitalin që zotëron debitori Shoqëria “ALESIO-2014" shpk pajisur me Nipt L41713003M urdheruar vendosja e sekuestros me shkresën Nr. 10237/ Prot datë 21.12.2018 të Përmbaruesit Gjyqësor Ermir Godaj.

V. Me date 22.12.2020, u lidh marreveshja siguruese date Nr.1468 Rep, Nr. 628 Kol, midis Anton Gjinaj dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e kredise se akorduar nga “BANKA CREDINS” sh.a.

VI. Me date 28.09.2021, me ane te urdherit Nr.9938Prot, protokolluar nga QKB me Nr.14309 Prot., datë 04.10.2021, lëshuar nga Zyra Permbarimit Tirane, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aktivet te debitorit : Shoqeria “Alesio-2014” SHPK, me administrator Klaudia Gjini, me qellim ndalimin e tjetersimit deri ne nje urdher te dyte. Objekti i sekuestros eshte Gjobe administrative dhe kreditor ILDKPKI.

VII. Me date 14.10.2021, me ane te urdhrit Nr.10631 Prot, Protokolluar nga QKB me Nr. 16030 Prot. date 18.10.2021, leshuar nga Zyra Permbarimore Tirane, u urdherua Qendra Kombetare te Biznesit te heqe sekuestron konservative mbi kuotat e subjektit debitor Alesio-2014 shpk me adm. Klaudia Gjini me NIPT L41713003M, sipas shkreses nr. 9938 prot. Dt.28.09.2021 te zyres sone , pasi detyrimi eshte likujduar teresisht.

VIII. Me date 17.05.2022, me ane te urdherit, Nr. 1485 Regj., Nr.1485/4 Prot., datë 17.05.2022, lëshuar nga Sherbim Permbarimor Jus, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave ne emer te debitorit shoqeria “ALESIO – 2014” SHPK, me NUIS (NIPT) - L41713003M.

IX. Me date 20.05.2022, me ane te Urdhrit Nr. 1485 /6 Prot., date 20.05.2022, leshuar nga zyra e permbarimit gjyqesor privat JUS SHPK, per heqjen e sekuestros mbi subjektin ALESIO - 2014 SHPK, me NUIS L41713003M.

X. Me date 27.07.2022, me ane te shkresës Nr. 1541/3 Prot., Nr.02 Kop., datë 27.07.2022., protokolluar nga QKB me Nr.20022 Prot, datë 28.07.2022, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, bashkëlidhur na është dërguar, vendimi me Nr.22, datë 27.07.2022, i Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i cili ka vendosur: Sekuestrimin e pasurive të subjektit " ALESIO - 2014" sh.p.k., me NUIS (Nipt) – L41713003M me administrator shtetasen znj. Klaudia Gjini me ortak te vetem z. Anton Gjinaj vlera e kapitalit 30.100.000 leke, numri i pjeseve 1, pjesemarrja ne perqindje 100 %.

XI. Me date 04.08.2022, me ane te Shkresës Nr. 2303 Prot datë 04.08.2022 dhe dokumentacionit shoqërues, lëshuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskura protokolluar nga QKB me Nr. 20593 Prot datë 08.08.2022 ku me Vendimin Nr. 22 datë 27.07.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ndër të tjera është vendosur sekuestrimi i shoqërisë së mëposhtme: Shoqëria “ ALESIO-2014” shpk me NIPT L41713003M, me administrator të shoqërisë Klaudia Gjini , me ortak Anton Gjinaj.Në zbatim të ligjit Nr. 10192 datë 03.12.2009 “ Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” i ndryshuar, ligjit Nr. 34/2019 “ Për Administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara” i ndryshuar, si dhe vendimit Nr. 22 datë 27.07.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korruksionin dhe Krimin e Organizuar, ka dalë urdhri nr. 2276 datë 02.08.2022, i kryeadministratorit i cili cakton që për administrimin e pasurisë së sipërcituar ngarkohet administratori i Agjencisë z. Arjan Baci. Për të bërë të mundur administrimin e sa më korekt të shoqërisë kërkojmë zëvendësimin e emrit të administratorit të mëparshëm me administratorin Arjan Baci sipas përcaktimeve ligjore.

XII.Me date 04.07.2023, eshte depozituar urdheri Nr.881 Prot., Nr.2054 Regj lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosja e masa e sekuestros mbi kuotave pales debitore shoqerina ALESIO – 2014 Shpk me NUIS (NIPT)- L41713003M me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe moskryerjen e cdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

XIII. Me datë 18.07.2023, në bazë të Urdhërit Nr.989 Prot., Nr.2054 Regj., lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k., u urdhërua: Heqja e mases se sekuestros konservative , te vendosur me ane te shkreses Nr.881 Prot., Nr.2054 Regj., datë 04.07.2023, mbi aktivet e pales debitore shoqeria “ALESIO – 2014”SHPK, me NUIS (NIPT)- L41713003M, me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe moskryerjen e cdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Banesë private Nr. 14

Adresa:
Lezhë, Milot, Rruga Kombit Milot-Morinë
Kavajë, Zona minerare nr.295 (objekti Mengaj)
Tiranë, Njesia Adminstrative nr.7, Rruga e Durresit, Kompleksi Turdiu
Tirane, Rruga "Ish Fusha Aviacionit", ("Teodor Keko"), Njesia Administrative nr.7 Kompleksi i shoqerise "ALESIO-2014" Shpk" Zone Kadastrale 8210
Durrës, Rruga " Taulantia ", Lagjja nr 1, Currila
Tiranë, Kavajë, Fshati Mengaj, Zona Veriore, Vendburimi me leje Shfrytëzimi 1433
Tiranë, Vorë, Tokë prodhim Asfalt Beton, Zona Kadastrale 25/96, Pasuria nr.25/32, Nr.25/30, Nr.25/23, Nr.25/33, Tirane-Vore-Marikaj
Tiranë, Rikonstruksioni i infrastrukturës rrugore të Bllokut që kufizohet nga Rruga Qemal Stafa, Rruga e Dibrës dhe Rruga Bardhyl
Tiranë, Rruga Haxhi Hafiz Sabri Koçi, Ali Demi, Objekt ndërtimi i një godine banimi dhe shërbimi 6 kate me dy kate parkim nëntokë
Tiranë, Vorë, Marikaj, zona kadastrale 2596, me nr. pasurie 25/28

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.07.2023
Akti i themelimit
Urdher per venien e sekuestros konservative 21.02.2018
Marreveshje siguruese date 22.12.2020
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 14.10.2021
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 28.09.2021
Urdher per Venie Sekuestro date 17.05.2022
Urdher per Heqje Sekuestro date 20.05.2022
Urdher per Ekzekutimin e Vendimit Penal date 27.07.2022 te Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 29.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Urdher per venie Sekuestro date 04.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 18.07.2023
Dokumenta Financiare: Bilanci (2014)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 61 664 953,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 126 841 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 51 770 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 89 531 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 568 760,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 083 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 12 434 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 37 959 782,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 210 344,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 434 442 247,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 615 906 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 709 400 795,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 342 501 835,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:796 872 270,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:221 525 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:187 207 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:111 813 253,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 372 933,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani / P. Nikolli